RE: WebOnt PR Decision [IMPORTANT - Monday Deadline!]

Ora Lassila votes YES for Nokia

--
Ora Lassila  mailto:ora.lassila@nokia.com  http://www.lassila.org
Research Fellow, Nokia Research Center

Received on Thursday, 27 November 2003 15:15:08 UTC