Re: %FFHi ha punts dubtosos en la traducció catalana?

Benvolgut Amadeu Pons,

en primer lloc agrair el missatge i totes les consideracions.

A continuació passem a respondre dubtes i propostes:

Els serveis lingüístics han fet la traducció base, els traductors hem acabat de resoldre alguns punts i TERMCAT ha revisat.

L'encapçalament no és normatiu i no ha rebut l'assessorament anterior, l'hem posat a tall informatiu els traductors.

Hem corregit el punt volat i l'espai de Rosa M. Satorras, gràcies! De fet hem posat a Rosa M. Satorras com a coordinadora, perquè aquest és el seu rol.

L'ordre dels col.laboradors és el que hem decidit els traductors.

En referència a l'ordre dels participants a l'annex A.1 hem respectat l'ordre del document original en anglès.

Respecte a les sigles SNCF hem afegit la e a National, tal i com indiqueu.

Hem desenganxat lestecnologies i ara ja diu les tecnologies, tal i com indiqueu.

El canvi de no sigui per no fos el consultem a serveis lingüístics. I posposem la resposta.

En referència a les entrades del glossari són fruit de la decisió dels traductors i serveis lingüístics cercant l'equilibri entre la claredat i la fidelitat amb l'original.

En referència a l'ús sexista, la traducció francesa [https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fr/] tampoc no ha introduit cap canvi en aquest sentit. De tota manera és un criteri a tenir en compte per futures traduccions.

Moltes gràcies per tots els suggeriments. Seguim treballant, per fer una traducció amb la més alta qualitat.

Mireia Ribera


Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.

Received on Friday, 4 November 2022 18:40:19 UTC