[error.lower] CSS Validator Translation

Property:
error.lower

Text in English:
%s is not valid, only values strictly lower than %s are allowed.

Language:
pl-PL

Translation:
%s jest nieprawidłową wartością, dozwolone są tylko wartości ściśle 
niższe niż %s.

-- Help translate the CSS Validator:
http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/translations.html#

-- 
Kindest regards,
Emil Sierżęga.

Received on Sunday, 12 March 2017 21:41:11 UTC