LTO summary of WCAG 2.1 translation to Catalan

(English version below)

Tal i com es demana a la política de traduccions autoritzades pel Consorci World Wide Web, l'organització líder de la traducció, amb aquest correu comunica el resum de les revisions fetes a la traducció candidata:

 A continuació es presenta un resum de les esmenes proposades per les organitzacions involucrades en la revisió i de les solucions incorporades a la proposta de traducció. Aquest resum es presenta primer en català i a continuació en anglès, i s’envia tant a la llista específica de la traducció de les WCAG 2.<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/>1<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/> al català com a la llista general de traduccions W3C<http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/>.

El 21 d’octubre de 2022 la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona es presenta com a Lead Translation Organization (LTO) per traduir les WCAG 2.1 al català.

El 26 d’octubre de 2022 el Consorci World Wide Web aprova la proposta de traducció i inicia el procés de revisió, obert fins al 26 de novembre de 2022. Tenint en consideració que diverses entitats reporten problemes en la subscripció i seguiment de la llista, la LTO finalment allarga el període de revisió fins al 3 de desembre.

Gràcies a les revisions s’incorporen els canvis següents:

“Col.laboració” per “col·laboració”, a proposta d’Amadeu Pons
“Rosa  M.Satorras” per “Rosa M. Satorras”, a  proposta d’Amadeu Pons
“Société National ...” per “Société  Nationale ”, a proposta d’Amadeu Pons
“Lestecnologies” per “Les tecnologies”, a proposta d’Amadeu Pons

Proposta d’esmenes d’Amadeu Pons<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Oct/0002.html>, Resposta inicial equip de traducció a les propostes d’Amadeu Pons<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0002.html>, Resposta punt pendent proposta Amadeu Pons<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0009.html>

“Usuaris amb discapacitats en dispositius mòbils” per “usuaris amb discapacitats en l’ús de dispositius mòbils”, a proposta de CRAB, Fundació Aprenem Autisme
“llenguatge de signes” per “llengua de signes”, a proposta de FESOCA i Fundació Desenvolupament Comunitari
“interpretació en llenguatge de signes” per “interpretació de llengua de signes”, a proposta de FESOCA
“intèrprets d’escriptura manual” per “transcriptor d’escriptura manual”, a partir de la proposta de FESOCA

Proposta d’esmenes de FESOCA<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0007.html>, Resposta equip traducció a les propostes de FESOCA<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0011.html>

“la finalitat dels components […] han de poder ser identificats” per “la finalitat dels components […] s’ha de poder identificar”, a partir de la proposta de FDC
“L’espai entre línies (interlineat) ha de ser almenys d’1,5 entre paràgrafs i l’espai entre paràgrafs ha de ser almenys 1,5 vegades més gran que l’espai entre línies” per “L’espai entre les línies d’un paràgraf (interlineat) ha de ser almenys d’1,5 i l’espai entre paràgrafs ha de ser almenys 1,5 vegades més gran que l’espai entre línies”, a partir de la proposta de FDC
“es pot considerar essencial si cap usuari no pot utilitzar la interacció durant aquesta fase” per “si els usuaris no poden interactuar durant aquesta fase”, a partir de la proposta de FDC
“S’ha de facilitar l’activació de les funcionalitats per part dels usuaris d’altres mètodes d’entrada, a més de l’ús del teclat” per “S’ha de facilitar als usuaris l’activació de les funcionalitats per altres mètodes d’entrada, a més de l’ús del teclat”, a partir de la proposta de FDC
“L’esdeveniment d’alliberament ha de completar la funció, i hi ha d’haver disponible un mecanisme per interrompre-la o desfer-la abans de completar-la” per “L’esdeveniment d’alliberament ha de completar la funció, i hi ha d’haver disponible un mecanisme per interrompre-la abans de completar-la o desfer-la després de completar-la”, a partir de la proposta de FDC

Proposta d’esmenes de Fundació Desenvolupament Comunitari<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0000.html>, Resposta equip traducció a les propostes de Fundació Desenvolupament Comunitari<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0010.html>

“Si el contingut no textual és multimèdia basats en el temps...” per “Si el contingut no textual són multimèdia basats en el temps...”, a partir de la proposta d’ACAPPS
“[...] no sigui una vocalització que intenta ser una expressió musical com ara una cançó o un rap” per “[...] no sigui una vocalització que pretén ser una expressió musical com ara una cançó o un rap”, a partir de la proposta d’ACAPPS
“Alguns exemples inclouen una execució d’un solo de flauta, treballs d’art visual, etc.” Per “Alguns exemples inclouen una execució d’un solo de flauta, obres d’art visual, etc.”, a partir de la proposta d’ACAPPS
“[...] o amb components interactius condicionats pel temps” per “[...] o amb components interactius basats en el temps”, a partir de la proposta d’ACAPPS
“[...] i la pàgina compleixi, totalment, els requisits de conformitat” per “i la pàgina compleixi, globalment, [...]”, a partir de la proposta d’ACAPPS

Proposta d’esmenes d’ACAPPS<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0005.html>, Resposta equip traducció a les propostes d’ACAPPS<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0011.html>

No s’han incorporat alguns suggeriments de canvi perquè provenien de la versió original anglesa:

Ordre alfabètic erroni de Paul Adam a la secció A.1
Suggerim al W3C de revisar aquesta ordenació

Proposta d’esmenes d’Amadeu Pons<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Oct/0002.html>, Resposta inicial equip de traducció a les propostes d’Amadeu Pons<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0002.html>

Per altra banda diverses entitats han esmentat aspectes del text original que requeririen una revisió, i l’equip de traducció hi dona suport i fa arribar la petició al W3C de revisió en futures Directrius:

Esmentar les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) dins el resum de les WCAG,  a partir de la proposta de CRAB Fundació Aprenem Autisme

Incloure lectura fàcil com a exemple a la directriu 1.1, ,  a partir de la proposta de CRAB Fundació Aprenem Autisme

Proposta esmenes CRAB Fundació Aprenem Autisme<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0004.html>, resposta Equip de Traducció a les propostes de CRAB Fundació Aprenem Autisme<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0005.html>

Canviar el text del punt 0.1 de “per a les persones que tenen un ampli ventall de discapacitats...” per “cobrir les necessitats d’accessibilitat de les persones amb discapacitats”


Altres punts s’han considerat interessants per tenir en compte en futures traduccions:

Revisar el gènere de les mencions a “usuari”. Esmentat per Amadeu Pons, FESOCA, FDC
L’equip de traducció defensa la traducció inicial amb dos arguments: la traducció francesa tampoc usa “usuari i usuària” i en català “usuaris” en plural engloba masculí i femení i com a proposta menys marcada i conflictiva des del punt de vista de llenguatge neutre.

Revisar la definició d’interpretació de llengua de signes de les WCAG ja que l’actual no és correcta. Esmentat per FESOCA
Proposta d’esmenes de FESOCA<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0007.html>, Resposta equip traducció a les propostes de FESOCA<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0011.html>

Revisar la traducció de llenguatge natural per llengua natural. Esmentat per ACCAPS
Proposta d’esmenes d’ACAPPS<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0005.html>, Resposta equip traducció a les propostes d’ACAPPS<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0011.html>


Revisar la traducció de la modalitat d’obligació. Esmentat per FDC
Proposta d’esmenes de Fundació Desenvolupament Comunitari<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0000.html>, Resposta equip traducció a les propostes de Fundació Desenvolupament Comunitari<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0010.html>

Altres entitats han expressat la seva conformitat amb les esmenes proposades.

El 3 de desembre es tanca la recepció d’esmenes i en data 13 de desembre es responen i incorporen les darreres propostes.

La versió de la proposta de traducció publicada actualment<https://www.ub.edu/adaptabit/wcag21/> ja incorpora tots els canvis. L’equip de traducció valora molt positivament les aportacions i creu que el resultat final és una traducció d’alta qualitat.

Totes les entitats participants han donat el seu vist-i-plau a la llista de traducció.

English version

As stated by W3C Authorized Translations Policy Step 5 LTO issues a summary of revisions of CAT

Below is a summary of the amendments proposed by the organizations involved in the review and of the solutions incorporated into the translation proposal. This summary is presented first in Catalan and then in English and it is sent to the specific list of the translation of WCAG 2.1<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/> into Catalan and to the general list of W3C translations<http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/>.

On October 21st, 2022, the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Barcelona applies to become the Lead Translation Organization (LTO) to translate WCAG 2.1 into Catalan.

On October 26th, 2022, the World Wide Web Consortium approves the translation proposal and begins the review process, open until November 26, 2022. Given that several entities report problems in subscribing and monitoring the list, the LTO finally extends the review period until December 3rd.

The revisions include the following changes:

" Col.laboració " for " col·laboració ", at the suggestion of Amadeu Pons
"Rosa M.Satorras" by "Rosa M. Satorras", at the suggestion of Amadeu Pons
"Société National..." by "Société Nationale", at the suggestion of Amadeu Pons
"Lestecnologies" for "Les tecnologies", at the suggestion of Amadeu Pons

Amadeu Pons amendment proposal<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Oct/0002.html>, Translation team initial response to Amadeu Pons proposals<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0002.html>, Response pending point to Amadeu Pons proposals<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0009.html>

"Usuaris amb discapacitats en dispositius mòbils" for " usuaris amb discapacitats en l’ús de dispositius mòbils", at the suggestion of CRAB, Fundació Aprenem Autisme
"llenguatge de signes" for "llengua de signes", at the suggestion of FESOCA i Fundació Desenvolupament Comunitari
"interpretació en llenguatge de signe " for " interpretació de llengua de signes ", at the suggestion of FESOCA
" intèrprets d’escriptura manual " for " transcriptor d’escriptura manual ", at the suggestion of FESOCA

FESOCA amendment proposal<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0007.html>, Translation team response to FESOCA proposals<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0011.html>

“la finalitat dels components […] han de poder ser identificats” for “la finalitat dels components […] s’ha de poder identificar”, at the suggestion of FDC
“L’espai entre línies (interlineat) ha de ser almenys d’1,5 entre paràgrafs i l’espai entre paràgrafs ha de ser almenys 1,5 vegades més gran que l’espai entre línies” for “L’espai entre les línies d’un paràgraf (interlineat) ha de ser almenys d’1,5 i l’espai entre paràgrafs ha de ser almenys 1,5 vegades més gran que l’espai entre línies”, at the suggestion of FDC
“es pot considerar essencial si cap usuari no pot utilitzar la interacció durant aquesta fase” for “si els usuaris no poden interactuar durant aquesta fase”, at the suggestion of FDC
“S’ha de facilitar l’activació de les funcionalitats per part dels usuaris d’altres mètodes d’entrada, a més de l’ús del teclat” for “S’ha de facilitar als usuaris l’activació de les funcionalitats per altres mètodes d’entrada, a més de l’ús del teclat”, at the suggestion of FDC
“L’esdeveniment d’alliberament ha de completar la funció, i hi ha d’haver disponible un mecanisme per interrompre-la o desfer-la abans de completar-la” for “L’esdeveniment d’alliberament ha de completar la funció, i hi ha d’haver disponible un mecanisme per interrompre-la abans de completar-la o desfer-la després de completar-la”, at the suggestion of FDC

Proposal for amendments from the Fundació Desenvolupament Comunitari<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0000.html>, Translation team response to the proposals from the Fundació Desenvolupament Comunitari<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0010.html>.

“Si el contingut no textual és multimèdia basats en el temps...” for “Si el contingut no textual són multimèdia basats en el temps...”, at the suggestion of ACAPPS
“[...] no sigui una vocalització que intenta ser una expressió musical com ara una cançó o un rap” for “[...] no sigui una vocalització que pretén ser una expressió musical com ara una cançó o un rap”, at the suggestion of ACAPPS
“Alguns exemples inclouen una execució d’un solo de flauta, treballs d’art visual, etc.” for “Alguns exemples inclouen una execució d’un solo de flauta, obres d’art visual, etc.”, at the suggestion of ACAPPS
“[...] o amb components interactius condicionats pel temps” for “[...] o amb components interactius basats en el temps”, at the suggestion of ACAPPS
“[...] i la pàgina compleixi, totalment, els requisits de conformitat” for “i la pàgina compleixi, globalment, [...]”, at the suggestion of ACAPPS.

ACAPPS amendment proposal<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0005.html>, Translation team response to ACAPPS proposals<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0011.html>

Some suggested changes have not been incorporated because they came from the original English version:

Wrong alphabetical order by Paul Adam in section A.1
We suggest the W3C revise this arrangement

Proposal for amendments by Amadeu Pons<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Oct/0002.html>, Translation team's initial response to Amadeu Pons' proposals<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0002.html>

On the other hand, several entities have mentioned aspects of the original text that would require revision, and the translation team supports them and sends the request to the W3C for revision in future guidelines:

Mention people with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the WCAG summary, based on the proposal of the CRAB Fundació Aprenem Autisme

Include easy reading as an example in guideline 1.1, based on CRAB's proposal Fundació Aprenem Autisme.

Proposed amendments CRAB Fundació Aprenem Autisme<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0004.html>, Translation Team response to the proposals of CRAB Fundació Aprenem Autisme<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0005.html>.

Change the text of point 0.1 from " per a les persones que tenen un ampli ventall de discapacitats...to " cobrir les necessitats d’accessibilitat de les persones amb discapacitats "


Other points have been considered interesting to take into account in future translations:

Review the gender of mentions of "usuari". Mentioned by Amadeu Pons, FESOCA, FDC
The translation team defends the initial translation with two arguments: the French translation also does not use "usuari i usuària" and in Catalan "usuaris" in the plural includes masculine and feminine and has a less marked and conflicting proposal from the point of view of gender neutral language.

      Revise the WCAG definition of sign language interpretation as the current one is not correct. Mentioned by FESOCA.

FESOCA amendment proposal<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0007.html>, Translation team response to FESOCA proposals<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0011.html>.

Review the translation of “llenguatge natural” for “llengua natural”. Mentioned by ACCAPS.
ACAPPS amendment proposal<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0005.html>, Translation team response to ACCAPS proposals<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0011.html>


Review the translation of the modality of obligation. Mentioned by FDC
Proposal for amendments from the undació Desenvolupament Comunitari<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0000.html>, translation team response to the proposals from the undació Desenvolupament Comunitari<https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0010.html>.

Other entities have expressed their agreement with the proposed amendments.

On December 3rd, the reception of amendments closes and on December 13th, the last proposals are answered and incorporated.

The version of the translation proposal currently published<https://www.ub.edu/adaptabit/wcag21/> already incorporates all the changes. The translation team values the contributions very positively and believes that the end result is a high quality translation.

All participant entities reviewed the document, and they consider it to be an accurate translation.
Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.

Received on Friday, 20 January 2023 19:20:12 UTC