W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > September 2007

Re: Corrected Catalan version of WCAG

From: Fernando Gutiérrez <ferguweb@sidar.org>
Date: Fri, 07 Sep 2007 00:50:15 +0200
Message-ID: <46E08427.9080308@sidar.org>
To: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
CC: public-auth-trans-ca@w3.org, shadi@w3.org, gfontova@termcat.cat


 Mapa d'imatge vs. Imatge sensible


  [Català]


   Antecedents

  * La Facultat de Documentació de la UB va liderar la primera
   traducció autoritzada d'un document del W3C, actuant com a LTO
   (Lead Translation Organization). El document objecte d'aquesta
   traducció era les WCAG 1.0
   (http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/), la traducció
   autoritzada de la qual es troba a
   (http://www.w3.org/2006/11/WCAG_ca/).
  * En el procés d'autorització de la traducció van participar
   diferents entitats, entre les quals el SIDAR i el propi Termcat
   mitjançant la llista de correu habilitada per aquest efecte
   (http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/).
  * El darrer missatge de la LTO a aquesta llista
   (http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2007Sep/0000.html)
   deixa la qüestió terminològica que motiva aquest missatge a
   criteri del Termcat. El terme en qüestió és la traducció de "image
   map" en anglès que la LTO va traduïr com a "imatge sensible"
   mentre que des del SIDAR proposàvem "mapa d'imatge".
  * En un missatge d'octubre de 2006
   (http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0005.html),
   la LTO, en nom del Termcat, es va posicionar per "imatge sensible"
   argumentant que "La denominació imatge sensible (en anglès, image
   map, clickable image o active image) per a designar la imatge
   dividida en zones que activen un enllaç quan s'hi fa clic, és la
   forma difosa en obres terminològiques i usada habitualment pels
   especialistes."


   Justificació


Des de l'equip de revisors de SIDAR per a les WCAG1-CA, creiem que "mapa 
d'imatge" és la traducció més adient de "image map" i que "imatge 
sensible" pot provocar confusió en els lectors, ateses les 
consideracions següents:

  * La característica d'un "image map" és que o bé es conforma
   mitjançant un element "map" (en el cas dels "image map" de tipus
   client) o bé la imatge requereix d'un atribut "ismap" (en el cas
   dels "image map" de tipus servidor).
  * "mapa d'imatge" és una expressió més usada en àmbits professionals
   de desenvolupament web tal com es fa notar al missatge de n'Oriol
   Morell
   (http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Nov/0004.html)
   i es pot constatar amb una senzilla cerca a Internet. Una anàlisi
   comparativa dels resultats obtinguts a Google cercant "mapa
   d'imatge" o "imatge sensible" és prou il·lustrativa. Mentre que,
   majoritàriament, "mapa d'imatge" s'utilitza per a referir-se a
   l'expressió anglesa "image map", "imatge sensible" es fa servir,
   majoritàriament, per a designar conceptes filosòfics i d'altres
   que no tenen res a veure amb el significat tècnic de l'expressió
   image map. Veure una relació d'aquests usos a l'annex A.
  * Entre els resultats trobats a Google per "mapa d'imatge" trobem
   nombrosos precedents institucionals d'utilització d'aquesta
   expressió com la UOC, la UAB, la Diputació de Barcelona, la pròpia
   Generalitat de Catalunya i la Generalitat de València, entre
   d'altres http://www.google.com/search?q=gencat+%22mapa+d%27imatge%22

     Trobem precedents institucionals alhora que acadèmics a la
     Universitat Oberta de Catalunya:
     "Aquest tipus d’imatge s’anomena “*mapa d'imatge*”.
     Generalment, l'àrea d'aquestes zones actives no és visible i
     només pot ser reconeguda quan l'usuari hi *..."
     *http://www.google.com/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http://mosaic.uoc.edu/6_practicas_mosaic01/3_practicas/02-03/project_site/jbaucells_llibre_estil.doc

     També a la Universitat de Lleida:*
     *Un *mapa d'imatge* és una imatge de la qual certes regions
     són hiperenllaços *...* Aquí, USEMAP indica el nom d'un *mapa
     d'imatge* que emprarem per associar les ...
     http://fermat.eup.udl.es/UdL-Estiu/imagemaps.html

     I a d'altres universitats catalanes com UAB, UB, ...

     També trobem nombrosos exemples d'us de "mapa d'imatge" a
     http://www.softcatala.org, associació sense afany de lucre
     dedicada al foment de l'ús del català a l'informàtica,
     Internet i les noves tecnologies i que desenvolupa una
     important tasca de localització de programari en català:
     http://www.google.com/search?q=%22mapa+d%27imatge%22+site%3Asoftcatala.org*
     *

  * El terme "mapar" ja existeix a la base terminològica del Termcat
   amb el significat:
     o 3. * mapar
      <http://www.termcat.cat/scripts/rwisapi.dll/@Termcat_dev.env?CQ_SESSION_KEY=WICKNIGAUAHM&CQ_QUERY_HANDLE=127121&CQ_CUR_DOCUMENT=3&CQ_SAVE%5B1%5D=TRUE&CQ_VIEWER=YES>
      * <Electrònica. Informàtica. Telecomunicacions>

      /ca/ mapar, v tr
      /fr/ mapper
      /en/ map, to

      Definicions
      *ca:* Establir la correspondència entre un conjunt de valors
      i les quantitats o valors d'un altre conjunt.

  * Tantmateix, el terme "mapatge" figura a la base del Termcat amb el
   significat:
     o 4. * mapatge
      <http://www.termcat.cat/scripts/rwisapi.dll/@Termcat_dev.env?CQ_SESSION_KEY=WICKNIGAUAHM&CQ_QUERY_HANDLE=127121&CQ_CUR_DOCUMENT=4&CQ_SAVE%5B1%5D=TRUE&CQ_VIEWER=YES>
      * <Electrònica. Informàtica. Telecomunicacions>

      /ca/ mapatge, m
      /fr/ mappage
      /en/ map
      /en/ mapping

      Definicions
      *ca:* Acció i efecte de mapar.


  * En ambdós casos anteriors, el terme anglès traduït al català com a
   mapar o mapatge és "map".
  * La definició de "imatge sensible" que cita el Termcat en el
   document adjunt al correu
   (http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0005.html)
   aplica a casos que no es corresponen amb el terme tècnic "image
   map" com per exemple un SVG (Scalable Vector Graphics) amb zones
   actives o una imatge que s'enriqueix mitjançant enllaços
   posicionats via CSS tal com il·lustra
   http://frankmanno.com/ideas/css-imagemap/   Sol·licitud

Per tant, sol·licitem la modificació de la entrada "imatge sensible" 
(veure a baix) de la base terminològica del Termcat per "mapa d'imatge" 
i el recolzament a la proposta de SIDAR de modificació de la Traducció 
Autoritzada de les WCAG1 en el mateix sentit. Després d'haver llegit els 
arguments exposats esperem que el Termcat recolzarà la nostra 
sol·licitud per aquest cas concret.


5. * imatge sensible 
<http://www.termcat.cat/scripts/rwisapi.dll/@Termcat_dev.env?CQ_SESSION_KEY=WICKNIGAUAHM&CQ_QUERY_HANDLE=127121&CQ_CUR_DOCUMENT=5&CQ_SAVE%5B1%5D=TRUE&CQ_VIEWER=YES> 
* <Informació. Documentació>

/ca/ imatge sensible, m
/es/ mapa de imágenes
/fr/ image à liens multiples
/fr/ image cliquable
/fr/ image sensible
/en/ active image
/en/ clickable image
/en/ image map

Definicions
*ca:* Imatge dividida en zones que activen un enllaç quan s'hi fa clic.
   Annex A: Exemples d'ús de l'expressió "imatge sensible" trobats
   amb Google

  * ... es constitueix una associació de caràcter artístic que tindrà
   per objecte el foment de la *imatge sensible* amb totes les seves
   manifestacions...
  * ... fer recerca implica resoldre problemes: hi ha una idea, una
   imatge mental, una sensació, que cal transformar perquè esdevingui
   una *imatge sensible*.
  * ... la llengua havia de ser considerada com la *imatge sensible*
   del pensament;
  * El sol: demiürg segon (4-9 i 12): nexe entre cel i terra, *imatge
   sensible* de la llum intel·ligible, auriga del cosmos, proveïdor
   de vida.
  * Però no siguem ingenus, no s'acusa als homes adúlters, aquests no
   creen *imatge* *sensible*. Tan sols la dona d'en Cèsar ha de ser
   honesta i demostra-ho ...
  * ... esdevingui una *imatge sensible*. Per aconseguir-ho s'apliquen
   materials, instruments i tècniques, se simulen necessitats
   comunicatives en les propostes ...
  * ... i desitjosa aquesta de consolar-se amb una *imatge sensible*
   d'aquell bé sobrenatural, li donà una forma meravellosa, la qual,
   atribuint-li baix el nom de ...
  * El Símbol és una *imatge sensible* emprada per expressar una idea
   oculta, però analògica, que necessita ser interpretat i per això
   es requereix una ...
  * Així es convertí en *l'imatge sensible* de la maçoneria divina, en
   el que l'etern pla i el seu model arquetip, era l'objecte de la
   seva saviesa i del seu ...
  * ... o ben són resultat de l'activitat il·luminadora de
   l'enteniment agent, que capta l'essència de l'objecte en el que
   anomena *imatge sensible*.
  * ... més que la *imatge sensible* del pensament insonor. Per evitar
   aquestes dificultats, és a dir, per evitar la possibilitat que el
   pensament genuí pugui ...
  * ... ment a prendre distància respecte de la *imatge sensible*, que
   s'interpreta com a negativitat o finitud, per a passar a assolir
   –a través ...
  * El compàs és doncs un instrument que serveix per a determinar la
   figura més perfecta de totes, *imatge sensible* de la Realitat
   Celest, que és precisament el ...
  *

     A http://www.ffn.ub.es/~oriol/articleJPEG.pdf trobem el
     següent paràgraf: Per a Aristòtil (i també Sant Tomàs d'Aquino
     i Francisco Suárez), es podien distingir dos tipus d'imatge:
     La imatge sensible (o imatge impresa) és la representació que
     fan els sentits d'un determinat objecte singular, mentre que
     la imatge intel·ligible (o expressa) és la comprensió
     intel·lectual d'aquest objecte.

Fernando Gutiérrez, en nom de l'equip de revisors de SIDAR per a la 
traducció autoritzada al català de les WCAG 1.0:
- Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo
- Fernando Gutiérrez
- Arnau Siches

------------------------------------------------------------------------


  [English]


   Background

  * The Faculty of Documentation of the UB led the first authorized
   translation of a W3C document, acting as LTO (Lead Translation
   Organization). The object document of this translation was the
   WCAG 1.0 (http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/),
   whose authorized translation can be found at
   http://www.w3.org/2006/11/WCAG_ca/.
  * In the authorization process of the translation different entities
   participated, including the SIDAR and the Termcat itself through
   the mailing list
   (http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-the house of/)
  * The last message of the LTO to this list
   (http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2007Sep/0000.html)
   leaves the terminologic question that motivates this message to
   criterion of the Termcat. The term in question is the translation
   of "image map" in English that the LTO translated as "imatge
   sensible" ("sensitive image" in english) while we at SIDAR
   proposed "mapa d'imatge" ("image map" in english).
  * In a message from October of 2006
   (http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0005.html),
   the LTO, in behalf of the Termcat, was positioned for arguing
   "imatge sensible" ("sensitive image") that "The imatge sensible
   denomination (in English, image map, clickable image or active
   image) to designate the image divided into zones that activate a
   link when clicks there, it's the form spread in terminologic works
   and used by the specialists usually."


   Justification


We the reviewers team at SIDAR for the WCAG1-CA (Web Content 
Accessibility Guidelines into catalan), we think that "mapa d'imatge" is 
a better translation for "image map" while "imatge sensible" can lead 
into confusion the readers, by the following reasons:

  * La característica d'un "image map" és que o bé es conforma
   mitjançant un element "map" (en el cas dels "image map" de tipus
   client) o bé la imatge requereix d'un atribut "ismap" (en el cas
   dels "image map" de tipus servidor).
  * "mapa d'imatge" is a more frequently used expression among
   professional web development people as stated in a message from
   Oriol Morell
   (http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Nov/0004.html)
   and as it can be verified by a simple Internet search. A
   comparative analysis of the Google results obtained for "mapa
   d'imatge" or "imatge sensible" is illustrative enough. Mostly,
   while "mapa d'imatge" is used to refer to the English technical
   expression "image map", "imatge sensible" is used, mostly, to
   designate philosophical concepts and others that do not have any
   relation at all with the technical meaning of "image map". See a
   list of such meanings in the annex A.
  * Among the search results for "mapa d'imatge" someone can find
   several institutional precedents of use like Diputació de
   Barcelona, Generalitat de Catalunya and Generalitat of Valencia,
   among other
   http://www.google.com/search?q=gencat+%22mapa+d%27imatge%22

     There are also both institutional and academic precedents from
     universities like the Open University of Catalonia:
     "Aquest tipus d’imatge s’anomena “*mapa d'imatge*”.
     Generalment, l'àrea d'aquestes zones actives no és visible i
     només pot ser reconeguda quan l'usuari hi *..."
     *http://www.google.com/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http://mosaic.uoc.edu/6_practicas_mosaic01/3_practicas/02-03/project_site/jbaucells_llibre_estil.doc

     Also the University of Lleida:*
     *Un *mapa d'imatge* és una imatge de la qual certes regions
     són hiperenllaços *...* Aquí, USEMAP indica el nom d'un *mapa
     d'imatge* que emprarem per associar les ...
     http://fermat.eup.udl.es/UdL-Estiu/imagemaps.html

     Same with other universities like UAB (Autonomous University
     of Barcelona), UB (University of Barcelona), ...

     Also can be found several examples of use of "mapa d'imatge"
     at http://www.softcatala.org, a non-profit association devoted
     to the promotion of catalan at computer science, Internet an
     new technologies and is doing a heavy work translating and
     localizing software into catalan:
     http://www.google.com/search?q=%22mapa+d%27imatge%22+site%3Asoftcatala.org

  * The term "mapar" is already in the Termcat terminologic database
   with the following meaning:
     o 3. * mapar
      <http://www.termcat.cat/scripts/rwisapi.dll/@Termcat_dev.env?CQ_SESSION_KEY=WICKNIGAUAHM&CQ_QUERY_HANDLE=127121&CQ_CUR_DOCUMENT=3&CQ_SAVE%5B1%5D=TRUE&CQ_VIEWER=YES>
      * <Electrònica. Informàtica. Telecomunicacions>

      /ca/ mapar, v tr
      /fr/ mapper
      /en/ map, to

      Definicions
      *ca:* Establir la correspondència entre un conjunt de valors
      i les quantitats o valors d'un altre conjunt.
      [free translation] en: To set the correspondence between a
      set of values and the quantitites or values of another set.

  * Also the term "mapatge" is in the Termcat terminological database
   with the meaning:
     o 4. * mapatge
      <http://www.termcat.cat/scripts/rwisapi.dll/@Termcat_dev.env?CQ_SESSION_KEY=WICKNIGAUAHM&CQ_QUERY_HANDLE=127121&CQ_CUR_DOCUMENT=4&CQ_SAVE%5B1%5D=TRUE&CQ_VIEWER=YES>
      * <Electrònica. Informàtica. Telecomunicacions>

      /ca/ mapatge, m
      /fr/ mappage
      /en/ map
      /en/ mapping

      Definicions
      *ca:* Acció i efecte de mapar.
      [free translation] en: Efect and action of to map.


