W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > December 2009

Tancament definitiu

From: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 11 Dec 2009 10:21:12 +0100
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <1260523272.4b220f08b36e9@webmail6.ub.edu>
Benvolguts col.laboradors,

han passat els dies que havíem establert per revisar la versió HTML i ningú no
hi ha trobat cap esmena. Entenem doncs que esteu d'acord amb aquesta versió final.

Per poder enviar la versió definitiva al Consorci World Wide Web i publicar la
traducció al català ens falta només rebre de nou el vist-i-plau de TOTES les
organitzacions participants.

Esperem els vostres missatges al llarg de la setmana vinent per enviar el text
divendres 18.

Ben cordialment,

Mireia Ribera
en representació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació


-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
Received on Friday, 11 December 2009 09:22:04 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC