W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > December 2009

Re: Tancament definitiu

From: Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo <emmanuelle@sidar.org>
Date: Mon, 14 Dec 2009 04:29:09 +0100
Message-ID: <8c0fe7d80912131929u666977aue0d882bd1f73ca95@mail.gmail.com>
To: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Cc: public-auth-trans-ca@w3.org
Hola Mireia y todos,

Hemos detectado una errata importante, pero queremos revisar a conciencia
todo para no enviar sucesivos mensajes y no retrasar el envío de mensajes de
conformidad por parte del resto de revisores. Así que os rogamos que
esperéis al miércoles 16, día en que enviaremos nuestras observaciones
definitivas.

Gracias anticipadas,
Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo
Fundación y Seminario SIDAR
URL: www.sidar.org
email: emmanuelle@sidar.org

2009/12/11 Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>

> Benvolguts col.laboradors,
>
> han passat els dies que havíem establert per revisar la versió HTML i ningú
> no
> hi ha trobat cap esmena. Entenem doncs que esteu d'acord amb aquesta versió
> final.
>
> Per poder enviar la versió definitiva al Consorci World Wide Web i publicar
> la
> traducció al català ens falta només rebre de nou el vist-i-plau de TOTES
> les
> organitzacions participants.
>
> Esperem els vostres missatges al llarg de la setmana vinent per enviar el
> text
> divendres 18.
>
> Ben cordialment,
>
> Mireia Ribera
> en representació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
>
>
> -------------------------------------------------
> This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
>
>
>
>


--
Received on Monday, 14 December 2009 03:29:49 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC