Published Authorized Translation of WCAG 2.1 in Catalan

Dear Mireia,
Dear translators,

With many thanks to you, I am pleased to announce that we have published 
the Authorized Translation into Catalan of Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.1.

Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG) 2.1
Recomanació del W3C del 5 de juny del 2018
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-ca/

Lead Translation Organization: Facultat de Matemàtiques i Informàtica - 
Universitat de Barcelona

cf. <https://www.w3.org/Translations/#s-WCAG21>

Best Regards,
Xueyuan Jia on behalf of W3C

On 1/21/23 3:19 AM, Mireia Isabel Ribera Turro wrote:
>
> (English version below)
>
>
> Tal i com es demana a la política de traduccions autoritzades pel 
> Consorci World Wide Web, l'organització líder de la traducció, amb 
> aquest correu comunica el resum de les revisions fetes a la traducció 
> candidata:
>
> A continuació es presenta un resum de les esmenes proposades per les 
> organitzacions involucrades en la revisió i de les solucions 
> incorporades a la proposta de traducció. Aquest resum es presenta 
> primer en català i a continuació en anglès, i s’envia tant a la llista 
> específica de la traducció de les WCAG 2. 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/>1 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/>al català 
> com a la llista general de traduccions W3C 
> <http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/>.
>
> El 21 d’octubre de 2022 la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de 
> la Universitat de Barcelona es presenta com a Lead Translation 
> Organization (LTO) per traduir les WCAG 2.1 al català.
>
> El 26 d’octubre de 2022 el Consorci World Wide Web aprova la proposta 
> de traducció i inicia el procés de revisió, obert fins al 26 de 
> novembre de 2022. Tenint en consideració que diverses entitats 
> reporten problemes en la subscripció i seguiment de la llista, la LTO 
> finalment allarga el període de revisió fins al 3 de desembre.
>
> Gràcies a les revisions s’incorporen els canvis següents:
>
> “Col.laboració” per “col·laboració”, a proposta d’Amadeu Pons
>
> “Rosa  M.Satorras” per “Rosa M. Satorras”, a proposta d’Amadeu Pons
>
> “Société National ...” per “Société Nationale ”, a proposta d’Amadeu Pons
>
> “Lestecnologies” per “Les tecnologies”, a proposta d’Amadeu Pons
>
> Proposta d’esmenes d’Amadeu Pons 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Oct/0002.html>, 
> Resposta inicial equip de traducció a les propostes d’Amadeu Pons 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0002.html>, 
> Resposta punt pendent proposta Amadeu Pons 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0009.html>
>
> “Usuaris amb discapacitats en dispositius mòbils” per “usuaris amb 
> discapacitats en l’ús de dispositius mòbils”, a proposta de CRAB, 
> Fundació Aprenem Autisme
>
> “llenguatge de signes” per “llengua de signes”, a proposta de FESOCA i 
> Fundació Desenvolupament Comunitari
>
> “interpretació en llenguatge de signes” per “interpretació de llengua 
> de signes”, a proposta de FESOCA
>
> “intèrprets d’escriptura manual” per “transcriptor d’escriptura 
> manual”, a partir de la proposta de FESOCA
>
> Proposta d’esmenes de FESOCA 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0007.html>, 
> Resposta equip traducció a les propostes de FESOCA 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0011.html>
>
> “la finalitat dels components […] han de poder ser identificats” per 
> “la finalitat dels components […] s’ha de poder identificar”, a partir 
> de la proposta de FDC
>
> “L’espai entre línies (interlineat) ha de ser almenys d’1,5 entre 
> paràgrafs i l’espai entre paràgrafs ha de ser almenys 1,5 vegades més 
> gran que l’espai entre línies” per “L’espai entre les línies d’un 
> paràgraf (interlineat) ha de ser almenys d’1,5 i l’espai entre 
> paràgrafs ha de ser almenys 1,5 vegades més gran que l’espai entre 
> línies”, a partir de la proposta de FDC
>
> “es pot considerar essencial si cap usuari no pot utilitzar la 
> interacció durant aquesta fase” per “si els usuaris no poden 
> interactuar durant aquesta fase”, a partir de la proposta de FDC
>
> “S’ha de facilitar l’activació de les funcionalitats per part dels 
> usuaris d’altres mètodes d’entrada, a més de l’ús del teclat” per 
> “S’ha de facilitar als usuaris l’activació de les funcionalitats per 
> altres mètodes d’entrada, a més de l’ús del teclat”, a partir de la 
> proposta de FDC
>
> “L’esdeveniment d’alliberament ha de completar la funció, i hi ha 
> d’haver disponible un mecanisme per interrompre-la o desfer-la abans 
> de completar-la” per “L’esdeveniment d’alliberament ha de completar la 
> funció, i hi ha d’haver disponible un mecanisme per interrompre-la 
> abans de completar-la o desfer-la després de completar-la”, a partir 
> de la proposta de FDC
>
> Proposta d’esmenes de Fundació Desenvolupament Comunitari 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0000.html>, 
> Resposta equip traducció a les propostes de Fundació Desenvolupament 
> Comunitari 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0010.html>
>
> “Si el contingut no textual és multimèdia basats en el temps...” per 
> “Si el contingut no textual són multimèdia basats en el temps...”, a 
> partir de la proposta d’ACAPPS
>
> “[...] no sigui una vocalització que intenta ser una expressió musical 
> com ara una cançó o un rap” per “[...] no sigui una vocalització que 
> pretén ser una expressió musical com ara una cançó o un rap”, a partir 
> de la proposta d’ACAPPS
>
> “Alguns exemples inclouen una execució d’un solo de flauta, treballs 
> d’art visual, etc.” Per “Alguns exemples inclouen una execució d’un 
> solo de flauta, obres d’art visual, etc.”, a partir de la proposta 
> d’ACAPPS
>
> “[...] o amb components interactius condicionats pel temps” per “[...] 
> o amb components interactius basats en el temps”, a partir de la 
> proposta d’ACAPPS
>
> “[...] i la pàgina compleixi, totalment, els requisits de conformitat” 
> per “i la pàgina compleixi, globalment, [...]”, a partir de la 
> proposta d’ACAPPS
>
> Proposta d’esmenes d’ACAPPS 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0005.html>, 
> Resposta equip traducció a les propostes d’ACAPPS 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0011.html>
>
> No s’han incorporat alguns suggeriments de canvi perquè provenien de 
> la versió original anglesa:
>
> Ordre alfabètic erroni de Paul Adam a la secció A.1
>
> Suggerim al W3C de revisar aquesta ordenació
>
> Proposta d’esmenes d’Amadeu Pons 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Oct/0002.html>, 
> Resposta inicial equip de traducció a les propostes d’Amadeu Pons 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0002.html> 
>
>
> Per altra banda diverses entitats han esmentat aspectes del text 
> original que requeririen una revisió, i l’equip de traducció hi dona 
> suport i fa arribar la petició al W3C de revisió en futures Directrius:
>
> Esmentar les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) dins el 
> resum de les WCAG,  a partir de la proposta de CRAB Fundació Aprenem 
> Autisme
>
> Incloure lectura fàcil com a exemple a la directriu 1.1,,  a partir de 
> la proposta de CRAB Fundació Aprenem Autisme
>
> Proposta esmenes CRAB Fundació Aprenem Autisme 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0004.html>, 
> resposta Equip de Traducció a les propostes de CRAB Fundació Aprenem 
> Autisme 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0005.html>
>
> Canviar el text del punt 0.1 de “per a les persones que tenen un ampli 
> ventall de discapacitats...” per “cobrir les necessitats 
> d’accessibilitat de les persones amb discapacitats”
>
> Altres punts s’han considerat interessants per tenir en compte en 
> futures traduccions:
>
> Revisar el gènere de les mencions a “usuari”. Esmentat per Amadeu 
> Pons, FESOCA, FDC
>
> L’equip de traducció defensa la traducció inicial amb dos arguments: 
> la traducció francesa tampoc usa “usuari i usuària” i en català 
> “usuaris” en plural engloba masculí i femení i com a proposta menys 
> marcada i conflictiva des del punt de vista de llenguatge neutre.
>
> Revisar la definició d’interpretació de llengua de signes de les WCAG 
> ja que l’actual no és correcta. Esmentat per FESOCA
>
> Proposta d’esmenes de FESOCA 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0007.html>, 
> Resposta equip traducció a les propostes de FESOCA 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0011.html>
>
> Revisar la traducció de llenguatge natural per llengua natural. 
> Esmentat per ACCAPS
>
> Proposta d’esmenes d’ACAPPS 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0005.html>, 
> Resposta equip traducció a les propostes d’ACAPPS 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0011.html>
>
> Revisar la traducció de la modalitat d’obligació. Esmentat per FDC
>
> Proposta d’esmenes de Fundació Desenvolupament Comunitari 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0000.html>, 
> Resposta equip traducció a les propostes de Fundació Desenvolupament 
> Comunitari 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0010.html>
>
> Altres entitats han expressat la seva conformitat amb les esmenes 
> proposades.
>
> El 3 de desembre es tanca la recepció d’esmenes i en data 13 de 
> desembre es responen i incorporen les darreres propostes.
>
> La versió de la proposta de traducció publicada actualment 
> <https://www.ub.edu/adaptabit/wcag21/> ja incorpora tots els canvis. 
> L’equip de traducció valora molt positivament les aportacions i creu 
> que el resultat final és una traducció d’alta qualitat.
>
> Totes les entitats participants han donat el seu vist-i-plau a la 
> llista de traducció.
>
> *English version*
>
> As stated by W3C Authorized Translations Policy Step 5 LTO issues a 
> summary of revisions of CAT
>
>
> Below is a summary of the amendments proposed by the organizations 
> involved in the review and of the solutions incorporated into the 
> translation proposal. This summary is presented first in Catalan and 
> then in English and it is sent to the specific list of the translation 
> of WCAG 2.1 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/>into 
> Catalan and to the general list of W3C translations 
> <http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/>.
>
> On October 21^st , 2022, the Faculty of Mathematics and Computer 
> Science of the University of Barcelona applies to become the Lead 
> Translation Organization (LTO) to translate WCAG 2.1 into Catalan.
>
> On October 26^th , 2022, the World Wide Web Consortium approves the 
> translation proposal and begins the review process, open until 
> November 26, 2022. Given that several entities report problems in 
> subscribing and monitoring the list, the LTO finally extends the 
> review period until December 3^rd .
>
> The revisions include the following changes:
>
> "Col.laboració" for "col·laboració", at the suggestion of Amadeu Pons
>
> "Rosa M.Satorras" by "Rosa M. Satorras", at the suggestion of Amadeu Pons
>
> "Société National..." by "Société Nationale", at the suggestion of 
> Amadeu Pons
>
> "Lestecnologies" for "Les tecnologies", at the suggestion of Amadeu Pons
>
> Amadeu Pons amendment proposal 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Oct/0002.html>, 
> Translation team initial response to Amadeu Pons proposals 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0002.html>, 
> Response pending point to Amadeu Pons proposals 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0009.html>
>
> "Usuaris amb discapacitats en dispositius mòbils" for "usuaris amb 
> discapacitats en l’ús de dispositius mòbils", at the suggestion of 
> CRAB, Fundació Aprenem Autisme
>
> "llenguatge de signes" for "llengua de signes", at the suggestion of 
> FESOCA i Fundació Desenvolupament Comunitari
>
> "interpretació en llenguatge de signe " for "interpretació de llengua 
> de signes", at the suggestion of FESOCA
>
> "intèrprets d’escriptura manual" for "transcriptor d’escriptura 
> manual", at the suggestion of FESOCA
>
> FESOCA amendment proposal 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0007.html>, 
> Translation team response to FESOCA proposals 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0011.html>
>
> “la finalitat dels components […] han de poder ser identificats” for 
> “la finalitat dels components […] s’ha de poder identificar”, at the 
> suggestion of FDC
>
> “L’espai entre línies (interlineat) ha de ser almenys d’1,5 entre 
> paràgrafs i l’espai entre paràgrafs ha de ser almenys 1,5 vegades més 
> gran que l’espai entre línies” for “L’espai entre les línies d’un 
> paràgraf (interlineat) ha de ser almenys d’1,5 i l’espai entre 
> paràgrafs ha de ser almenys 1,5 vegades més gran que l’espai entre 
> línies”, at the suggestion of FDC
>
> “es pot considerar essencial si cap usuari no pot utilitzar la 
> interacció durant aquesta fase” for “si els usuaris no poden 
> interactuar durant aquesta fase”, at the suggestion of FDC
>
> “S’ha de facilitar l’activació de les funcionalitats per part dels 
> usuaris d’altres mètodes d’entrada, a més de l’ús del teclat” for 
> “S’ha de facilitar als usuaris l’activació de les funcionalitats per 
> altres mètodes d’entrada, a més de l’ús del teclat”, at the suggestion 
> of FDC
>
> “L’esdeveniment d’alliberament ha de completar la funció, i hi ha 
> d’haver disponible un mecanisme per interrompre-la o desfer-la abans 
> de completar-la” for “L’esdeveniment d’alliberament ha de completar la 
> funció, i hi ha d’haver disponible un mecanisme per interrompre-la 
> abans de completar-la o desfer-la després de completar-la”, at the 
> suggestion of FDC
>
> Proposal for amendments from the Fundació Desenvolupament Comunitari 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0000.html>,Translation 
> team response to the proposals from the Fundació Desenvolupament 
> Comunitari 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0010.html>.
>
> “Si el contingut no textual és multimèdia basats en el temps...” for 
> “Si el contingut no textual són multimèdia basats en el temps...”, at 
> the suggestion of ACAPPS
>
> “[...] no sigui una vocalització que intenta ser una expressió musical 
> com ara una cançó o un rap” for “[...] no sigui una vocalització que 
> pretén ser una expressió musical com ara una cançó o un rap”, at the 
> suggestion of ACAPPS
>
> “Alguns exemples inclouen una execució d’un solo de flauta, treballs 
> d’art visual, etc.” for “Alguns exemples inclouen una execució d’un 
> solo de flauta, obres d’art visual, etc.”, at the suggestion of ACAPPS
>
> “[...] o amb components interactius condicionats pel temps” for “[...] 
> o amb components interactius basats en el temps”, at the suggestion of 
> ACAPPS
>
> “[...] i la pàgina compleixi, totalment, els requisits de conformitat” 
> for “i la pàgina compleixi, globalment, [...]”, at the suggestion of 
> ACAPPS.
>
> ACAPPS amendment proposal 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0005.html>, 
> Translation team response to ACAPPS proposals 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0011.html>
>
> Some suggested changes have not been incorporated because they came 
> from the original English version:
>
> Wrong alphabetical order by Paul Adam in section A.1
>
> We suggest the W3C revise this arrangement
>
> Proposal for amendments by Amadeu Pons 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Oct/0002.html>, 
> Translation team's initial response to Amadeu Pons' proposals 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0002.html>
>
> On the other hand, several entities have mentioned aspects of the 
> original text that would require revision, and the translation team 
> supports them and sends the request to the W3C for revision in future 
> guidelines:
>
> Mention people with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the WCAG 
> summary, based on the proposal of the CRAB Fundació Aprenem Autisme
>
> Include easy reading as an example in guideline 1.1, based on CRAB's 
> proposal Fundació Aprenem Autisme.
>
> Proposed amendments CRAB Fundació Aprenem Autisme 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0004.html>, 
> Translation Team response to the proposals of CRAB Fundació Aprenem 
> Autisme 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0005.html>.
>
> Change the text of point 0.1 from " per a les persones que tenen un 
> ampli ventall de discapacitats...to " cobrir les necessitats 
> d’accessibilitat de les persones amb discapacitats "
>
> Other points have been considered interesting to take into account in 
> future translations:
>
> Review the gender of mentions of "usuari". Mentioned by Amadeu Pons, 
> FESOCA, FDC
>
> The translation team defends the initial translation with two 
> arguments: the French translation also does not use "usuari i usuària" 
> and in Catalan "usuaris" in the plural includes masculine and feminine 
> and has a less marked and conflicting proposal from the point of view 
> of gender neutral language.
>
>       Revise the WCAG definition of sign language interpretation as 
> the current one is not correct. Mentioned by FESOCA.
>
> FESOCA amendment proposal 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0007.html>, 
> Translation team response to FESOCA proposals 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Nov/0011.html>.
>
> Review the translation of “llenguatge natural” for “llengua natural”. 
> Mentioned by ACCAPS.
>
> ACAPPS amendment proposal 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0005.html>, 
> Translation team response to ACCAPS proposals 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0011.html>
>
> Review the translation of the modality of obligation. Mentioned by FDC
>
> Proposal for amendments from the undació Desenvolupament Comunitari 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0000.html>, 
> translation team response to the proposals from the undació 
> Desenvolupament Comunitari 
> <https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2022Dec/0010.html>.
>
> Other entities have expressed their agreement with the proposed 
> amendments.
>
> On December 3rd, the reception of amendments closes and on December 
> 13th, the last proposals are answered and incorporated.
>
> The version of the translation proposal currently published 
> <https://www.ub.edu/adaptabit/wcag21/> already incorporates all the 
> changes. The translation team values the contributions very positively 
> and believes that the end result is a high quality translation.
>
> All participant entities reviewed the document, and they consider it 
> to be an accurate translation.
>
> Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot 
> contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça 
> exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a 
> destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu 
> autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, 
> copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, 
> informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com 
> els fitxers adjunts que hi pugui haver.
>
> Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede 
> contener información confidencial o legalmente protegida y está 
> exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted 
> no consta como destinatario final ni es la persona encargada de 
> recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, 
> distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido 
> por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el 
> mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.
>
> This email message and any attachments it carries may contain 
> confidential or legally protected material and are intended solely for 
> the individual or organization to whom they are addressed. If you are 
> not the intended recipient of this message or the person responsible 
> for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, 
> send, copy or disclose any part of it. If you have received the 
> message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the 
> message and any attachments it carries from your account. 

Received on Monday, 13 February 2023 13:12:38 UTC