W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > December 2009

Vist-i-plau ONCE (reenviat)

From: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 11 Dec 2009 11:43:18 +0100
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <1260528198.4b222246913ef@webmail6.ub.edu>
Us reenvio el missatge de la ONCE donant el seu vist-i-plau:

Benvolguts,

Tal com se m'ha demanat des de l'ONCE, entitat on treballo com a instructor en
tiflotecnologia, he revisat l'esborrany definitiu dels documents sobre la
traducció dels WCAG al català. He de dir que em sembla un text molt acurat, molt
clar i que no incorre en cap inexactitud pel que fa a la nomenclatura de termes
referents a la discapacitat visual.

Crec sincerament que el text és una traducció definitiva vàlida.

Una salutació molt cordial


Santi Moese
Instructor en tiflotecnologia de la Delegació Territorial de l'ONCE a Catalunya-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
Received on Friday, 11 December 2009 10:44:02 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC