W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > August 2004

[VE][108] Error Message Feedback

From: Tomasz Nowak <tnowak@triger.com.pl>
Date: Sat, 21 Aug 2004 09:17:35 +0200
Message-ID: <1828297390.20040821091735@triger.com.pl>
To: www-validator@w3.org

Hi,

 I have error:

Line 60, column 11: there is no attribute "BACKGROUND"
background="home/1155-3/des/gfx-1/menu-szukanie.gif">

 56: <td
 57: width="780"
 58: align="left"
 59: valign="top"
 60: background="home/1155-3/des/gfx-1/menu-szukanie.gif"> 

 I try to make the same with CSS ( background-image: ... ) but it
 doesnt work with IE and FireFox.

 Is it real error ?

Best regards.
-- 
Tomasz Nowak   TRIGER - Systemy Komputerowe  http://www.triger.com.pl
 Oferujemy m.in. H@NDEL - Twój krok w now± erę sprzedaży w Internecie,
 usługi WebDesign, bezpieczne konta WWW, Email. SprawdĽ nas już dzi¶.
Received on Saturday, 21 August 2004 07:19:17 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 22:58:44 UTC