W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: vifito <vifito@vifito.eu>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Wed, 28 Jul 2010 12:07:23 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Oe5Pv-00026f-7l@blinky.w3.org>
changeset:  1380:2d387ab10add
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Wed Jul 28 14:07:14 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties
description:
Submitter: vifito <vifito@vifito.eu>


diff -r ffac1ad361b2 -r 2d387ab10add WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties	Wed Jul 28 13:12:18 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties	Wed Jul 28 14:07:14 2010 +0200
@@ -1,14 +1,18 @@
 #Submitted by vifito <vifito@vifito.eu>
-#Wed Jul 28 08:20:01 UTC 2010
+#Wed Jul 28 11:56:53 UTC 2010
 anchor_message=Ligazón directa a esta mensaxe
 anchor_observation=Ligazóns directa a estes resultados
 anchor_uri=Ligazón directa a este URI
 column_token=Columna\:
+context_token=Contexto\:
+contexts_hide=Pregar contextos
 contexts_show=%1 máis...
-context_token=Contexto\:
 direct_link_label=Ligazón directa
+direct_link_title_1=Revalidar este documento sobre o verificador do sitio web
+direct_link_title_2=Ligazón ao verificador do sitio web
 documentation=Documentación
 documentation_title=Documentación sobre este servizo e o seu software
+donation_program=Programa de Doazón aos Validadores
 download=Descargar
 download_title=Descargar o fonte para este servizo
 error_label=Erros
@@ -32,11 +36,52 @@
 message_empty_uploaded_file=O ficheiro subido está baleiro.
 message_empty_uri=Debes inserir o URI a validar.
 message_incomplete_language=Esta tradución está incompleta. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" non soporta o método de entrada %2. Unicorn adaptou a petición automaticamente, pero os resultados desta proba poderían ser inexactos.
+message_input_changed_long=Algunhas cabeceiras HTTP puideron perderse ou mudar e o verificador poida que non sexa capaz de seguir as ligazóns no teu documento.
+message_invalid_mime_type=O tipo MIME especificado (%1) non é válido.
+message_invalid_url_syntax=O URI especificado non é válido\: "%1".
+message_local_address_provided=Enderezos IP locais están prohibidos na configuración de Unicorn. Por favor use un enderezo público\:
+message_mail=O informe está sendo enviado a\: %1.
+message_mail_date=Verificación executado o %1.
 message_missing_email=Ningún enderezo de correo-e especificado.
 message_missing_mime_type=O tipo MIME do teu documento está sen especificar.
 message_no_observation_done=Sen resultado que amosar.
 message_no_referer=A túa petición non ten unha cabeceira HTTP Referer.
+message_no_task=Ningunha tarefa especificada. Unicorn empregou a tarefa por defecto\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Debes subir un ficheiro.
+message_not_found_mime_type=O tipo MIME do teu documento non pode ser adiviñado.
+message_nothing_to_validate=Ningún documento enviado.
+message_observer_connect_exception="%1" é inacanzable.
+message_observer_internal_error="%1" informou dun erro interno. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=A petición a "%1" resultou nun <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found) HTTP error</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" non devolveu o tempo de resposta.
+message_response_invalid_schema="%1" empregou un formato de resposta non soportado.
+message_response_validation_error="%1" devolveu unha resposta non válida.
+message_ssl_warning=O certificado SSL deste documento non é válido. Vexa que algúns validadores non soportan certificados SSL non válidos e informarán dos erros.
+message_translation=Axúdanos a <a href\="./translations%2">traducir Unicorn</a> no teu idioma.
+message_unauthorized_access=O URI especificado require de autenticación.
+message_unavailable_language=Unicorn non está dispoñible no teu idioma preferido (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn non está dispoñible no idioma que ti solicitaches (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Host descoñecido\: %1.
+message_unknown_task=Tarefa descoñecido\: "%1". Unicorn empregará a tarefa por defecto\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=O tipo MIME do teu documento (%1) non está soportado por esta tarefa.
+message_unsupported_protocol=O servizo en liña solo soporta URIs "http\:" e "https\:"; o esquema "%1\:" non está soportado.
+result_for=Resultado para %1
+result_for_upload=Resultado para o documento que enviaches
+select-a-task=Selecciona a tarefa
 simple_options=Opcións
+stack_trace_text=Ocurriu un erro crítico. Debaixo esta a traza da pila de Unicorn, por favor copiaa e <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">envía un informe de erro</a> para axudar a solucionar o problema.
+submit=Verificar
+submit_title=Enviar ficheiro para validación
+submitted_file=Documento enviado
+task_label=Tarefa\:
+test_fail=Este documento non para o test\: %1
+test_ok=Este documento pasou o test\: %1
+test_undef=Resultados para o test\: %1
+translations=Traducións
+translations_title=Axúdanos a traducir Unicorn
+unicorn_subtitle=Mellorar a calidade da Web
+unicorn_title=W3C's Unified Validator
 uri_label=Enderezo\:
 uri_title=Enderezo da páxina a validar
 uri_token=URI\:
diff -r ffac1ad361b2 -r 2d387ab10add WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties	Wed Jul 28 13:12:18 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties	Wed Jul 28 14:07:14 2010 +0200
@@ -1,5 +1,17 @@
 #Submitted by vifito <vifito@vifito.eu>
-#Wed Jul 28 08:20:01 UTC 2010
+#Wed Jul 28 11:56:53 UTC 2010
+conformance=Verificar Conformidade Xeral
+conformance.description=Executar tantas verificacións como sexa posible.
+custom=Tarefa personalizada
+custom.description=Permitir escoller cales verificacións executar
+custom.param.usermedium=CSS User Medium\:
+custom.param.warning=Nivel Aviso CSS\:
+feed=Validador Feed
+feed.description=Verificar a sintase de Atom ou RSS
+full-css=Validación do Perfil CSS
+full-css.description=Verificar contra os perfís CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 e CSS 3
+mobileok=Verificador MobileOK
+mobileok.description=Verificar mobile-friendliness
 param.profile=CSS Profile\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profile
 param.profile.css1=CSS Level 1
@@ -21,6 +33,7 @@
 param.usermedium.all=Todos (all)
 param.usermedium.aural=Aural (aural)
 param.usermedium.braille=Braille (braille)
+param.usermedium.embossed=Relieve (embossed)
 param.usermedium.handheld=Dispositivo de man (handheld)
 param.usermedium.presentation=Presentación (presentation)
 param.usermedium.print=Imprimir (print)
@@ -28,6 +41,10 @@
 param.usermedium.screen=Pantalla (screen)
 param.usermedium.tty=Terminal (tty)
 param.usermedium.tv=TV (tv)
+param.warning=Avisos\:
+param.warning.0=O máis importante
+param.warning.1=Informe normal
 param.warning.2=Todo
 param.warning.no=Sen avisos
 test=Tarefa test
+test.description=Esta tarefa permite aos desenvolvedores verificar a saída de Unicorn. Enviar un ficheiro de resposta de Unicorn e ver o resultado.
Received on Wednesday, 28 July 2010 12:07:24 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:45 UTC