W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > September 2007

Re: Corrected Catalan version of WCAG

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Tue, 04 Sep 2007 14:34:38 +0200
Message-ID: <46DD50DE.20505@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org, shadi@w3.org

[Catalan]

Benvolgut Sr. Shadi,

Com a LTO de la traducció autoritzada de les WCAG 1.0 al català, en 
resposta a la petició del Consorci, us
comuniquem el següent:

- Seguim insistint en el nostre compromís amb la qualitat de la 
traducció i també amb totes les entitats que han
participat en el procés.

- El nostre posicionament sobre els tres punts citats per SIDAR en data 
1 d’agost de 2007 [1] ja es va deixar
clar en data 31 d’octubre de 2006 [2]

- Respecte als punts 2 i 3, tot i que la LTO en el seu moment va decidir 
no acceptar aquests canvis, com que les
altres entitats o no es van posicionar o ho van deixar a criteri dels 
traductors, i degut a la insistència del SIDAR
i a que aquesta és la primera traducció autoritzada al català, la LTO 
accepta aquests canvis.

- Respecte al punt 1, la proposta de traduir "image map" per "mapa 
d’imatge" en comptes d’"imatge sensible" és
més conflictiva ja que a banda de la nostra opinió, l’entitat TERMCAT - 
institució encarregada de la normalització de la terminologia en català- 
es va posicionar clarament a favor d’imatge sensible en el seu missatge 
de 30 d’octubre de 2006. [3]

- Tot i així, creiem que la resolució d’aquest conflicte depassa la 
nostra capacitat i responsabilitat com a LTO
i ens posem en mans del Consorci per a una decisió definitiva.

[1] 
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2007Aug/0000.html
[2] 
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0006.html
[3] 
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0005.html


[English]

Dear Shadi,

As LTO of WCAG 1.0 translation to Catalan, in response to the W3C 
demand, we want to clearly state that:

- We insist in our compromise with the quality of the translation and 
with all participant entities

- Our position on the three issues raised by SIDAR on 1 August 2007 [1] 
were clarified in our message sent on 31
October 2006 [2]

- In reference to points 2 and 3, even when the LTO decided on October 
2006 not to accept changes, as the other
entities involved did not say anything or leave the decision upon LTO 
team, as SIDAR insists so much in them, and
as this is the first authorized translation to Catalan, we will accept 
them now.

- In reference to point 1 the proposal of translating "image map" for 
"mapa d'imatge" instead of "imatge sensible"
is more conflictive as, apart from our opinion, TERMCAT - who is 
responsible for terminology normalization in
Catalan - was clearly in favor of "imatge sensible" in its message on 30 
October 2006 [3]

- Even so, we believe that solving this conflict is over our capability 
and our responsibility as LTO and put on
the resolution of this conflict in hands of the Consortium for a 
definitive decision.

[1] 
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2007Aug/0000.html
[2] 
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0006.html
[3] 
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0005.html
Received on Tuesday, 4 September 2007 12:35:06 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC