W3C home > Mailing lists > Public > w3c-translators@w3.org > July to September 2006

WCAG-Candidate Authorized Translation to Catalan / Summary of the review process

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Mon, 04 Sep 2006 15:53:26 +0200
Message-ID: <44FC2FD6.2000900@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org, w3c-translators@w3.org

(Versió catalana a continuació)

 

[English]

 

The review period for the Web Content Accessibility Guidelines candidate translation to Catalan finished in August 24^th . As stated in point 5.3 of the Policy for Authorized W3C Translations we summarize the proposals received:

-    Victor M. Maheux from the “Fundació de Cecs Manuel Caragol” suggest to change some acceskeys in a more convenient form for Spanish people; he alerts to some words not being transllated, and suggest to use "lectors de pantalla", "maquinari", "programari", "terminals Braille","pantalles ampliades", "programa d'ampliació","ampliador de pantalla", "terminal Braille". Finally he makes the point that Braille is not a language but a code, and that “sordmuts” is a word not accepted because it does not correspond to any real disability.

-    Gloria Fontova from TermCat sends an exhaustive revision of the Glossary taking into account terminology, linguistics and fidelity to the original document. See attached files to:

http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Jun/0000.html

  - The glossary is debated between TermCat and Mireia Ribera, from Facultat de Biblioteconomia i Documentació who discuss the use of miniaplicació, DHTML and subtítol among other words, and finally the criteria suggested by TermCat are accepted.

-      Gloria Fontova from TermCat sends an exhaustive revision of the full text, incorporating the changes made to the glossary. The revision makes a lot of changes in expressions, and alerts about some mistakes in links. See attached files to:

http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Jul/0000.html

-  The leading translation organization reviews and suggests some changes to the TermCat revision: not to change “em”, use “maquetació” instead of “composició”, and change the title of the 7^th guideline. Those suggestions are accepted by TermCat.

-        TermCat makes a last revision. The Leading Translation Organization accepts it and the last version of the CAT is published.

 

 

[Catalan]

 

 El període de revisió de la proposta de traducció al català de les Directrius per a l’accessibilitat al contingut de pàgines web va finalitzar el 24 d’agost. Segons s’estableix en el punt 5.3 de la Política de Traduccions Autoritzades del W3C i havent finalitzat, s’adjunta a continuació un resum dels canvis debatuts :

 -    Víctor M. Maheux de la Fundació de Cecs Manuel Caragol proposa canviar algunes tecles d’accés ràpid de forma més convenient per a Espanya, detecta algunes paraules no traduides, proposa l’ús del terme "lectors de pantalla", "maquinari", "programari", "terminals Braille","pantalles ampliades", "programa d'ampliació","ampliador de pantalla", "terminal Braille", i puntualitza que Braille no és un llenguatge sinó un codi, i que el terme “sordmuts” no és correcte ja que no correspon en realitat a cap discapacitat.

- Glòria Fontova del TermCat fa una proposta exhaustiva de revisió del 
Glossari tant a nivell terminològic, com lingüístic com de fidelitat amb 
el document original. Vegeu adjunts a : 
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Jun/0000.html
- El glossari es debat entre TermCat i Mireia Ribera, de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació que qüestiona l’ús dels termes 
miniaplicació, DHTML, i subtítol entre altres,i finalment s’adopten 
bàsicament els criteris suggerits pel TermCat,

 -        Glòria Fontova del TermCat fa una revisió exhaustiva del text complert tenint en compte les conclusions de la revisió del glossari i a nivell lingüístic. També avisa d’alguns problemes dels vincles. Vegeu adjunts a: http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Jul/0000.html

-        L’equip de la Facultat de Biblioteconomia de la UB revisa i proposa alguns canvis a la revisió del Termcat, com mantenir “em”, no parlar de composició sinó de maquetació, i revisar el títol de l’apartat 7. El TermCat accepta aquests suggeriments.

-        El TermCat fa una última revisió. La LTO la incorpora al document i es publica la darrera versió de la traducció.

 
Received on Monday, 4 September 2006 14:06:57 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 20:27:38 UTC