Comentaris a la traducció per part de SIDAR

Envio en adjunt dos documents:

- l'original de la revisió del SIDAR original i que s'ha de visualitzar 
amb Mozilla i instal.lant una extensió: 
http://amb.vis.ne.jp/mozilla/scrapbook/

- un document Word amb un resum fet per la LTO dels canvis proposats per 
SIDAR. Els canvis estan ordenats en l'ordre seqüencial del document 
original, però evidentment n'hi ha alguns que afecten a més d'un lloc i 
  només s'han citat un cop.

Cordialment,

Mireia Ribera
LTO

Received on Friday, 20 October 2006 15:19:40 UTC