public-pom@w3.org from November 2015 by thread

existing publishing documentation Siegman, Tzviya - Hoboken (Monday, 9 November)

definition of "publication" Hiroshi Sakakibara (Friday, 6 November)

POM implem Daniel Glazman (Monday, 2 November)

Last message date: Monday, 9 November 2015 19:45:13 UTC