W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2006

Summary of last changes

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 03 Nov 2006 14:21:25 +0100
Message-ID: <454B4255.2040402@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org

(Versió catalana a continuació)

[English]

The extension of the review period for the Web Content Accessibility 
Guidelines  candidate translation to Catalan finished today, November 
3rd . As stated in point 5.3 of the Policy for Authorized W3C 
Translations we summarize  the last proposals received:

- Emmannuelle Gutierrez, Arnau Siches y Fernando Gutiérrez from SIDAR 
sent an exhaustive revision of the translation to the mailing list. See 
attached files to:
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0004.html

- Gloria Fontova from TermCat sent a revision of the changes proposed by 
SIDAR. See attached files to:

http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0005.html

- The leading translation organization reviewed both revisions and make 
a final proposal of changes to accept. See attached files to:

http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0006.html
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Nov/0000.html

[Catalan]

L'extensió del període de revisió de les WCAG al Català finalitza avui, 
3 de novembre. Tal i com es proposa en el punt 5.3 de la política de 
traduccions autoritzades presentem un petit resum de les darreres 
propostes rebudes:

- Emmannuelle Gutierrez, Arnau Siches y Fernando Gutiérrez de 
l'organització SIDAR han enviat una revisió exaustiva de la traducció a 
la llista pública. Vegeu els fitxers adjunts a:

http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0004.html

- Gloria Fontova del TermCat ha enviat una revisió dels canvis proposats 
per SIDAR. Vegeu els fitxers adjunts a:

http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0005.html

- L'organització que lidera la traducció ha revisat ambdues 
comunicacions i ha fet una proposta final dels canvis a acceptar. Vegeu 
els fitxers adjunts a:

http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Oct/0006.html

i els comentaris finals a:
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2006Nov/0000.html
Received on Friday, 3 November 2006 13:18:46 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC