W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > August 2009

Missatge inicial traducció català

From: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Date: Thu, 27 Aug 2009 15:40:48 +0200
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <1251380448.4a968ce0504a9@webmail5.ub.edu>
Com que per problemes tècnics el missatge inaugural de la llista de discussió de
la traducció de les WCAG 2.0 al català no es va publicar el reproduim aquí:
****************************
[Missatge del 28 d'abril de 2009]

Benvolguts i benvolgudes col·legues,

el procés oficial de revisió de l'esborrany de traducció al català de les pautes
WCAG 2.0 s'inicia amb aquest missatge.

Durant aquest període us demanem que participeu activament fent-nos
arribar els vostres comentaris o suggeriments de canvi. També us demanem que
envieu aquest missatge als vostres associats per aconseguir el màxim de consens
en la traducció.

- Tots els missatges a partir d'ara cal fer-los arribar a:
              public-auth-trans-ca@w3.org

[per subscriure-us a aquesta llista només cal enviar un missatge amb
l'assumpte "subscribe" a public-auth-trans-ca-request@w3.org; s'hi pot
subscriure tothom; les entitats col·laboradores ja hi han estat subscrites]

I els arxius de la llista són públics a:
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/

- Els primers esborrany de la traducció (ara en Word i Open Office) els trobareu a:

http://bd.ub.es/twcag/WCAG20.doc
http://bd.ub.es/twcag/WCAG20.odt

També trobareu unes plantilles per als comentaris:

http://bd.ub.es/twcag/Comentaris.doc
http://bd.ub.es/twcag/Comentaris.odt

És important que tots els suggeriments i comentaris es facin arribar en aquest
format, per facilitar-ne el seguiment.

Les esmenes es faran públiques en un lloc web que indicarem properament.

- El procés serà el següent: en una primera fase (des d'avui fins al 12 de juny)
es debatrà el contingut lingüístic de les directrius, les qüestions
terminològiques, d'estil... es treballarà sobre les versions Microsoft Word i
Open Office Writer. Un cop consensuat aquest contingut la LTO en farà una versió
HTML que de nou s'oferirà a la revisió dels participants en un període de
discussió oberta (encara per establir).

És important respectar les dates de treball establertes, com a mínim per a
l'enviament dels comentaris inicials (màxim 12 de juny). Un cop s'han enviat els
comentaris el debat s'allargarà tant com calgui fins arribar al consens, però
cal que tothom hi hagi dit la seva a temps.

Comptem amb vosaltres per poder millorar la proposta i aconseguir
una  traducció autoritzada al català de qualitat. Gràcies per endavant!

Mireia Ribera [http://bd.ub.es/pub/ribera] en representació de la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
[http://www.ub.edu/biblio] -------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
Received on Thursday, 27 August 2009 13:42:00 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:22 UTC