W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2006

Consideracions del SIDAR

From: arnau Siches <arnau@sidar.org>
Date: Wed, 22 Nov 2006 01:31:34 +0100
Message-ID: <b25107c60611211631m6ae60533pcd1a1d4a8977bf49@mail.gmail.com>
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Hola,

Tot i que el període de revisió de la traducció de les WCAG 1.0 a
català ja s'ha tancat, des del SIDAR ens agradaria fer paleses algunes
correccions que creiem que cal fer encara, en pro de la qualitat de la
traducció, i que caldria modificar amb urgència;  si no és per
l'actual revisió, per la propera.


Al document que adjuntem s'han classificat les propostes d'esmena en
funció de la urgència de correcció que estimem necessària i del tipus
d'error que suposen:

Demanen correcció urgent:
   A (Semàntic)
   B (Sintàctic)
   C (Política del W3C)

Poden esperar:
   D


Lamentem el temps emprat per analitzar i redactar aquest document,
però estem segurs que comprendran que la nostra tasca és voluntària, i
per això hi hem dedicat només 10 hores setmanals.

--
Arnau Siches, en nom de l'equip SIDAR de revisió de la traducció de
les WCAG 1.0 a català.

Emmanuelle Gutiérrez
Fernando GutiérrezReceived on Wednesday, 22 November 2006 15:09:32 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC