[warning.noexproperty] CSS Validator Translation

Property:
warning.noexproperty

Text in English:
Property %s does not exist

Language:
pl-PL

Translation:
Właściwość %s nie istnieje

-- Help translate the CSS Validator:
http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/translations.html#

-- 
Kindest regards,
Emil Sierżęga.


---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Received on Wednesday, 22 February 2017 23:52:27 UTC