W3C home > Mailing lists > Public > w3c-translators@w3.org > October to December 2010

Re: New version of the CAT of WCAG 2.0 in Finnish, comment list, and summary are available

From: Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi>
Date: Mon, 20 Dec 2010 10:14:38 +0200
Message-ID: <4D0F106E.7000405@tut.fi>
To: Coralie Mercier <coralie@w3.org>
CC: w3c-translators@w3.org, Anne-Maritta Tervakari <anne.tervakari@tut.fi>, "w3t-wai@w3.org" <w3t-wai@w3.org>, "public-auth-trans-fi@w3.org" <public-auth-trans-fi@w3.org>
Dear Coralie, all,

Thank you very much for the clarifications; we will proceed accordingly.

Best regards,

--Ossi


On 17.12.2010 18:15, Coralie Mercier wrote:
>
> Dear Ossi, All,
>
> It was pointed out that the previous message was confusing. Please
> disregard it and find some clarifications below:
>
> 1) In order to demonstrate consensus for approval of the updated
> translation [1], it is important that a majority of the stakeholders [2]
> indicate their approval (or any objections they may have).
> - [1] <http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/>
> - [2]
> <http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2010JulSep/0065.html>
>
>
> 2) Stakeholders can indicate their approval or objection, either by
> sending an e-mail to the publicly archived mailing list [3] in English
> or Suomi, or by contacting the LTO (Tampere University of Technology).
> - [3] <public-auth-trans-fi@w3.org>
>
>
> 3) The LTO will provide a publicly archived summary with the names of
> the stakeholders who approve or object to the translation, in order to
> proceed to the next stage in the authorized translation process.
>
>
> We look forward to the completion of this translation.
>
> Best regards,
> Coralie
>
>
> On Tue, 14 Dec 2010 13:52:18 +0100, Coralie Mercier <coralie@w3.org> wrote:
>
>>
>> Dear Ossi, stakeholders in the CAT review, all,
>>
>> Thank you very much for this new round of edits to the Candidate
>> Authorized Translation, and for the thorough report below.
>>
>> You indicated that you received 20 responses with comments out of the
>> 36 organizations that accepted to participate in a commentary and
>> discussions. I understand from reading the report and looking at the
>> disposition of comments that there seem to have been substantial
>> changes made to address the large number of comments (275 in total)
>> that came in.
>>
>> While you, as the LTO, believe that the new CAT takes the review
>> comments properly into account, and while we do not wish to hold this
>> work up by asking for another 30-day public review period, we none the
>> less request from a majority of the stakeholders enlisted [1] (34 out
>> of the 36 you mentioned, are listed), that they confirm that they
>> "read and approve the revised CAT that is hosted at
>> <http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/>." We
>> are targeting around 30 of the stakeholder organizations.
>>
>> Stakeholder organizations need to express their support by writing to
>> the w3c-translators@w3.org mailing list.
>>
>> Bearing in mind that the Christmas break is upcoming, we propose to
>> allow them to write by Monday January 10, 2011. Let me know if a
>> different date would be more appropriate.
>>
>> [1]
>> http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2010JulSep/0065.html
>>
>> Coralie
>>
>>
>> On Mon, 13 Dec 2010 13:36:55 +0100, Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi>
>> wrote:
>>
>>> Dear Coralie, all,
>>>
>>> We have now compiled a new version of the Finnish CAT of the WCAG 2.0,
>>> based on a careful analysis of the review comments. The new version is
>>> available at
>>>
>>> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/
>>>
>>> We have also compiled a summary and a list of the points raised during
>>> the review. This information can be found at the end of this email, as a
>>> duplicate of the email already posted to the list
>>> public-auth-trans-fi@w3.org [1]. (For the summary in English, please see
>>> text onwards "Appendix B" below.)
>>>
>>> In brief, we believe that this new CAT takes the review comments
>>> properly into account and advice that a new review round is not
>>> necessary. We thus kindly ask the W3C to respond to this summary,
>>> according to the W3C authorised translation policy step 6.
>>>
>>> Best regards,
>>>
>>> Ossi Nykänen
>>>
>>> [1]
>>> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/2010Dec/0000.html
>>>
>>>
>>> Below is the message copied from public-auth-trans-fi@w3.org (for the
>>> summary in English, please see text onwards "Appendix B" below.):
>>>
>>> Hei,
>>>
>>> W3C:n verkkosisällön saavutettavuusohjeiden version 2.0 (Web Content
>>> Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) ehdotetun virallisen suomenkielisen
>>> käännöksen kommenttien käsittely ja käännöksen muokkaus on nyt saatu
>>> valmiiksi. Urakka on ollut huomattava, mutta kommenttien työstäminen on
>>> merkittävällä tavalla parantanut standardin suomenkielistä käännöstä --
>>> suurkiitos kaikille kommentointi- ja korjaustyöhön osallistuneille!
>>>
>>> Suomenkielinen käännös löytyy nyt osoitteesta
>>>
>>> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/
>>>
>>> Virallisen suomenkielisen käännöksen tuoreimman version normatiivinen
>>> verkko-osoite julkaistaan W3C:n sisäisen käsittelyvaiheen jälkeen, minkä
>>> jälkeen työ jatkuu standardidokumentin tavanomaisen errata-ylläpidon
>>> merkeissä.
>>>
>>> Kommentointivaiheessa virisi kiinnostusta myös standardia
>>> saavutettavuusohjetta selittävän aineiston kokoamisesta tai
>>> tuottamisesta; asian käsittely jatkuu piakkoin tällä postituslistalla.
>>>
>>> Tämä viestin loppuosa sisältää vielä yhteenvedon kommentointi- ja
>>> korjausvaiheen työstä suomeksi ja englanniksi.
>>>
>>> Ystävällisin terveisin,
>>>
>>> Ossi Nykänen & Anne-Maritta Tervakari
>>>
>>>
>>> LIITE A: Yhteenveto WCAG 2.0 virallisen käännöksen alustavan version
>>> julkisista kommenteista
>>>
>>> Kutsu W3C:n verkkosisällön saavutettavuusohjeiden 2.0 (Web Content
>>> Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) virallisen suomenkielisen alustavan
>>> käännöksen (myöhemmin: CAT) kommentointityöhön lähetettiin kesäkuussa
>>> 2010 kaikkiaan 104 henkilölle 84 eri organisaatioon. Elokuun loppuun
>>> mennessä kommentointityöhön oli ilmoittautunut 47 henkilö 36 eri
>>> organisaatiosta. Julkiselle postituslistalle
>>> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/ lähetettiin
>>> kommentointivaiheen aikana (1.9. - 4.10.2010) noin kaksikymmentä
>>> viestiä, joissa kussakin esitettiin lukuisia yksittäisiä kommentteja.
>>> Julkiselle postituslistalle lähetettyjen kommenttiviestien lisäksi
>>> vastaanotimme kolme anonyymia viestiä, joissa kehotettiin kiinnittämään
>>> huomiota erityisesti oikeakielisyyteen ja suomen kielen sujuvuuteen.
>>>
>>> Kaikki kommentit ovat saatavissa PDF- ja Open Officen ODT-muodossa
>>> verkossa:
>>> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.pdf,
>>>
>>> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.odt
>>>
>>> .
>>>
>>> Kommenteissa otettiin kantaa noin 275 yksittäiseen seikkaan. Kaikki
>>> kommentit käytiin läpi ja ne luokiteltiin neljään eri ryhmään: 1.
>>> yksittäisen termin tai sanan käännös, 2. lauseen tai virkkeen käännös,
>>> 3. yksittäinen kirjoitusvirhe sekä 4. yleisluonteinen kommentti.
>>> Jokainen yksittäinen kommentti analysoitiin ja kaikki esitetyt
>>> ratkaisuehdotukset pyrittiin ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon
>>> työstettäessä suomenkielisen käännöksen korjattua versiota (CAT 2).
>>>
>>> Keskeisenä haasteena käännöstyössä oli se, että monille etenkin
>>> teknisille termeille ei ole vakiintuneita suomenkielisiä vastineita.
>>> Tästä johtuen kommentit olivat osittain päällekkäisiä ja osin
>>> ristiriitaisiakin. Eri ratkaisuvaihtoehtoja puntaroitiin huolellisesti
>>> hyödyntäen erilaisia suosituksia mm. suomenkielisistä tietotekniikan
>>> termeistä. Osassa kommentteja ehdotettiin sisällöllisiä parannuksia
>>> saavutettavuusohjeisiin 2.0. Näitä, sinänsä arvokkaita ehdotuksia, ei
>>> ole voitu sisällyttää alustavan virallisen suomenkielisen käännöksen
>>> korjattuun versioon, koska käännöstyön tavoitteena ei ole ollut
>>> saavutettavuusohjeiden kehittäminen eikä sopeuttaminen suomalaiseen
>>> toimintaympäristöön. Sisällölliset parannusehdotukset tullaan kuitenkin
>>> ottamaan huomioon muun muassa saavutettavuusohjeiden 2.0 tutoriaaleissa
>>> sekä mahdollisesti myös saavutettavuusohjeiden seuraavan version
>>> kehitystyössä.
>>>
>>> Kommentit jakautuivat seuraavasti:
>>>
>>> 1. Yksittäisten termien tai sanojen käännökset: Viesteissä kommentoitiin
>>> lähes sadan (93) yksittäisen termin tai sanan käännöstä englannista
>>> suomeksi. Kommenteissa esitettiin ehdotuksia ensinnäkin siitä, mikä
>>> olisi paras, alkuperäisen merkityksen säilyttävä suomenkielinen ilmaisu
>>> yksittäiselle englanninkieliselle sanalla tai termille. Esitetyt eri
>>> näkemykset on otettu huomioon ja valittu käyttöön sellainen käännös,
>>> joka säilyttää alkuperäisen tarkoituksensa. Joissakin tapauksissa
>>> kommenteissa ehdotettu suomenkielinen vastine on jouduttu hylkäämään,
>>> koska se voidaan tulkita virheellisesti joksikin muuksi kuin mitä alun
>>> perin on tarkoitettu. Toiseksi useissa kommenteissa ehdotettiin sinänsä
>>> suomenkielisen, mutta vierasperäisen termin tai sanan korvaamista
>>> kotoperäisellä sanalla tai termillä. Vierasperäiset sanat on pyritty
>>> korvaamaan kotoperäisillä ilmauksilla lukuun ottamatta tapauksia, joissa
>>> vierasperäinen sana ilmaisee alkuperäisen merkityksen täsmällisemmin
>>> kuin kotoperäinen vastine. Kolmanneksi kommenteissa kiinnitettiin
>>> huomiota termien käytön hienoiseen epäjohdonmukaisuuteen. Käännöksen
>>> korjattuun versioon on epäjohdonmukaisuudet korjattu saatujen
>>> kommenttien perusteella.
>>>
>>> 2. Lauseen tai virkkeen käännös: Yhteensä 123 kommenttia liittyi
>>> kokonaisen lauseen tai virkkeen kääntämiseen englannista suomeksi.
>>> Kommenteissa kiinnitettiin huomiota viittausten monimutkaisuuteen,
>>> ilmausten epäselvyyteen ja sanajärjestykseen sekä esitettiin lukuisia,
>>> arvokkaita ehdotuksia siitä, miten alkuperäinen, usein varsin
>>> monimutkainen, englanninkielinen lause tai virke voidaan kääntää
>>> sujuvaksi suomeksi. Nämä kommentit on huomioitu siltä osin kuin on ollut
>>> mahdollista menettämättä alkuperäisen englanninkielisen tekstin
>>> merkitystä ja lisäämättä mitään uutta sisältöä ohjeisiin.
>>>
>>> 3.Yksittäiset kirjoitusvirheet: Kommenttiviesteissä mainittiin liki 50
>>> käännöksestä löytynyttä kirjoitusvirhettä esim. välimerkin puuttuminen,
>>> sanan taivutusmuodon virheellisyys, puuttuva kirjain. Nämä kaikki on
>>> korjattu seuraavaan versioon.
>>>
>>> 4.Yleisluonteiset kommentit: Kommenttiviesteissä esitettiin kaikkiaan 14
>>> yleisluonteista kommenttia, joissa kehotettiin yleisesti kiinnittämään
>>> huomiota kielenhuoltoon – oikeakielisyyteen ja kielen sujuvuuteen.
>>>
>>> Yhteenvetona voidaan siis todeta että käännöstyöryhmä katsoo ottaneensa
>>> huomioon kaikki kommentit ja annetut ehdotukset korjatussa
>>> suomenkielisessä käännöksessä sekä ehdottaa korjattua versiota
>>> hyväksyttäväksi virallisena suomenkielisenä käännöksenä.
>>>
>>> Käännöstyöryhmä haluaa kiittää kaikkia saavutettavuusohjeiden 2.0
>>> virallisen suomenkielisen käännösehdotuksen kommentointityössä mukana
>>> olleita:
>>>
>>> Ari Aroheikki (Turvatekniikan keskus TUKES), Kimmo Bergius (Microsoft
>>> Oy), Pilkkuniina Brandt (Valtioneuvoston kanslia), Sakari Eränen (ENTER
>>> ry Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys), Henry Haglund (Haglund Networks
>>> Oy), Kaisi Hantula (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), Jussi
>>> Hermunen (Saavutettava.fi), Marja Herranen (Helsingin yliopisto), Arto
>>> Hippula (Tampereen yliopisto – Tietojenkäsittelytieteen laitos), Tarja
>>> Hopeakangas (Itella Oyj), Päivikki Karhula (Eduskunnan kirjasto), Aki
>>> Kekäläinen (YLE - Yleisradio Oy), Mari Kiviniemi (Terveyden ja
>>> hyvinvoinnin laitos), Jouko Kokko (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos),
>>> Mervi Korpiaho (Kirkon tiedotuskeskus), Lena Koski (Eläketurvakeskus),
>>> Minna Koskinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Kalle Könkkölä (Kynnys
>>> ry), Tommi Lahtonen (Jyväskylän yliopisto), Janne Matikainen (Helsingin
>>> yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos), Marjut
>>> Mutanen (Saavutettava.fi), Marjo Mäenpää (Aalto-yliopiston
>>> taideteollinen korkeakoulu), Jouni Mäkeläinen (Twinkle Oy), Antti
>>> Mäkipää (Kuurojen Liitto ry), Joose Niemi, Marika Nordlund (Vanhustyön
>>> keskusliitto ry), Sannamari Ollikkala (Eläketurvakeskus), Arto Paavola
>>> (KELA – Kansaneläkelaitos), Kirsti Pesola (Vanhustyön keskusliitto ry),
>>> Paula Pietilä (Turun yliopisto), Hannu Puupponen (Jyväskylän yliopisto),
>>> Hanna-Greta Puurtinen (Tampereen ammattikorkeakoulu), Antti Raike
>>> (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu), Jukka-Pekka Rapinoja
>>> (Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry - MetSta), Jaakko
>>> Salonen (Aalto yliopiston IT -palvelukeskus), Timo Simell (TIEKE –
>>> Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus), Ilpo Soini (Keskuspuiston
>>> ammatiopisto, Arlan toimipaikka), Ville Suomi (Itella Oyj), Juha Sylberg
>>> (Näkövammaisten keskusliitto), Päivi Tahkokallio (Tahkokallio Design+),
>>> Ari Tammi (Helsingin kaupunki), Tarmo Toikkanen (Aalto-yliopiston
>>> taideteollinen korkeakoulu), Raino Vastamäki (Adage Oy), Sami Virtanen
>>> (Kuulonhuoltoliitto), Sami Älli (Kehitysvammaliitto ry), Timo Övermark
>>> (Kehitysvammaliitto ry)
>>>
>>> Appendix B: English summary of public comments about draft proposal for
>>> an official Finnish translation of the WCAG 2.0
>>>
>>> In June 2010 an invitation was sent to 104 persons in 36 different
>>> organizations to participate in a commentary and discussions on a draft
>>> proposal for an official Finnish translation of the WCAG 2.0 (later:
>>> Candidate Authorized Translations in Finnish [CAT]). Forty-three persons
>>> from 36 different organizations accepted the invitation by the end of
>>> the August. During a period of the commentary (from the 1st of September
>>> till the 4th of October 2010) about twenty messages were sent to a
>>> public mailing list
>>> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/ . Each of the
>>> messages included several separate comments. In addition to the messages
>>> sent to the public mailing list, three anonymous messages were received
>>> with suggestions about paying attention to grammar and language fluency.
>>> All the given comments are available in PDF and in Open Office ODT
>>> format in the Web:
>>> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.pdf,
>>>
>>> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/review/KOOSTE-WCAGkommentit-20101212.odt
>>>
>>> .
>>>
>>> In total, about 275 separate items were commented. All the comments
>>> received were reviewed and classified into four groups: 1. translation
>>> of a word or a term, 2. translation of a sentence, 3. misspellings, and
>>> 4. general comments. Each of the individual comments were analyzed, and
>>> all the suggestions for improving the CAT were taken into account within
>>> the realms of possibility when developing a new version of the CAT. A
>>> major challenge in translating especially technical terms from English
>>> to Finnish is that many terms used in Finnish language are not
>>> established. That could explain why some comments were overlapping and
>>> partly inconsistent. Different solutions offered in comments were
>>> thought through before the final decision. Also different
>>> recommendations were exploited – for example, the recommendations on
>>> Finnish terminology in the field of information technology. In some
>>> comments suggestions for developing the contents of the CAT were made.
>>> However, these valuable suggestions were not able to be included in the
>>> corrected version of the CAT, because the aim of this translation task
>>> was neither a content-wise improvement of the WCAG 2.0 standard, nor
>>> localization for the Finnish environment. The content-wise proposals for
>>> improvement will be taken into account when developing tutorials of the
>>> official Finnish translation of the WCAG 2.0, and when producing a next
>>> version of the WCAG 2.0, if possible.
>>>
>>> Summary of the public comments received
>>>
>>> 1. Translation of a word or a term: Almost a hundred translations of the
>>> word or term were commented. At first, the suggestions were made for a
>>> best word or term in Finnish, which would preserve the meaning of the
>>> original English word or term. The translation preserving the original
>>> meaning has been selected from the suggestions given for the usage.
>>> Secondly, the suggestions were made for substituting native Finnish
>>> word for Finnish word of foreign origin. In the corrected version of the
>>> CAT native Finnish words substitute for the Finnish words of foreign
>>> origin expect for cases when the word or term of foreign origin express
>>> the original meaning better than the native one. Thirdly, the
>>> commentators paid attention to an inconsistency in the use of words and
>>> terms. All the inconsistencies have since been corrected.
>>>
>>> 2. Translations of a sentence: In all 123 comments related to the
>>> translations of whole sentences from English to Finnish were received.
>>> The commentators paid attention to complex relationships between the
>>> sentences, ambiguous words and terms, and word order. Also several,
>>> valuable suggestions were made for translating original, sometimes very
>>> complex English sentences to fluent Finnish. These suggestions have been
>>> taken into consideration in the corrected version of the CAT, when it
>>> was possible without losing original meaning or adding anything to the
>>> original issues.
>>>
>>> 3. Misspellings: The commentators mentioned almost 50 spelling mistakes,
>>> which they found in the CAT. All the mistakes such as missing
>>> punctuation marks, missing letters, wrong forms of cases etc. have been
>>> corrected in the CAT 2.0.
>>>
>>> 4. General comments: Also 15 general comments were given. The
>>> commentators advised to pay attention to the grammatical correctness and
>>> the fluency of language in general.
>>>
>>> The LTO translation working group considers that all the comments and
>>> the suggestions have been taken into account in the corrected version of
>>> the CAT. The LTO translation working group also suggests the corrected
>>> version of the CAT to be the official Finnish translation of the WCAG
>>> 2.0.
>>>
>>> Finally the LTO translation working group would like to thank all the
>>> ones, who participated in the commentary on the draft proposal for the
>>> official Finnish translation of the WCAG 2.0:
>>>
>>> Ari Aroheikki (Turvatekniikan keskus TUKES), Kimmo Bergius (Microsoft
>>> Oy), Pilkkuniina Brandt (Valtioneuvoston kanslia), Sakari Eränen (ENTER
>>> ry Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys), Henry Haglund (Haglund Networks
>>> Oy), Kaisi Hantula (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), Jussi
>>> Hermunen (Saavutettava.fi), Marja Herranen (Helsingin yliopisto), Arto
>>> Hippula (Tampereen yliopisto – Tietojenkäsittelytieteen laitos), Tarja
>>> Hopeakangas (Itella Oyj), Päivikki Karhula (Eduskunnan kirjasto), Aki
>>> Kekäläinen (YLE - Yleisradio Oy), Mari Kiviniemi (Terveyden ja
>>> hyvinvoinnin laitos), Jouko Kokko (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos),
>>> Mervi Korpiaho (Kirkon tiedotuskeskus), Lena Koski (Eläketurvakeskus),
>>> Minna Koskinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Kalle Könkkölä (Kynnys
>>> ry), Tommi Lahtonen (Jyväskylän yliopisto), Janne Matikainen (Helsingin
>>> yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos), Marjut
>>> Mutanen (Saavutettava.fi), Marjo Mäenpää (Aalto-yliopiston
>>> taideteollinen korkeakoulu), Jouni Mäkeläinen (Twinkle Oy), Antti
>>> Mäkipää (Kuurojen Liitto ry), Joose Niemi, Marika Nordlund (Vanhustyön
>>> keskusliitto ry), Sannamari Ollikkala (Eläketurvakeskus), Arto Paavola
>>> (KELA – Kansaneläkelaitos), Kirsti Pesola (Vanhustyön keskusliitto ry),
>>> Paula Pietilä (Turun yliopisto), Hannu Puupponen (Jyväskylän yliopisto),
>>> Hanna-Greta Puurtinen (Tampereen ammattikorkeakoulu), Antti Raike
>>> (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu), Jukka-Pekka Rapinoja
>>> (Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry - MetSta), Jaakko
>>> Salonen (Aalto yliopiston IT -palvelukeskus), Timo Simell (TIEKE –
>>> Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus), Ilpo Soini (Keskuspuiston
>>> ammatiopisto, Arlan toimipaikka), Ville Suomi (Itella Oyj), Juha Sylberg
>>> (Näkövammaisten keskusliitto), Päivi Tahkokallio (Tahkokallio Design+),
>>> Ari Tammi (Helsingin kaupunki), Tarmo Toikkanen (Aalto-yliopiston
>>> taideteollinen korkeakoulu), Raino Vastamäki (Adage Oy), Sami Virtanen
>>> (Kuulonhuoltoliitto), Sami Älli (Kehitysvammaliitto ry), Timo Övermark
>>> (Kehitysvammaliitto ry)
>>>
>>>
>>> On 1.9.2010 12:42, Coralie Mercier wrote:
>>>> On Wed, 25 Aug 2010 14:04:56 +0200, Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>> Dear all,
>>>>>
>>>>> We would like to announce the Candidate Authorized Translation (CAT)
>>>>> of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 in Finnish.
>>>>>
>>>>> The candidate translation is available at
>>>>>
>>>>> http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20100818/
>>>>>
>>>>> Once the review process can be initiated by the W3C, we kindly request
>>>>> using the public-auth-trans-fi@w3.org mailing list for comments and
>>>>> discussions, thank you.
>>>>>
>>>>> Best regards,
>>>>>
>>>>> --Ossi
>>>>
>>>>
>>>> Dear Ossi, all
>>>>
>>>> We are now at the step in the Policy for Authorized Translation when
>>>> W3C
>>>> initiates the review process of at least 30 days, starting 1 September
>>>> 2010 through Sunday 3 October 2010.
>>>>
>>>> cf. http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy.html
>>>> [[4. W3C Initiation of Review Process:
>>>> 1. W3C announces a review period of at least 30 days of the CAT on the
>>>> translators' mailing list, specifying a separate, publicly archived
>>>> mailing list, in W3C or W3C Office Web space, to be used for
>>>> commenting.
