W3C home > Mailing lists > Public > public-webapps@w3.org > April to June 2012

[Bug 16846] New: cześc to ja rodzyn i wydaje mi się ze jestem na dość dobrej pozycji i w ogóle jestem super i jestem zajebisty ale nie czaje o co chodzi ty wszystklim ludzą skoro to ma tak wyglądać no to wydaje mi się że to będzie już koniec co wyu na no to ;;;

From: <bugzilla@jessica.w3.org>
Date: Tue, 24 Apr 2012 23:30:42 +0000
To: public-webapps@w3.org
Message-ID: <bug-16846-2927@http.www.w3.org/Bugs/Public/>
https://www.w3.org/Bugs/Public/show_bug.cgi?id=16846

      Summary: cześc to ja rodzyn i wydaje mi się ze jestem na dość
          dobrej pozycji i w ogóle jestem super i jestem
          zajebisty ale nie czaje o co chodzi ty wszystklim
          ludzą skoro to ma tak wyglądać no to wydaje mi się że
          to będzie już koniec co wyu na no to ;;;
      Product: WebAppsWG
      Version: unspecified
     Platform: Other
        URL: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#top
    OS/Version: other
      Status: NEW
     Severity: normal
     Priority: P3
     Component: WebSocket API (editor: Ian Hickson)
    AssignedTo: ian@hixie.ch
    ReportedBy: contributor@whatwg.org
     QAContact: public-webapps-bugzilla@w3.org
        CC: mike@w3.org, public-webapps@w3.org


Specification: http://dev.w3.org/html5/websockets/
Multipage: http://www.whatwg.org/C#top
Complete: http://www.whatwg.org/c#top

Comment:
cześc to ja rodzyn i wydaje mi się ze jestem na dość dobrej pozycji i w
ogóle jestem super i jestem zajebisty ale nie czaje o co chodzi ty wszystklim
ludzą skoro to ma tak wyglądać no to wydaje mi się że to będzie już
koniec co wyu na no to ;;; 

Posted from: 156.17.236.177
User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like
Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19

-- 
Configure bugmail: https://www.w3.org/Bugs/Public/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are on the CC list for the bug.
Received on Tuesday, 24 April 2012 23:31:00 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 18:13:33 UTC