W3C home > Mailing lists > Public > w3c-translators@w3.org > October to December 2010

New version of the CAT of WCAG 2.0 in Finnish, comment list, and summary are available

From: Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi>
Date: Mon, 13 Dec 2010 14:36:55 +0200
Message-ID: <4D061367.3040706@tut.fi>
To: w3c-translators@w3.org
CC: Coralie Mercier <coralie@w3.org>, Anne-Maritta Tervakari <anne.tervakari@tut.fi>, "w3t-wai@w3.org" <w3t-wai@w3.org>
Dear Coralie, all,

We have now compiled a new version of the Finnish CAT of the WCAG 2.0, 
based on a careful analysis of the review comments. The new version is 
available at

http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/

We have also compiled a summary and a list of the points raised during 
the review. This information can be found at the end of this email, as a 
duplicate of the email already posted to the list 
public-auth-trans-fi@w3.org [1]. (For the summary in English, please see 
text onwards "Appendix B" below.)

In brief, we believe that this new CAT takes the review comments 
properly into account and advice that a new review round is not 
necessary. We thus kindly ask the W3C to respond to this summary, 
according to the W3C authorised translation policy step 6.

Best regards,

Ossi Nykänen

[1] 
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/2010Dec/0000.html

Below is the message copied from public-auth-trans-fi@w3.org (for the 
summary in English, please see text onwards "Appendix B" below.):

Hei,

W3C:n verkkosisällön saavutettavuusohjeiden version 2.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) ehdotetun virallisen suomenkielisen 
käännöksen kommenttien käsittely ja käännöksen muokkaus on nyt saatu 
valmiiksi. Urakka on ollut huomattava, mutta kommenttien työstäminen on 
merkittävällä tavalla parantanut standardin suomenkielistä käännöstä -- 
suurkiitos kaikille kommentointi- ja korjaustyöhön osallistuneille!

Suomenkielinen käännös löytyy nyt osoitteesta

http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/

Virallisen suomenkielisen käännöksen tuoreimman version normatiivinen 
verkko-osoite julkaistaan W3C:n sisäisen käsittelyvaiheen jälkeen, minkä 
jälkeen työ jatkuu standardidokumentin tavanomaisen errata-ylläpidon 
merkeissä.

Kommentointivaiheessa virisi kiinnostusta myös standardia 
saavutettavuusohjetta selittävän aineiston kokoamisesta tai 
tuottamisesta; asian käsittely jatkuu piakkoin tällä postituslistalla.

Tämä viestin loppuosa sisältää vielä yhteenvedon kommentointi- ja 
korjausvaiheen työstä suomeksi ja englanniksi.

Ystävällisin terveisin,

Ossi Nykänen & Anne-Maritta Tervakari


LIITE A: Yhteenveto WCAG 2.0 virallisen käännöksen alustavan version 
julkisista kommenteista

Kutsu W3C:n verkkosisällön saavutettavuusohjeiden 2.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) virallisen suomenkielisen alustavan 
käännöksen (myöhemmin: CAT) kommentointityöhön lähetettiin kesäkuussa 
2010 kaikkiaan 104 henkilölle 84 eri organisaatioon. Elokuun loppuun 
mennessä kommentointityöhön oli ilmoittautunut 47 henkilö 36 eri 
organisaatiosta. Julkiselle postituslistalle 
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/ lähetettiin 
kommentointivaiheen aikana (1.9. - 4.10.2010) noin kaksikymmentä 
viestiä, joissa kussakin esitettiin lukuisia yksittäisiä kommentteja. 
Julkiselle postituslistalle lähetettyjen kommenttiviestien lisäksi 
vastaanotimme kolme anonyymia viestiä, joissa kehotettiin kiinnittämään 
huomiota erityisesti oikeakielisyyteen ja suomen kielen sujuvuuteen.

Kaikki kommentit ovat saatavissa PDF- ja Open Officen ODT-muodossa 
verkossa: 
http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.pdf, 
http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.odt 
.

Kommenteissa otettiin kantaa noin 275 yksittäiseen seikkaan. Kaikki 
kommentit käytiin läpi ja ne luokiteltiin neljään eri ryhmään: 1. 
yksittäisen termin tai sanan käännös, 2. lauseen tai virkkeen käännös, 
3. yksittäinen kirjoitusvirhe sekä 4. yleisluonteinen kommentti. 
Jokainen yksittäinen kommentti analysoitiin ja kaikki esitetyt 
ratkaisuehdotukset pyrittiin ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon 
työstettäessä suomenkielisen käännöksen korjattua versiota (CAT 2).

Keskeisenä haasteena käännöstyössä oli se, että monille etenkin 
teknisille termeille ei ole vakiintuneita suomenkielisiä vastineita. 
Tästä johtuen kommentit olivat osittain päällekkäisiä ja osin 
ristiriitaisiakin. Eri ratkaisuvaihtoehtoja puntaroitiin huolellisesti 
hyödyntäen erilaisia suosituksia mm. suomenkielisistä tietotekniikan 
termeistä. Osassa kommentteja ehdotettiin sisällöllisiä parannuksia 
saavutettavuusohjeisiin 2.0. Näitä, sinänsä arvokkaita ehdotuksia, ei 
ole voitu sisällyttää alustavan virallisen suomenkielisen käännöksen 
korjattuun versioon, koska käännöstyön tavoitteena ei ole ollut 
saavutettavuusohjeiden kehittäminen eikä sopeuttaminen suomalaiseen 
toimintaympäristöön. Sisällölliset parannusehdotukset tullaan kuitenkin 
ottamaan huomioon muun muassa saavutettavuusohjeiden 2.0 tutoriaaleissa 
sekä mahdollisesti myös saavutettavuusohjeiden seuraavan version 
kehitystyössä.

Kommentit jakautuivat seuraavasti:

1. Yksittäisten termien tai sanojen käännökset: Viesteissä kommentoitiin 
lähes sadan (93) yksittäisen termin tai sanan käännöstä englannista 
suomeksi. Kommenteissa esitettiin ehdotuksia ensinnäkin siitä, mikä 
olisi paras, alkuperäisen merkityksen säilyttävä suomenkielinen ilmaisu 
yksittäiselle englanninkieliselle sanalla tai termille. Esitetyt eri 
näkemykset on otettu huomioon ja valittu käyttöön sellainen käännös, 
joka säilyttää alkuperäisen tarkoituksensa. Joissakin tapauksissa 
kommenteissa ehdotettu suomenkielinen vastine on jouduttu hylkäämään, 
koska se voidaan tulkita virheellisesti joksikin muuksi kuin mitä alun 
perin on tarkoitettu. Toiseksi useissa kommenteissa ehdotettiin sinänsä 
suomenkielisen, mutta vierasperäisen termin tai sanan korvaamista 
kotoperäisellä sanalla tai termillä. Vierasperäiset sanat on pyritty 
korvaamaan kotoperäisillä ilmauksilla lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
vierasperäinen sana ilmaisee alkuperäisen merkityksen täsmällisemmin 
kuin kotoperäinen vastine. Kolmanneksi kommenteissa kiinnitettiin 
huomiota termien käytön hienoiseen epäjohdonmukaisuuteen. Käännöksen 
korjattuun versioon on epäjohdonmukaisuudet korjattu saatujen 
kommenttien perusteella.

2. Lauseen tai virkkeen käännös: Yhteensä 123 kommenttia liittyi 
kokonaisen lauseen tai virkkeen kääntämiseen englannista suomeksi. 
Kommenteissa kiinnitettiin huomiota viittausten monimutkaisuuteen, 
ilmausten epäselvyyteen ja sanajärjestykseen sekä esitettiin lukuisia, 
arvokkaita ehdotuksia siitä, miten alkuperäinen, usein varsin 
monimutkainen, englanninkielinen lause tai virke voidaan kääntää 
sujuvaksi suomeksi. Nämä kommentit on huomioitu siltä osin kuin on ollut 
mahdollista menettämättä alkuperäisen englanninkielisen tekstin 
merkitystä ja lisäämättä mitään uutta sisältöä ohjeisiin.

3.Yksittäiset kirjoitusvirheet: Kommenttiviesteissä mainittiin liki 50 
käännöksestä löytynyttä kirjoitusvirhettä esim. välimerkin puuttuminen, 
sanan taivutusmuodon virheellisyys, puuttuva kirjain. Nämä kaikki on 
korjattu seuraavaan versioon.

4.Yleisluonteiset kommentit: Kommenttiviesteissä esitettiin kaikkiaan 14 
yleisluonteista kommenttia, joissa kehotettiin yleisesti kiinnittämään 
huomiota kielenhuoltoon – oikeakielisyyteen ja kielen sujuvuuteen.

Yhteenvetona voidaan siis todeta että käännöstyöryhmä katsoo ottaneensa 
huomioon kaikki kommentit ja annetut ehdotukset korjatussa 
suomenkielisessä käännöksessä sekä ehdottaa korjattua versiota 
hyväksyttäväksi virallisena suomenkielisenä käännöksenä.

Käännöstyöryhmä haluaa kiittää kaikkia saavutettavuusohjeiden 2.0 
virallisen suomenkielisen käännösehdotuksen kommentointityössä mukana 
olleita:

Ari Aroheikki (Turvatekniikan keskus TUKES), Kimmo Bergius (Microsoft 
Oy), Pilkkuniina Brandt (Valtioneuvoston kanslia), Sakari Eränen (ENTER 
ry Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys), Henry Haglund (Haglund Networks 
Oy), Kaisi Hantula (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), Jussi 
Hermunen (Saavutettava.fi), Marja Herranen (Helsingin yliopisto), Arto 
Hippula (Tampereen yliopisto – Tietojenkäsittelytieteen laitos), Tarja 
Hopeakangas (Itella Oyj), Päivikki Karhula (Eduskunnan kirjasto), Aki 
Kekäläinen (YLE - Yleisradio Oy), Mari Kiviniemi (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos), Jouko Kokko (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), 
Mervi Korpiaho (Kirkon tiedotuskeskus), Lena Koski (Eläketurvakeskus), 
Minna Koskinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Kalle Könkkölä (Kynnys 
ry), Tommi Lahtonen (Jyväskylän yliopisto), Janne Matikainen (Helsingin 
yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos), Marjut 
Mutanen (Saavutettava.fi), Marjo Mäenpää (Aalto-yliopiston 
taideteollinen korkeakoulu), Jouni Mäkeläinen (Twinkle Oy), Antti 
Mäkipää (Kuurojen Liitto ry), Joose Niemi, Marika Nordlund (Vanhustyön 
keskusliitto ry), Sannamari Ollikkala (Eläketurvakeskus), Arto Paavola 
(KELA – Kansaneläkelaitos), Kirsti Pesola (Vanhustyön keskusliitto ry), 
Paula Pietilä (Turun yliopisto), Hannu Puupponen (Jyväskylän yliopisto), 
Hanna-Greta Puurtinen (Tampereen ammattikorkeakoulu), Antti Raike 
(Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu), Jukka-Pekka Rapinoja 
(Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry - MetSta), Jaakko 
Salonen (Aalto yliopiston IT -palvelukeskus), Timo Simell (TIEKE – 
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus), Ilpo Soini (Keskuspuiston 
ammatiopisto, Arlan toimipaikka), Ville Suomi (Itella Oyj), Juha Sylberg 
(Näkövammaisten keskusliitto), Päivi Tahkokallio (Tahkokallio Design+), 
Ari Tammi (Helsingin kaupunki), Tarmo Toikkanen (Aalto-yliopiston 
taideteollinen korkeakoulu), Raino Vastamäki (Adage Oy), Sami Virtanen 
(Kuulonhuoltoliitto), Sami Älli (Kehitysvammaliitto ry), Timo Övermark 
(Kehitysvammaliitto ry)

Appendix B: English summary of public comments about draft proposal for 
an official Finnish translation of the WCAG 2.0

In June 2010 an invitation was sent to 104 persons in 36 different 
organizations to participate in a commentary and discussions on a draft 
proposal for an official Finnish translation of the WCAG 2.0 (later: 
Candidate Authorized Translations in Finnish [CAT]). Forty-three persons 
from 36 different organizations accepted the invitation by the end of 
the August. During a period of the commentary (from the 1st of September 
till the 4th of October 2010) about twenty messages were sent to a 
public mailing list 
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/ . Each of the 
messages included several separate comments. In addition to the messages 
sent to the public mailing list, three anonymous messages were received 
with suggestions about paying attention to grammar and language fluency. 
All the given comments are available in PDF and in Open Office ODT 
format in the Web: 
http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.pdf, 
http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.odt 
.

In total, about 275 separate items were commented. All the comments 
received were reviewed and classified into four groups: 1. translation 
of a word or a term, 2. translation of a sentence, 3. misspellings, and 
4. general comments. Each of the individual comments were analyzed, and 
all the suggestions for improving the CAT were taken into account within 
the realms of possibility when developing a new version of the CAT. A 
major challenge in translating especially technical terms from English 
to Finnish is that many terms used in Finnish language are not 
established. That could explain why some comments were overlapping and 
partly inconsistent. Different solutions offered in comments were 
thought through before the final decision. Also different 
recommendations were exploited – for example, the recommendations on 
Finnish terminology in the field of information technology. In some 
comments suggestions for developing the contents of the CAT were made. 
However, these valuable suggestions were not able to be included in the 
corrected version of the CAT, because the aim of this translation task 
was neither a content-wise improvement of the WCAG 2.0 standard, nor 
localization for the Finnish environment. The content-wise proposals for 
improvement will be taken into account when developing tutorials of the 
official Finnish translation of the WCAG 2.0, and when producing a next 
version of the WCAG 2.0, if possible.

Summary of the public comments received

1. Translation of a word or a term: Almost a hundred translations of the 
word or term were commented. At first, the suggestions were made for a 
best word or term in Finnish, which would preserve the meaning of the 
original English word or term. The translation preserving the original 
meaning has been selected from the suggestions given for the usage. 
Secondly, the suggestions were made for substituting native Finnish 
word for Finnish word of foreign origin. In the corrected version of the 
CAT native Finnish words substitute for the Finnish words of foreign 
origin expect for cases when the word or term of foreign origin express 
the original meaning better than the native one. Thirdly, the 
commentators paid attention to an inconsistency in the use of words and 
terms. All the inconsistencies have since been corrected.

2. Translations of a sentence: In all 123 comments related to the 
translations of whole sentences from English to Finnish were received. 
The commentators paid attention to complex relationships between the 
sentences, ambiguous words and terms, and word order. Also several, 
valuable suggestions were made for translating original, sometimes very 
complex English sentences to fluent Finnish. These suggestions have been 
taken into consideration in the corrected version of the CAT, when it 
was possible without losing original meaning or adding anything to the 
original issues.

3. Misspellings: The commentators mentioned almost 50 spelling mistakes, 
which they found in the CAT. All the mistakes such as missing 
punctuation marks, missing letters, wrong forms of cases etc. have been 
corrected in the CAT 2.0.

4. General comments: Also 15 general comments were given. The 
commentators advised to pay attention to the grammatical correctness and 
the fluency of language in general.

The LTO translation working group considers that all the comments and 
the suggestions have been taken into account in the corrected version of 
the CAT. The LTO translation working group also suggests the corrected 
version of the CAT to be the official Finnish translation of the WCAG 2.0.

Finally the LTO translation working group would like to thank all the 
ones, who participated in the commentary on the draft proposal for the 
official Finnish translation of the WCAG 2.0:

Ari Aroheikki (Turvatekniikan keskus TUKES), Kimmo Bergius (Microsoft 
Oy), Pilkkuniina Brandt (Valtioneuvoston kanslia), Sakari Eränen (ENTER 
ry Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys), Henry Haglund (Haglund Networks 
Oy), Kaisi Hantula (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), Jussi 
Hermunen (Saavutettava.fi), Marja Herranen (Helsingin yliopisto), Arto 
Hippula (Tampereen yliopisto – Tietojenkäsittelytieteen laitos), Tarja 
Hopeakangas (Itella Oyj), Päivikki Karhula (Eduskunnan kirjasto), Aki 
Kekäläinen (YLE - Yleisradio Oy), Mari Kiviniemi (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos), Jouko Kokko (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), 
Mervi Korpiaho (Kirkon tiedotuskeskus), Lena Koski (Eläketurvakeskus), 
Minna Koskinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Kalle Könkkölä (Kynnys 
ry), Tommi Lahtonen (Jyväskylän yliopisto), Janne Matikainen (Helsingin 
yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos), Marjut 
Mutanen (Saavutettava.fi), Marjo Mäenpää (Aalto-yliopiston 
taideteollinen korkeakoulu), Jouni Mäkeläinen (Twinkle Oy), Antti 
Mäkipää (Kuurojen Liitto ry), Joose Niemi, Marika Nordlund (Vanhustyön 
keskusliitto ry), Sannamari Ollikkala (Eläketurvakeskus), Arto Paavola 
(KELA – Kansaneläkelaitos), Kirsti Pesola (Vanhustyön keskusliitto ry), 
Paula Pietilä (Turun yliopisto), Hannu Puupponen (Jyväskylän yliopisto), 
Hanna-Greta Puurtinen (Tampereen ammattikorkeakoulu), Antti Raike 
(Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu), Jukka-Pekka Rapinoja 
(Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry - MetSta), Jaakko 
Salonen (Aalto yliopiston IT -palvelukeskus), Timo Simell (TIEKE – 
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus), Ilpo Soini (Keskuspuiston 
ammatiopisto, Arlan toimipaikka), Ville Suomi (Itella Oyj), Juha Sylberg 
(Näkövammaisten keskusliitto), Päivi Tahkokallio (Tahkokallio Design+), 
Ari Tammi (Helsingin kaupunki), Tarmo Toikkanen (Aalto-yliopiston 
taideteollinen korkeakoulu), Raino Vastamäki (Adage Oy), Sami Virtanen 
(Kuulonhuoltoliitto), Sami Älli (Kehitysvammaliitto ry), Timo Övermark 
(Kehitysvammaliitto ry)


On 1.9.2010 12:42, Coralie Mercier wrote:
> On Wed, 25 Aug 2010 14:04:56 +0200, Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi>
> wrote:
>
>> Dear all,
>>
>> We would like to announce the Candidate Authorized Translation (CAT)
>> of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 in Finnish.
>>
>> The candidate translation is available at
>>
>> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20100818/
>>
>> Once the review process can be initiated by the W3C, we kindly request
>> using the public-auth-trans-fi@w3.org mailing list for comments and
>> discussions, thank you.
>>
>> Best regards,
>>
>> --Ossi
>
>
> Dear Ossi, all
>
> We are now at the step in the Policy for Authorized Translation when W3C
> initiates the review process of at least 30 days, starting 1 September
> 2010 through Sunday 3 October 2010.
>
> cf. http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy.html
> [[4. W3C Initiation of Review Process:
> 1. W3C announces a review period of at least 30 days of the CAT on the
> translators' mailing list, specifying a separate, publicly archived
> mailing list, in W3C or W3C Office Web space, to be used for commenting.
> This mailing list may be a per-language list for all CATs in that
> language, such as public-auth-trans-hu@w3.org for any Hungarian CAT, or
> a list specifically set up for that CAT. All comments on the CAT must be
> sent to this list. Postings to the mailing list may either be in the
> language of translation or in English.
>
> 5. LTO Notification of Review, Monitoring of Comments, and Revision of CAT:
> 1. The LTO notifies the stakeholder organizations of the availability of
> the CAT, the start of the review period, and the existence of the
> mailing list for comments; directs them to send comments to this mailing
> list; and copies this notification to the general translators' mailing
> list.
> 2. The LTO monitors the mailing list comments; provides clarification
> when necessary; and summarizes consensus on specific issues (when
> possible) to help the ongoing discussion.
> 3. After the end of the review period, the LTO issues a new version of
> the CAT as needed, and provides a list, in English and the language of
> translation, of the points raised, and a summary of the discussions
> during the review period, describing the problems found and solutions
> agreed with the other reviewers. This summary must be posted both to the
> publicly archived mailing list for this CAT, and to the general
> translators' mailing list.
> 4. In the event that no comments or only very few comments are received
> during the review period, the LTO ensures that a majority of the
> reviewing organizations send email to the translators' mailing list
> confirming that they have in fact reviewed the document, and that they
> consider it to be an accurate translation.
> 5. The LTO then advises W3C whether a new review round is necessary or not.
> ]]
>
> The dedicated mailing list has been set up for the review process:
> public-auth-trans-fi@w3.org
>
> and the mail archive is at:
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/
>
> Subscription to this list can be done by sending an e-mail, with the
> subject set to 'subscribe', to:
> public-auth-trans-fi-request@w3.org
>
> The mailing list and the archive are public. Anybody can send an e-mail
> to the list, apart from the fact that at the first send an anti-spam
> "ritual" has to be followed (via an acknowledgement e-mail).
>
> We encourage you to announce this review period to facilitate comments
> from the public.
>
> Please, communicate this information to your partners (this is step 5.1
> of the Policy), and ask them to subscribe to the mailing list and use it
> for the comments. Step 5.1 requests that the general translators'
> mailing list be copied when announcing availability of the CAT. This was
> done already:
> <http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2010JulSep/0075.html>
>
> Best regards,
> Coralie on behalf of W3C.
>
>


-- 
Ossi Nykänen, Adjunct Professor, Dr.Tech. Tel  +358 3 3115 3544
Tampere University of Technology      Fax  +358 3 3115 3549
Institute of Mathematics, HLab
http://matriisi.ee.tut.fi/hypermedia/en/  ossi.nykanen@tut.fi
P.O. Box 553, FIN-33101 Tampere, Finland
W3C Finnish Office, http://www.w3c.tut.fi ossi@w3.org
-- 
ossi.nykanen@iki.fi, http://www.iki.fi/ossi.nykanen/
Received on Monday, 13 December 2010 12:37:33 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 20:27:46 UTC