>>>> This mailing list may be a per-language list for all CATs in that
>>>> language, such as public-auth-trans-hu@w3.org for any Hungarian CAT, or
>>>> a list specifically set up for that CAT. All comments on the CAT
>>>> must be
>>>> sent to this list. Postings to the mailing list may either be in the
>>>> language of translation or in English.
>>>>
>>>> 5. LTO Notification of Review, Monitoring of Comments, and Revision
>>>> of CAT:
>>>> 1. The LTO notifies the stakeholder organizations of the
>>>> availability of
>>>> the CAT, the start of the review period, and the existence of the
>>>> mailing list for comments; directs them to send comments to this
>>>> mailing
>>>> list; and copies this notification to the general translators' mailing
>>>> list.
>>>> 2. The LTO monitors the mailing list comments; provides clarification
>>>> when necessary; and summarizes consensus on specific issues (when
>>>> possible) to help the ongoing discussion.
>>>> 3. After the end of the review period, the LTO issues a new version of
>>>> the CAT as needed, and provides a list, in English and the language of
>>>> translation, of the points raised, and a summary of the discussions
>>>> during the review period, describing the problems found and solutions
>>>> agreed with the other reviewers. This summary must be posted both to
>>>> the
>>>> publicly archived mailing list for this CAT, and to the general
>>>> translators' mailing list.
>>>> 4. In the event that no comments or only very few comments are received
>>>> during the review period, the LTO ensures that a majority of the
>>>> reviewing organizations send email to the translators' mailing list
>>>> confirming that they have in fact reviewed the document, and that they
>>>> consider it to be an accurate translation.
>>>> 5. The LTO then advises W3C whether a new review round is necessary
>>>> or not.
>>>> ]]
>>>>
>>>> The dedicated mailing list has been set up for the review process:
>>>> public-auth-trans-fi@w3.org
>>>>
>>>> and the mail archive is at:
>>>> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/
>>>>
>>>> Subscription to this list can be done by sending an e-mail, with the
>>>> subject set to 'subscribe', to:
>>>> public-auth-trans-fi-request@w3.org
>>>>
>>>> The mailing list and the archive are public. Anybody can send an e-mail
>>>> to the list, apart from the fact that at the first send an anti-spam
>>>> "ritual" has to be followed (via an acknowledgement e-mail).
>>>>
>>>> We encourage you to announce this review period to facilitate comments
>>>> from the public.
>>>>
>>>> Please, communicate this information to your partners (this is step 5.1
>>>> of the Policy), and ask them to subscribe to the mailing list and
>>>> use it
>>>> for the comments. Step 5.1 requests that the general translators'
>>>> mailing list be copied when announcing availability of the CAT. This
>>>> was
>>>> done already:
>>>> <http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2010JulSep/0075.html>
>>>>
>>>>
>>>> Best regards,
>>>> Coralie on behalf of W3C.
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Ossi Nykänen, Adjunct Professor, Dr.Tech. Tel +358 3 3115 3544
>>> Tampere University of Technology Fax +358 3 3115 3549
>>> Institute of Mathematics, HLab
>>> http://matriisi.ee.tut.fi/hypermedia/en/ ossi.nykanen@tut.fi
>>> P.O. Box 553, FIN-33101 Tampere, Finland
>>> W3C Finnish Office, http://www.w3c.tut.fi ossi@w3.org
>>> --
>>> ossi.nykanen@iki.fi, http://www.iki.fi/ossi.nykanen/
>>>
>>>
>>
>>
>
>


-- 
Ossi Nykänen, Adjunct Professor, Dr.Tech. Tel  +358 3 3115 3544
Tampere University of Technology      Fax  +358 3 3115 3549
Institute of Mathematics, HLab
http://matriisi.ee.tut.fi/hypermedia/en/  ossi.nykanen@tut.fi
P.O. Box 553, FIN-33101 Tampere, Finland
W3C Finnish Office, http://www.w3c.tut.fi ossi@w3.org
-- 
ossi.nykanen@iki.fi, http://www.iki.fi/ossi.nykanen/
Received on Monday, 20 December 2010 08:15:17 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 20:27:46 UTC