Re: Galician (GL) translation Xml-in-10-points

You can store that translation in my webserver where i have several 
catalan translations if you want.

Another Good thing you can do is sent that translation to SIDAR.es they 
have Galician translations for W3C.

Regards.

Diego Martín Lafuente.

santiago.lopez.ponte@xunta.es escribió:

>I would like to contribute a galician (ISO 639 code 'GL') translation of 
>'XML in 10 points' (http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points)
>
>
>
>I have reviewed and discussed it (not too much text). The document 
>attached is 'valid XHTML 1.0 Strict' according to validator.w3.org
>
>I currently have no persistent place to publish it. I wonder if your 
>policy allows to do so in http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.htm 
>as I find many translations there.
>
>Best regards and congratulatios for the renewal of the W3C translations 
>section.
>
>Santiago F. López Ponte
> 
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> <../../../> | Translations 
> <http://www.w3.org/2003/03/Translations/byTechnology?technology=XML-in-10-points-html-en>
>
>
>  XML en 10 puntos
>
> /XML, XLink, Namespace, DTD, Schema, CSS, XHTML/ ...Se vostede ven de 
> descubrir o XML pode ser difícil saber onde comezar. Este resumo en 
> dez puntos tenta achegar ao principiante os conceptos básicos para que 
> sexa quen de albiscar a fraga entre as árbores. E si vostede está a 
> preparar unha presentación sobre XML, ¿Por que non comezar con estes 
> dez puntos?
> ------------------------------------------------------------------------
>
>
>   1. XML serve para estructurar datos
>
> Exemplos de datos estructurados son follas de cálculo, guías de 
> enderezos, listas de parámetros de configuración, transaccións 
> financeiras e debuxos técnicos. XML é un conxunto de regras (tamén se 
> poden ver coma directrices ou convencións) para xerar texto con datos 
> estructurados. XML non é unha linguaxe de programación, e vostede non 
> precisa ser programador para empregalo ou entendelo. XML facilita que 
> o ordenador xere e lea datos, e garante que as estructuras nas que 
> estes datos aparecen non sexan ambiguas. XML evita os erros máis 
> comúns nestas linguaxes: É extensible, independente de plataforma, e 
> permite a internacionalización e maila localización. XML é conforme ao 
> patrón Unicode <http://www.unicode.org>.
>
>
>   2. XML parécese ó HTML
>
> Como o HTML, XML usa /marcadores/ (verbas entre os signos '<' e '>') e 
> /atributos/ (parellas |nome="valor"|). Pero HTML especifica o 
> significado deses marcadores e atributos, e tamén de que xeito debe 
> presentar o texto entre eles un navegador. Pola contra, en XML os 
> marcadores delimitan datos, quedando a súa interpretación a cargo da 
> aplicación que os le. Explicado doutro xeito: Se vostede atopa "<p>" 
> nun arquivo XML non pense que é un parágrafo. Dependendo do contexto 
> podería ser un prezo, un parámetro, unha persoa, un p... (¿E quén di 
> que ten que ser unha verba cunha "p"?).
>
>
>   3. XML é texto, mais non para ler
>
> Os programas que xeran follas de cálculo, guías de enderezos e outros 
> datos estructurados adoitan gravalos en disco empregando formatos 
> binarios ou texto. Unha vantaxe do formato texto é que permite ás 
> persoas, se é necesario, ver os datos sen usar o programa que os 
> produciu; É dicir: Vostede pode ler o formato texto cun simple editor. 
> Estes formatos tamén axudan ós programadores a depurar máis facilmente 
> as aplicacións. Do mesmo xeito que HTML, os arquivos XML conteñen 
> texto non pensado para ser lido por persoas, pero estas poden facelo 
> se é necesario. En comparación co HTML as regras de XML son máis 
> ríxidas. Un marcador esquecido ou un atributo sen comiñas inutilizan 
> un arquivo XML, mais non necesariamente un arquivo HTML. A 
> especificación oficial do XML prohibe que as aplicacións tenten 
> adiviñar o contido correcto dun arquivo XML errado ou danado. Se o 
> arquivo é inconsistente a aplicación ten a obriga de parar e amosar un 
> erro.
>
>
>   4. XML é prolixo adrede
>
> Como XML ten formato texto e emprega marcadores para delimitar os 
> datos, os arquivos XML son case sempre maiores do que serían nun 
> formato binario. Esa foi unha decisión consciente dos deseñadores do 
> XML. As vantaxes do formato textual son evidentes (ver punto 3) e os 
> inconvenientes poden compensarse normalmente a outro nivel. O espacio 
> en disco baixa de prezo a cotío, e programas de compresión como zip e 
> gzip <http://www.gnu.org/software/gzip/gzip.html> poden comprimir 
> arquivos moito e moi rápido. Ademais, os protocolos de comunicación 
> dos modems e o HTTP/1.1 <ftp://ftp.nordu.net/rfc/rfc2616.txt>, o 
> protocolo básico da web, poden comprimir os datos en tránsito, 
> aforrando ancho de banda cunha eficiencia semellante á dun formato 
> binario.
>
>
>   5. XML é unha familia de tecnoloxías
>
> XML 1.0 <../../../TR/REC-xml> é a especificación que define o que son 
> as "marcas" e os "atributos"; mais a carón dela medra a "familia XML", 
> un conxunto crecente de módulos que ofrecen servicios útiles para 
> desenvolver tarefas importantes e decote requiridas. Xlink 
> <../../../TR/xlink/> describe un xeito estándar de engadir ligazóns de 
> hipertexto a un arquivo XML. Un XPointer 
> <http://www.w3.org/TR/WD-xptr> é unha sintaxe en desenvolvemento para 
> se referir a partes dun documento XML. Un XPointer lembra a un URL, 
> mais apunta a estructuras de datos dentro dun documento XML. CSS 
> <../../../TR/REC-CSS2/>, a linguaxe das follas de estilo, aplícase 
> tanto a XML como a HTML. XSL <../../../TR/xsl/> é a linguaxe avanzada 
> <../../../Style/CSS-vs-XSL> para definir follas de estilo. Está 
> baseada en XSLT <../../../TR/xslt>, unha linguaxe de transformación 
> empregada para arranxar, engadir e anular marcas e atributos. O DOM 
> <../../../TR/REC-DOM-Level-1/> é un conxunto patrón de funcións para 
> manipular arquivos XML (e HTML) dende unha linguaxe de programación. 
> XML Schemas 1 <../../../TR/xmlschema-1/> e 2 
> <../../../TR/xmlschema-2/> axudan ós desenvolvedores a definir polo 
> miúdo as estructuras dos seus propios formatos XML. Hai máis módulos e 
> ferramentas dispoñibles ou en desenvolvemento. Mantéñase informado na 
> páxina de relatorios técnicos do W3C <../../../TR/>.
>
>
>   6. XML é novo, pero non tanto
>
> O seu desenvolvemento comezou en 1996, e é unha recomendación W3C 
> dende febreiro de 1998, o que lle pode levar á sospeita de que é unha 
> tecnoloxía algo inmatura. A verdade é que non é recente. Antes de XML 
> existía SGML, desenvolvida no inicio da década dos 80 e patrón ISO 
> dende 1986, empregada con amplitude en documentacións de grandes 
> proxectos. O desenvolvemento de HTML arrancou en 1990. Os deseñadores 
> de XML colleron simplemente o mellor de SGML, guiados pola experiencia 
> co HTML, e produciron algo non menos potente que SGML e de uso moito 
> máis regular e simple. Con todo, ás veces é difícil distinguir 
> evolucións de revolucións... E compre dicir que malia ser SGML 
> ámplamente empregado en documentación técnica, e moito menos noutros 
> eidos, co XML acontece xusto ó contrario.
>
>
>   7. XML leva o HTML cara XHTML
>
> Unha aplicación importante do XML é precisamente a linguaxe XHTML como 
> sucesora de HTML. XHTML ten moitos dos elementos de HTML, mais a súa 
> sintaxe mudou un chisco para ser conforme ás regras de XML. Un formato 
> que é "baseado en XML" herda a sintaxe de XML e a restrinxe en certos 
> aspectos (por exemplo, XHTML permite "<p>", mais non "<r>"); tamén 
> engade significado á sintaxe (en XHTML "<p>" é parágrafo, non prezo, 
> nin persoa, nin outra cousa).
>
>
>   8. XML é modular
>
> XML lle permite definir un novo formato de documento a partires dun 
> existente ou da combinación de varios. Como dous formatos 
> desenvolvidos por separado poden ter elementos ou atributos co mesmo 
> nome débese ter coidado cando se combinan (¿Significa "<p>" 
> 'parágrafo' deste formato ou 'persoa' daquel outro?). Para eliminar 
> estas confusións XML fornece o mecanismo dos espacios nominais 
> <D:/TR/REC-xml-names/> (namespaces). XSL e RDF 
> <http://www.w3.org/RDF/> son bos exemplos de formatos XML que empregan 
> estes espacios. XML-Schema <http://www.w3.org/XML/Schema> foi 
> concibido para reflectir este mecanismo de soporte da modularidade no 
> nivel da definición de estructuras XML, permitindo combinar dous 
> esquemas nun terceiro ó que se corresponderá un documento híbrido.
>
>
>   9. XML é a base de RDF e da web semántica
>
> RDF, a recomendación do W3C para "metadatos" (coñecemento en xeral), é 
> un formato XML para describir recursos e aplicacións a un nivel 
> superior ó do HTML, ligando calquera cousa con calquera cousa e 
> asignando nomes a esas relacións. Do mesmo xeito que HTML integrou 
> documentos, menús e formularios na web orixinal, RDF fornece as 
> ferramentas para integrar máis coñecemento e nos achegar á web 
> semántica. Como pasa cos humanos, que precisan concordar no 
> significado das palabras que empregan para se comunicar, os 
> ordenadores necesitan mecanismos para compartir o significado dos 
> termos que empregan na súa comunicación. As descricións formais dos 
> termos dunha certa area (comercio e manufactura, por exemplo) son 
> chamadas ontoloxías e son unha parte necesaria da web semántica. RDF, 
> as ontoloxías, e a representación formal do significado, de xeito que 
> os ordenadores podan axudar ó traballo das persoas, son temas tratados 
> polo grupo de actividade da web semàntica, Semantic Web Activity 
> <http://www.w3.org/2001/sw/>.
>
>
>   10. XML é de balde, independente de plataforma, e ben soportado
>
> Basear un proxecto en XML é beneficiarse dunha grande comunidade de 
> ferramentas e de desenvolvedores experimentados nesa tecnoloxía; esta 
> comunidade de recursos, que medra a cotío, pode xa conter unha 
> solución parcial ou total para tal proxecto. Elixir XML é dalgún xeito 
> como escoller SQL no eido das bases de datos: Tense que construír a BD 
> e mais a aplicación, pero existe xa moito código dispoñible, e moitos 
> técnicos que lle poden axudar. E por ser XML de licencia libre pode 
> construír o seu propio software arredor del sen pagar un patacón a 
> ninguén. O soporte grande e crecente significa que vostede non se ten 
> que comprometer cun só vendedor. /XML, ainda que non sexa a mellor 
> solución, merece ser considerado./
>
> ------------------------------------------------------------------------
> Bert Bos
> Revisado 13 nov 2001 (última actualización: $Date: 2001/12/05 12:45:24 $)
> Creado o 27 de marzo de 1999 (Versión anterior 
> <http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points-19990327>)
>
> Copyright </Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright> © 1999-2000 W3C 
> </>^® (MIT <http://www.lcs.mit.edu/>, INRIA <http://www.inria.fr/>, 
> Keio <http://www.keio.ac.jp/>), All Rights Reserved.
>

Received on Thursday, 24 July 2003 03:12:24 UTC