W3C home > Mailing lists > Public > public-webapps@w3.org > April to June 2012

[Bug 16846] cześc to ja rodzyn i wydaje mi się ze jestem na dość dobrej pozycji i w ogóle jestem super i jestem zajebisty ale nie czaje o co chodzi ty wszystklim ludzą skoro to ma tak wyglądać no to wydaje mi się że to będzie już koniec co wyu na no to ;;;

From: <bugzilla@jessica.w3.org>
Date: Wed, 25 Apr 2012 00:10:57 +0000
To: public-webapps@w3.org
Message-Id: <E1SMpov-0005B0-FG@jessica.w3.org>
https://www.w3.org/Bugs/Public/show_bug.cgi?id=16846

Art Barstow <art.barstow@nokia.com> changed:

      What  |Removed           |Added
----------------------------------------------------------------------------
       Status|NEW             |RESOLVED
         CC|              |art.barstow@nokia.com
     Resolution|              |INVALID

-- 
Configure bugmail: https://www.w3.org/Bugs/Public/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are on the CC list for the bug.
Received on Wednesday, 25 April 2012 00:10:59 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 18:13:33 UTC