W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > December 2009

Reenviament missatge

From: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 11 Dec 2009 10:14:02 +0100
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <1260522842.4b220d5ada7e0@webmail6.ub.edu>
Aquest missatge,

enviat als participants sembla que no es va copiar a la llista de correu, per
això l'envio de nou:


Hola a totes i tots,

finalment disposem ja d'una versió en HTML de les directrius[1]. En ella hi hem
incorporat uns darrers comentaris [2] que no havíem tingut en compte tot i que
van arribar a temps, i hem fet una darrera revisió de coherència lingüística
homogeneïtzant la denominació de criteris de conformitat, i altres petits
detalls. En aquesta versió també trobareu l'arxiu MathML amb l'explicació de la
fórmula de lluminositat relativa.

Donem 14 dies (fins al 4 de desembre) per a rebre comentaris i esmenes a aquest
darrer document.

Passats aquests 14 dies, us demanarem doncs de nou, sobretot als què heu guardat
silenci fins ara, que doneu el vist-i-plau a aquesta darrera versió enviant un
missatge a la llista per així disposar ja d'una traducció al català autoritzada.
A veure si ho podem celebrar per Nadal.

Ben cordialment,

Mireia.

[1] http://bd.ub.es/twcag/WCAG2CAT.html
[2] http://bd.ub.es/twcag/WCAGComentarisNous.doc 
-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
Received on Friday, 11 December 2009 09:14:47 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC