W3C home > Mailing lists > Public > w3c-translators@w3.org > July to September 2011

Kommentarer i høringsrunden for norsk kandidat til offisiell oversetting av WCAG 2.0

From: Haakon Aspelund <haakon.aspelund@bufdir.no>
Date: Tue, 13 Sep 2011 12:30:50 +0200
To: Mail Archives <w3c-translators@w3.org>, "public-auth-trans-no@w3.org" <public-auth-trans-no@w3.org>
Message-ID: <5803B3BAF3C6E34699CF60E271A26E56A845E4C8D7@301-mbx02.common.deltaroot.local>
Det har bare kommet inn 2 kommentarer i løpet av høringen


Navnet "Ellero" var forbyttet med "Scano"

Seksjon 3.1.2 var feilaktig nummerert 3.1.1

Feilene er rettet uten videre diskusjon.

Vennlig hilsen
Haakon Aspelund

========================
Haakon Aspelund
Seniorrådgiver
Deltasenteret

Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet
Dir. Tlf: 4661 9835
haakon.aspelund@bufdir.no<mailto:haakon.aspelund@bufdir.no>
www.deltanettet.no<http://www.deltanettet.no>
========================
Received on Tuesday, 13 September 2011 10:31:32 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 20:27:47 UTC