  * Both, "mapa" and "mapatge" refers to the english word "map".
  * The definition for "imatge sensible" quoted by Termcat in the
   attached file to this email
   (http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0005.html)
   can be aplied to cases that doesn't fit the technical term "image
   map" like a SVG (Scalable Vector Graphics) with active zones or a
   imatge that have been riched with links positioned using CSS as
   illustrated in http://frankmanno.com/ideas/css-imagemap/


   Request

So, we request the modification of the entry "imatge sensible" (see 
below) in the Termcat's terminological base and the support of Termcat 
to the SIDAR's proposal to modify the Authorized Translation into 
Catalan of WCAG1 in the same way. After reading our reasons, we hope 
Termcat will suport our request in this concrete case.

5. * imatge sensible 
<http://www.termcat.cat/scripts/rwisapi.dll/@Termcat_dev.env?CQ_SESSION_KEY=WICKNIGAUAHM&CQ_QUERY_HANDLE=127121&CQ_CUR_DOCUMENT=5&CQ_SAVE%5B1%5D=TRUE&CQ_VIEWER=YES> 
* <Informació. Documentació>

/ca/ imatge sensible, m
/es/ mapa de imágenes
/fr/ image à liens multiples
/fr/ image cliquable
/fr/ image sensible
/en/ active image
/en/ clickable image
/en/ image map

Definicions
*ca:* Imatge dividida en zones que activen un enllaç quan s'hi fa clic.


   Annex A: Examples of uses of the expression "imatge sensible"
   found with Google

[automated catalan-english translation provided by http://www.translendium.com]


  * ... an association of artistic character that will aim at the
   promotion of the *imatge sensible* with all its|his|her|their
   demonstrations is constituted...
  * ... making research implies to solve problems: there is an idea, a
   mental image, a sensation, which it is necessary to transform so
   that a *imatge sensible* happens.
  * ... the language had to be considered like the *imatge sensible*
   of the thought;
  * The sun: demiurge second (4-9 and 12): link between sky and earth,
   *imatge sensible* of the intelligible light, charioteer of the
   cosmos, supplier of life.
  * But let's not be naïve, is not accused to the adulterous men,
   these do not create *imatge* *sensible*. Just the woman of Caesar
   has to be honest and demonstrate the woman of Caesar it...
  * ... become a *imatge sensible*. To achieve it materials,
   instruments and techniques are applied, communicative needs are
   simulated in the proposals...
  * ... and desirous this of being satisfied with a *imatge sensible*
   of that supernatural good, it|he|she gave it|him|her a wonderful
   form, which|who, attributing|claiming it|him|her low the name|noun
   of...
  * The Symbol is a *imatge sensible* employed|used to expressing an
   idea hidden, but analog, that needs to interpret and that because
   of that one requires to itself|herself...
  * Like this I was converted into *l'imatge sensible* of the divine
   freemasonry, in the that the eternal plan and its|his|her|their
   archetype model, it|he|she was the object of its|his|her|their
   wisdom and of his|hers|theirs...
  * ... or well are resulted of the illuminator activity of the agent
   common sense, which receives the essence of the object in the one
   that names|calls *imatge sensible*.
  * ... more that the *imatge sensible* of the soundless thought. To
   avoid these difficulties, that is, for avoiding the possibility of
   the genuine thought being able...
  * ... mind to take distance with respect to the *imatge sensible*,
   which|who is interpreted as negativity or finiteness, to go to
   attaining -a través...
  * The compasses|rhythms are then an instrument which it serves to
   gauge the most perfect figure of all, *imatge sensible* of the
   Celest Reality, that it|he|she is precisely the...

    * In http://www.ffn.ub.es/~oriol/articleJPEG.pdf we found the
     following paragraph:

     Per a Aristòtil (i també Sant Tomàs d'Aquino i Francisco
     Suárez), es podien distingir dos tipus d'imatge: La imatge
     sensible (o imatge impresa) és la representació que fan els
     sentits d'un determinat objecte singular, mentre que la imatge
     intel·ligible (o expressa) és la comprensió intel·lectual
     d'aquest objecte.

     [Free translation]: For Aristotle (and also Saint Thomas
     Aquinas and Francisco Suárez), two types of image could be
     distinguished: The sensitive image (or printed image) it is
     the representation that the senses make of a determinate
     singular object, while the intelligible image (or expressed)
     it is the intellectual understanding of this object.


Fernando Gutiérrez, in behalf of the SIDAR revision team for the WCAG 1.0
translation into catalán:
- Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo
- Fernando Gutiérrez
- Arnau Siches


LTO WCAG translation to Catalan escribió:
>
> [Catalan]
>
> Benvolgut Sr. Shadi,
>
> Com a LTO de la traducció autoritzada de les WCAG 1.0 al català, en 
> resposta a la petició del Consorci, us
> comuniquem el següent:
>
> - Seguim insistint en el nostre compromís amb la qualitat de la 
> traducció i també amb totes les entitats que han
> participat en el procés.
>
> - El nostre posicionament sobre els tres punts citats per SIDAR en 
> data 1 d’agost de 2007 [1] ja es va deixar
> clar en data 31 d’octubre de 2006 [2]
>
> - Respecte als punts 2 i 3, tot i que la LTO en el seu moment va 
> decidir no acceptar aquests canvis, com que les
> altres entitats o no es van posicionar o ho van deixar a criteri dels 
> traductors, i degut a la insistència del SIDAR
> i a que aquesta és la primera traducció autoritzada al català, la LTO 
> accepta aquests canvis.
>
> - Respecte al punt 1, la proposta de traduir "image map" per "mapa 
> d’imatge" en comptes d’"imatge sensible" és
> més conflictiva ja que a banda de la nostra opinió, l’entitat TERMCAT 
> - institució encarregada de la normalització de la terminologia en 
> català- es va posicionar clarament a favor d’imatge sensible en el seu 
> missatge de 30 d’octubre de 2006. [3]
>
> - Tot i així, creiem que la resolució d’aquest conflicte depassa la 
> nostra capacitat i responsabilitat com a LTO
> i ens posem en mans del Consorci per a una decisió definitiva.
>
> [1] 
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2007Aug/0000.html 
>
> [2] 
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0006.html 
>
> [3] 
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0005.html 
>
>
>
> [English]
>
> Dear Shadi,
>
> As LTO of WCAG 1.0 translation to Catalan, in response to the W3C 
> demand, we want to clearly state that:
>
> - We insist in our compromise with the quality of the translation and 
> with all participant entities
>
> - Our position on the three issues raised by SIDAR on 1 August 2007 
> [1] were clarified in our message sent on 31
> October 2006 [2]
>
> - In reference to points 2 and 3, even when the LTO decided on October 
> 2006 not to accept changes, as the other
> entities involved did not say anything or leave the decision upon LTO 
> team, as SIDAR insists so much in them, and
> as this is the first authorized translation to Catalan, we will accept 
> them now.
>
> - In reference to point 1 the proposal of translating "image map" for 
> "mapa d'imatge" instead of "imatge sensible"
> is more conflictive as, apart from our opinion, TERMCAT - who is 
> responsible for terminology normalization in
> Catalan - was clearly in favor of "imatge sensible" in its message on 
> 30 October 2006 [3]
>
> - Even so, we believe that solving this conflict is over our 
> capability and our responsibility as LTO and put on
> the resolution of this conflict in hands of the Consortium for a 
> definitive decision.
>
> [1] 
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2007Aug/0000.html 
>
> [2] 
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0006.html 
>
> [3] 
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0005.html 
>
>
>
Received on Thursday, 6 September 2007 22:51:05 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC