W3C home > Mailing lists > Public > w3c-translators@w3.org > October to December 2010

Re: New version of the CAT of WCAG 2.0 in Finnish, comment list, and summary are available

From: Coralie Mercier <coralie@w3.org>
Date: Tue, 14 Dec 2010 13:52:18 +0100
To: w3c-translators@w3.org, Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi>
Cc: "Anne-Maritta Tervakari" <anne.tervakari@tut.fi>, "w3t-wai@w3.org" <w3t-wai@w3.org>, "public-auth-trans-fi@w3.org" <public-auth-trans-fi@w3.org>
Message-ID: <op.vnpfdgqqsvvqwp@sith.local>

Dear Ossi, stakeholders in the CAT review, all,

Thank you very much for this new round of edits to the Candidate 
Authorized Translation, and for the thorough report below.

You indicated that you received 20 responses with comments out of the 36 
organizations that accepted to participate in a commentary and 
discussions. I understand from reading the report and looking at the 
disposition of comments that there seem to have been substantial changes 
made to address the large number of comments (275 in total) that came in.

While you, as the LTO, believe that the new CAT takes the review comments 
properly into account, and while we do not wish to hold this work up by 
asking for another 30-day public review period, we none the less request 
 from a majority of the stakeholders enlisted [1] (34 out of the 36 you 
mentioned, are listed), that they confirm that they "read and approve the 
revised CAT that is hosted at 
<http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/>." We are 
targeting around 30 of the stakeholder organizations.

Stakeholder organizations need to express their support by writing to the 
w3c-translators@w3.org mailing list.

Bearing in mind that the Christmas break is upcoming, we propose to allow 
them to write by Monday January 10, 2011. Let me know if a different date 
would be more appropriate.

[1] 
http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2010JulSep/0065.html

Coralie


On Mon, 13 Dec 2010 13:36:55 +0100, Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi> 
wrote:

> Dear Coralie, all,
>
> We have now compiled a new version of the Finnish CAT of the WCAG 2.0,
> based on a careful analysis of the review comments. The new version is
> available at
>
> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/
>
> We have also compiled a summary and a list of the points raised during
> the review. This information can be found at the end of this email, as a
> duplicate of the email already posted to the list
> public-auth-trans-fi@w3.org [1]. (For the summary in English, please see
> text onwards "Appendix B" below.)
>
> In brief, we believe that this new CAT takes the review comments
> properly into account and advice that a new review round is not
> necessary. We thus kindly ask the W3C to respond to this summary,
> according to the W3C authorised translation policy step 6.
>
> Best regards,
>
> Ossi Nykänen
>
> [1]
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/2010Dec/0000.html
>
> Below is the message copied from public-auth-trans-fi@w3.org (for the
> summary in English, please see text onwards "Appendix B" below.):
>
> Hei,
>
> W3C:n verkkosisällön saavutettavuusohjeiden version 2.0 (Web Content
> Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) ehdotetun virallisen suomenkielisen
> käännöksen kommenttien käsittely ja käännöksen muokkaus on nyt saatu
> valmiiksi. Urakka on ollut huomattava, mutta kommenttien työstäminen on
> merkittävällä tavalla parantanut standardin suomenkielistä käännöstä --
> suurkiitos kaikille kommentointi- ja korjaustyöhön osallistuneille!
>
> Suomenkielinen käännös löytyy nyt osoitteesta
>
> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/
>
> Virallisen suomenkielisen käännöksen tuoreimman version normatiivinen
> verkko-osoite julkaistaan W3C:n sisäisen käsittelyvaiheen jälkeen, minkä
> jälkeen työ jatkuu standardidokumentin tavanomaisen errata-ylläpidon
> merkeissä.
>
> Kommentointivaiheessa virisi kiinnostusta myös standardia
> saavutettavuusohjetta selittävän aineiston kokoamisesta tai
> tuottamisesta; asian käsittely jatkuu piakkoin tällä postituslistalla.
>
> Tämä viestin loppuosa sisältää vielä yhteenvedon kommentointi- ja
> korjausvaiheen työstä suomeksi ja englanniksi.
>
> Ystävällisin terveisin,
>
> Ossi Nykänen & Anne-Maritta Tervakari
>
>
> LIITE A: Yhteenveto WCAG 2.0 virallisen käännöksen alustavan version
> julkisista kommenteista
>
> Kutsu W3C:n verkkosisällön saavutettavuusohjeiden 2.0 (Web Content
> Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) virallisen suomenkielisen alustavan
> käännöksen (myöhemmin: CAT) kommentointityöhön lähetettiin kesäkuussa
> 2010 kaikkiaan 104 henkilölle 84 eri organisaatioon. Elokuun loppuun
> mennessä kommentointityöhön oli ilmoittautunut 47 henkilö 36 eri
> organisaatiosta. Julkiselle postituslistalle
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/ lähetettiin
> kommentointivaiheen aikana (1.9. - 4.10.2010) noin kaksikymmentä
> viestiä, joissa kussakin esitettiin lukuisia yksittäisiä kommentteja.
> Julkiselle postituslistalle lähetettyjen kommenttiviestien lisäksi
> vastaanotimme kolme anonyymia viestiä, joissa kehotettiin kiinnittämään
> huomiota erityisesti oikeakielisyyteen ja suomen kielen sujuvuuteen.
>
> Kaikki kommentit ovat saatavissa PDF- ja Open Officen ODT-muodossa
> verkossa:
> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.pdf,
> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.odt
> .
>
> Kommenteissa otettiin kantaa noin 275 yksittäiseen seikkaan. Kaikki
> kommentit käytiin läpi ja ne luokiteltiin neljään eri ryhmään: 1.
> yksittäisen termin tai sanan käännös, 2. lauseen tai virkkeen käännös,
> 3. yksittäinen kirjoitusvirhe sekä 4. yleisluonteinen kommentti.
> Jokainen yksittäinen kommentti analysoitiin ja kaikki esitetyt
> ratkaisuehdotukset pyrittiin ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon
> työstettäessä suomenkielisen käännöksen korjattua versiota (CAT 2).
>
> Keskeisenä haasteena käännöstyössä oli se, että monille etenkin
> teknisille termeille ei ole vakiintuneita suomenkielisiä vastineita.
> Tästä johtuen kommentit olivat osittain päällekkäisiä ja osin
> ristiriitaisiakin. Eri ratkaisuvaihtoehtoja puntaroitiin huolellisesti
> hyödyntäen erilaisia suosituksia mm. suomenkielisistä tietotekniikan
> termeistä. Osassa kommentteja ehdotettiin sisällöllisiä parannuksia
> saavutettavuusohjeisiin 2.0. Näitä, sinänsä arvokkaita ehdotuksia, ei
> ole voitu sisällyttää alustavan virallisen suomenkielisen käännöksen
> korjattuun versioon, koska käännöstyön tavoitteena ei ole ollut
> saavutettavuusohjeiden kehittäminen eikä sopeuttaminen suomalaiseen
> toimintaympäristöön. Sisällölliset parannusehdotukset tullaan kuitenkin
> ottamaan huomioon muun muassa saavutettavuusohjeiden 2.0 tutoriaaleissa
> sekä mahdollisesti myös saavutettavuusohjeiden seuraavan version
> kehitystyössä.
>
> Kommentit jakautuivat seuraavasti:
>
> 1. Yksittäisten termien tai sanojen käännökset: Viesteissä kommentoitiin
> lähes sadan (93) yksittäisen termin tai sanan käännöstä englannista
> suomeksi. Kommenteissa esitettiin ehdotuksia ensinnäkin siitä, mikä
> olisi paras, alkuperäisen merkityksen säilyttävä suomenkielinen ilmaisu
> yksittäiselle englanninkieliselle sanalla tai termille. Esitetyt eri
> näkemykset on otettu huomioon ja valittu käyttöön sellainen käännös,
> joka säilyttää alkuperäisen tarkoituksensa. Joissakin tapauksissa
> kommenteissa ehdotettu suomenkielinen vastine on jouduttu hylkäämään,
> koska se voidaan tulkita virheellisesti joksikin muuksi kuin mitä alun
> perin on tarkoitettu. Toiseksi useissa kommenteissa ehdotettiin sinänsä
> suomenkielisen, mutta vierasperäisen termin tai sanan korvaamista
> kotoperäisellä sanalla tai termillä. Vierasperäiset sanat on pyritty
> korvaamaan kotoperäisillä ilmauksilla lukuun ottamatta tapauksia, joissa
> vierasperäinen sana ilmaisee alkuperäisen merkityksen täsmällisemmin
> kuin kotoperäinen vastine. Kolmanneksi kommenteissa kiinnitettiin
> huomiota termien käytön hienoiseen epäjohdonmukaisuuteen. Käännöksen
> korjattuun versioon on epäjohdonmukaisuudet korjattu saatujen
> kommenttien perusteella.
>
> 2. Lauseen tai virkkeen käännös: Yhteensä 123 kommenttia liittyi
> kokonaisen lauseen tai virkkeen kääntämiseen englannista suomeksi.
> Kommenteissa kiinnitettiin huomiota viittausten monimutkaisuuteen,
> ilmausten epäselvyyteen ja sanajärjestykseen sekä esitettiin lukuisia,
> arvokkaita ehdotuksia siitä, miten alkuperäinen, usein varsin
> monimutkainen, englanninkielinen lause tai virke voidaan kääntää
> sujuvaksi suomeksi. Nämä kommentit on huomioitu siltä osin kuin on ollut
> mahdollista menettämättä alkuperäisen englanninkielisen tekstin
> merkitystä ja lisäämättä mitään uutta sisältöä ohjeisiin.
>
> 3.Yksittäiset kirjoitusvirheet: Kommenttiviesteissä mainittiin liki 50
> käännöksestä löytynyttä kirjoitusvirhettä esim. välimerkin puuttuminen,
> sanan taivutusmuodon virheellisyys, puuttuva kirjain. Nämä kaikki on
> korjattu seuraavaan versioon.
>
> 4.Yleisluonteiset kommentit: Kommenttiviesteissä esitettiin kaikkiaan 14
> yleisluonteista kommenttia, joissa kehotettiin yleisesti kiinnittämään
> huomiota kielenhuoltoon – oikeakielisyyteen ja kielen sujuvuuteen.
>
> Yhteenvetona voidaan siis todeta että käännöstyöryhmä katsoo ottaneensa
> huomioon kaikki kommentit ja annetut ehdotukset korjatussa
> suomenkielisessä käännöksessä sekä ehdottaa korjattua versiota
> hyväksyttäväksi virallisena suomenkielisenä käännöksenä.
>
> Käännöstyöryhmä haluaa kiittää kaikkia saavutettavuusohjeiden 2.0
> virallisen suomenkielisen käännösehdotuksen kommentointityössä mukana
> olleita:
>
> Ari Aroheikki (Turvatekniikan keskus TUKES), Kimmo Bergius (Microsoft
> Oy), Pilkkuniina Brandt (Valtioneuvoston kanslia), Sakari Eränen (ENTER
> ry Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys), Henry Haglund (Haglund Networks
> Oy), Kaisi Hantula (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), Jussi
> Hermunen (Saavutettava.fi), Marja Herranen (Helsingin yliopisto), Arto
> Hippula (Tampereen yliopisto – Tietojenkäsittelytieteen laitos), Tarja
> Hopeakangas (Itella Oyj), Päivikki Karhula (Eduskunnan kirjasto), Aki
> Kekäläinen (YLE - Yleisradio Oy), Mari Kiviniemi (Terveyden ja
> hyvinvoinnin laitos), Jouko Kokko (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos),
> Mervi Korpiaho (Kirkon tiedotuskeskus), Lena Koski (Eläketurvakeskus),
> Minna Koskinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Kalle Könkkölä (Kynnys
> ry), Tommi Lahtonen (Jyväskylän yliopisto), Janne Matikainen (Helsingin
> yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos), Marjut
> Mutanen (Saavutettava.fi), Marjo Mäenpää (Aalto-yliopiston
> taideteollinen korkeakoulu), Jouni Mäkeläinen (Twinkle Oy), Antti
> Mäkipää (Kuurojen Liitto ry), Joose Niemi, Marika Nordlund (Vanhustyön
> keskusliitto ry), Sannamari Ollikkala (Eläketurvakeskus), Arto Paavola
> (KELA – Kansaneläkelaitos), Kirsti Pesola (Vanhustyön keskusliitto ry),
> Paula Pietilä (Turun yliopisto), Hannu Puupponen (Jyväskylän yliopisto),
> Hanna-Greta Puurtinen (Tampereen ammattikorkeakoulu), Antti Raike
> (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu), Jukka-Pekka Rapinoja
> (Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry - MetSta), Jaakko
> Salonen (Aalto yliopiston IT -palvelukeskus), Timo Simell (TIEKE –
> Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus), Ilpo Soini (Keskuspuiston
> ammatiopisto, Arlan toimipaikka), Ville Suomi (Itella Oyj), Juha Sylberg
> (Näkövammaisten keskusliitto), Päivi Tahkokallio (Tahkokallio Design+),
> Ari Tammi (Helsingin kaupunki), Tarmo Toikkanen (Aalto-yliopiston
> taideteollinen korkeakoulu), Raino Vastamäki (Adage Oy), Sami Virtanen
> (Kuulonhuoltoliitto), Sami Älli (Kehitysvammaliitto ry), Timo Övermark
> (Kehitysvammaliitto ry)
>
> Appendix B: English summary of public comments about draft proposal for
> an official Finnish translation of the WCAG 2.0
>
> In June 2010 an invitation was sent to 104 persons in 36 different
> organizations to participate in a commentary and discussions on a draft
> proposal for an official Finnish translation of the WCAG 2.0 (later:
> Candidate Authorized Translations in Finnish [CAT]). Forty-three persons
> from 36 different organizations accepted the invitation by the end of
> the August. During a period of the commentary (from the 1st of September
> till the 4th of October 2010) about twenty messages were sent to a
> public mailing list
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/ . Each of the
> messages included several separate comments. In addition to the messages
> sent to the public mailing list, three anonymous messages were received
> with suggestions about paying attention to grammar and language fluency.
> All the given comments are available in PDF and in Open Office ODT
> format in the Web:
> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.pdf,
> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.odt
> .
>
> In total, about 275 separate items were commented. All the comments
> received were reviewed and classified into four groups: 1. translation
> of a word or a term, 2. translation of a sentence, 3. misspellings, and
> 4. general comments. Each of the individual comments were analyzed, and
> all the suggestions for improving the CAT were taken into account within
> the realms of possibility when developing a new version of the CAT. A
> major challenge in translating especially technical terms from English
> to Finnish is that many terms used in Finnish language are not
> established. That could explain why some comments were overlapping and
> partly inconsistent. Different solutions offered in comments were
> thought through before the final decision. Also different
> recommendations were exploited – for example, the recommendations on
> Finnish terminology in the field of information technology. In some
> comments suggestions for developing the contents of the CAT were made.
> However, these valuable suggestions were not able to be included in the
> corrected version of the CAT, because the aim of this translation task
> was neither a content-wise improvement of the WCAG 2.0 standard, nor
> localization for the Finnish environment. The content-wise proposals for
> improvement will be taken into account when developing tutorials of the
> official Finnish translation of the WCAG 2.0, and when producing a next
> version of the WCAG 2.0, if possible.
>
> Summary of the public comments received
>
> 1. Translation of a word or a term: Almost a hundred translations of the
> word or term were commented. At first, the suggestions were made for a
> best word or term in Finnish, which would preserve the meaning of the
> original English word or term. The translation preserving the original
> meaning has been selected from the suggestions given for the usage.
> Secondly, the suggestions were made for substituting native Finnish
> word for Finnish word of foreign origin. In the corrected version of the
> CAT native Finnish words substitute for the Finnish words of foreign
> origin expect for cases when the word or term of foreign origin express
> the original meaning better than the native one. Thirdly, the
> commentators paid attention to an inconsistency in the use of words and
> terms. All the inconsistencies have since been corrected.
>
> 2. Translations of a sentence: In all 123 comments related to the
> translations of whole sentences from English to Finnish were received.
> The commentators paid attention to complex relationships between the
> sentences, ambiguous words and terms, and word order. Also several,
> valuable suggestions were made for translating original, sometimes very
> complex English sentences to fluent Finnish. These suggestions have been
> taken into consideration in the corrected version of the CAT, when it
> was possible without losing original meaning or adding anything to the
> original issues.
>
> 3. Misspellings: The commentators mentioned almost 50 spelling mistakes,
> which they found in the CAT. All the mistakes such as missing
> punctuation marks, missing letters, wrong forms of cases etc. have been
> corrected in the CAT 2.0.
>
> 4. General comments: Also 15 general comments were given. The
> commentators advised to pay attention to the grammatical correctness and
> the fluency of language in general.
>
> The LTO translation working group considers that all the comments and
> the suggestions have been taken into account in the corrected version of
> the CAT. The LTO translation working group also suggests the corrected
> version of the CAT to be the official Finnish translation of the WCAG 
> 2.0.
>
> Finally the LTO translation working group would like to thank all the
> ones, who participated in the commentary on the draft proposal for the
> official Finnish translation of the WCAG 2.0:
>
> Ari Aroheikki (Turvatekniikan keskus TUKES), Kimmo Bergius (Microsoft
> Oy), Pilkkuniina Brandt (Valtioneuvoston kanslia), Sakari Eränen (ENTER
> ry Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys), Henry Haglund (Haglund Networks
> Oy), Kaisi Hantula (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), Jussi
> Hermunen (Saavutettava.fi), Marja Herranen (Helsingin yliopisto), Arto
> Hippula (Tampereen yliopisto – Tietojenkäsittelytieteen laitos), Tarja
> Hopeakangas (Itella Oyj), Päivikki Karhula (Eduskunnan kirjasto), Aki
> Kekäläinen (YLE - Yleisradio Oy), Mari Kiviniemi (Terveyden ja
> hyvinvoinnin laitos), Jouko Kokko (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos),
> Mervi Korpiaho (Kirkon tiedotuskeskus), Lena Koski (Eläketurvakeskus),
> Minna Koskinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Kalle Könkkölä (Kynnys
> ry), Tommi Lahtonen (Jyväskylän yliopisto), Janne Matikainen (Helsingin
> yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos), Marjut
> Mutanen (Saavutettava.fi), Marjo Mäenpää (Aalto-yliopiston
> taideteollinen korkeakoulu), Jouni Mäkeläinen (Twinkle Oy), Antti
> Mäkipää (Kuurojen Liitto ry), Joose Niemi, Marika Nordlund (Vanhustyön
> keskusliitto ry), Sannamari Ollikkala (Eläketurvakeskus), Arto Paavola
> (KELA – Kansaneläkelaitos), Kirsti Pesola (Vanhustyön keskusliitto ry),
> Paula Pietilä (Turun yliopisto), Hannu Puupponen (Jyväskylän yliopisto),
> Hanna-Greta Puurtinen (Tampereen ammattikorkeakoulu), Antti Raike
> (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu), Jukka-Pekka Rapinoja
> (Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry - MetSta), Jaakko
> Salonen (Aalto yliopiston IT -palvelukeskus), Timo Simell (TIEKE –
> Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus), Ilpo Soini (Keskuspuiston
> ammatiopisto, Arlan toimipaikka), Ville Suomi (Itella Oyj), Juha Sylberg
> (Näkövammaisten keskusliitto), Päivi Tahkokallio (Tahkokallio Design+),
> Ari Tammi (Helsingin kaupunki), Tarmo Toikkanen (Aalto-yliopiston
> taideteollinen korkeakoulu), Raino Vastamäki (Adage Oy), Sami Virtanen
> (Kuulonhuoltoliitto), Sami Älli (Kehitysvammaliitto ry), Timo Övermark
> (Kehitysvammaliitto ry)
>
>
> On 1.9.2010 12:42, Coralie Mercier wrote:
>> On Wed, 25 Aug 2010 14:04:56 +0200, Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi>
>> wrote:
>>
>>> Dear all,
>>>
>>> We would like to announce the Candidate Authorized Translation (CAT)
>>> of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 in Finnish.
>>>
>>> The candidate translation is available at
>>>
>>> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20100818/
>>>
>>> Once the review process can be initiated by the W3C, we kindly request
>>> using the public-auth-trans-fi@w3.org mailing list for comments and
>>> discussions, thank you.
>>>
>>> Best regards,
>>>
>>> --Ossi
>>
>>
>> Dear Ossi, all
>>
>> We are now at the step in the Policy for Authorized Translation when W3C
>> initiates the review process of at least 30 days, starting 1 September
>> 2010 through Sunday 3 October 2010.
>>
>> cf. http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy.html
>> [[4. W3C Initiation of Review Process:
>> 1. W3C announces a review period of at least 30 days of the CAT on the
>> translators' mailing list, specifying a separate, publicly archived
>> mailing list, in W3C or W3C Office Web space, to be used for commenting.
>> This mailing list may be a per-language list for all CATs in that
>> language, such as public-auth-trans-hu@w3.org for any Hungarian CAT, or
>> a list specifically set up for that CAT. All comments on the CAT must be
>> sent to this list. Postings to the mailing list may either be in the
>> language of translation or in English.
>>
>> 5. LTO Notification of Review, Monitoring of Comments, and Revision of 
>> CAT:
>> 1. The LTO notifies the stakeholder organizations of the availability of
>> the CAT, the start of the review period, and the existence of the
>> mailing list for comments; directs them to send comments to this mailing
>> list; and copies this notification to the general translators' mailing
>> list.
>> 2. The LTO monitors the mailing list comments; provides clarification
>> when necessary; and summarizes consensus on specific issues (when
>> possible) to help the ongoing discussion.
>> 3. After the end of the review period, the LTO issues a new version of
>> the CAT as needed, and provides a list, in English and the language of
>> translation, of the points raised, and a summary of the discussions
>> during the review period, describing the problems found and solutions
>> agreed with the other reviewers. This summary must be posted both to the
>> publicly archived mailing list for this CAT, and to the general
>> translators' mailing list.
>> 4. In the event that no comments or only very few comments are received
>> during the review period, the LTO ensures that a majority of the
>> reviewing organizations send email to the translators' mailing list
>> confirming that they have in fact reviewed the document, and that they
>> consider it to be an accurate translation.
>> 5. The LTO then advises W3C whether a new review round is necessary or 
>> not.
>> ]]
>>
>> The dedicated mailing list has been set up for the review process:
>> public-auth-trans-fi@w3.org
>>
>> and the mail archive is at:
>> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/
>>
>> Subscription to this list can be done by sending an e-mail, with the
>> subject set to 'subscribe', to:
>> public-auth-trans-fi-request@w3.org
>>
>> The mailing list and the archive are public. Anybody can send an e-mail
>> to the list, apart from the fact that at the first send an anti-spam
>> "ritual" has to be followed (via an acknowledgement e-mail).
>>
>> We encourage you to announce this review period to facilitate comments
>> from the public.
>>
>> Please, communicate this information to your partners (this is step 5.1
>> of the Policy), and ask them to subscribe to the mailing list and use it
>> for the comments. Step 5.1 requests that the general translators'
>> mailing list be copied when announcing availability of the CAT. This was
>> done already:
>> <http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2010JulSep/0075.html>
>>
>> Best regards,
>> Coralie on behalf of W3C.
>>
>>
>
>
> --
> Ossi Nykänen, Adjunct Professor, Dr.Tech. Tel  +358 3 3115 3544
> Tampere University of Technology      Fax  +358 3 3115 3549
> Institute of Mathematics, HLab
> http://matriisi.ee.tut.fi/hypermedia/en/  ossi.nykanen@tut.fi
> P.O. Box 553, FIN-33101 Tampere, Finland
> W3C Finnish Office, http://www.w3c.tut.fi ossi@w3.org
> --
> ossi.nykanen@iki.fi, http://www.iki.fi/ossi.nykanen/
>
>


-- 
Coralie Mercier - Communications Team - Incubator Activity Lead
       World Wide Web Consortium - http://www.w3.org
   W3C/ERCIM - N212 - 2004, rte des lucioles - 06410 Biot - FR
mailto:coralie@w3.org +33492387590 http://www.w3.org/People/CMercier/
Received on Tuesday, 14 December 2010 12:53:31 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 20:27:46 UTC