W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Wed, 28 Jul 2010 09:54:14 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Oe3L4-0001sC-BQ@blinky.w3.org>
changeset:  1372:00552a2afe99
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Wed Jul 28 11:44:24 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties
description:
Submitter: Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>


diff -r f7cbb3ae8459 -r 00552a2afe99 WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties	Wed Jul 28 11:38:35 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties	Wed Jul 28 11:44:24 2010 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Ramon Vilar Gavaldà <ramon.vilar@gmail.com>
-#Wed Jul 28 06:36:10 UTC 2010
+#Submitted by Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>
+#Wed Jul 28 06:38:04 UTC 2010
 anchor_message=Enllaç directe al missatge
 anchor_observation=Enllaç directe als resultats
 anchor_uri=Enllaç directe a l'uri
@@ -8,56 +8,71 @@
 contexts_hide=Amaga els contextos
 contexts_show=%1 més
 direct_link_label=Enllaç directe\:
-direct_link_title_1=Tornar a validar aquest document en el lloc web del validador
+direct_link_title_1=Torna a validar aquest document en el lloc web del validador
 direct_link_title_2=Enllaç a aquest lloc web del validador
 documentation=Documentació
-documentation_title=Documentació sobre aquest servei i el programari que hi ha darrera
+documentation_title=Documentació del servei i del programari que hi ha darrere
 donation_program=Programa de Donació dels Validadors
-download=Descarrega
-download_title=Descarrega el codi font per aquest servei
+download=Baixa
+download_title=Baixa el codi font d'aquest servei
 error_label=Errors
 extra_options=Opcions avançades
-feedback=Retroacció
-feedback_title=Envie'ns les seves idees i informes d'error a la llista de correus pública de desenvolupament
-file_token=Arxiu\:
+feedback=Comentaris
+feedback_title=Envieu-nos les vostres opinions i informes d'error a la llista de correu pública de desenvolupament
+file_token=Fitxer
 info_label=Informació
-instruction-by-input=Introdueixi el document per validar
-instruction-by-upload=Trie el document per validar
-instruction-by-uri=Introdueixi la URI d'un document per validar
+instruction-by-input=Introduïu el document que voldríeu validar
+instruction-by-upload=Trieu el document que voldríeu validar
+instruction-by-uri=Introduïu l'URI d'un document que voldríeu validar
 legend-by-input=Validació per entrada directa
-legend-by-upload=Validació per càrrega d'arxiu
+legend-by-upload=Validació per càrrega de fitxer
 legend-by-uri=Validació per URI
 line_token=Línia\:
-local_file_label=Arxiu local\:
+local_file_label=Fitxer local\:
 location=Ubicació
-message_connect_exception=La URI introduida no es troba. Verifiqueu-la i torneu-ho a provar.
+message_connect_exception=No es troba l'URI que s'ha tramès. Verifiqueu-lo i torneu-ho a provar.
 message_document_not_found=El document especificat no existeix.
 message_empty_direct_input=Cal introduir un document per validar.
-message_empty_uploaded_file=L'arxiu carregat és buit.
-message_empty_uri=Cal introduir una URI per validar.
+message_empty_uploaded_file=El fitxer carregat és buit.
+message_empty_uri=Cal introduir un URI per validar.
 message_incomplete_language=Aquesta traducció és incomplerta. ${message_translation}
-message_invalid_mime_type=El tipus mime especificat (%1) no és vàlid.
-message_invalid_url_syntax=La URI especificada no és vàlida\: "%1".
+message_invalid_mime_type=El tipus MIME especificat (%1) no és vàlid.
+message_invalid_url_syntax=L'URI especificat no és vàlid\: «%1».
 message_mail=S'està enviant l'informe a\: %1.
+message_mail_date=S'ha executat la comprovació el %1.
 message_missing_email=No s'ha especificat cap adreça electrònica.
+message_missing_mime_type=No s'ha especificat el tipus MIME del vostre document.
 message_no_observation_done=No hi ha cap resultat per mostrar.
 message_no_uploaded_file=Heu de carregar un fitxer.
+message_not_found_mime_type=No s'ha pogut determinar el tipus MIME del vostre document.
+message_nothing_to_validate=No s'ha tramès cap document.
+message_observer_connect_exception=No es pot arribar a «%1».
 message_translation=Ajuda'ns a <a href\="./translations%2">traduir Unicorn</a> a la teua llengua.
+message_unauthorized_access=L'URI especificat requereix autenticació.
+message_unavailable_language=L'Unicorn no es troba en la vostra llengua preferida (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=L'Unicorn no es troba en la llengua que heu demanat (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Servidor central desconegut\: %1
+message_unsupported_mime_type=Aquesta tasca no funciona amb el tipus MIME del vostre document (%1).
+message_unsupported_protocol=El servei en línia només funciona amb els URI «http\:» i «https\:». No funciona amb l'esquema «"%1».
 result_for=Resultat de %1
 result_for_upload=Resultats del document carregat
 select-a-task=Seleccioneu una tasca
 simple_options=Opcions
 submit=Comprova
-submit_title=Carrega l'arxiu per validar-lo
-submitted_file=Arxiu carregat
+submit_title=Tramet un fitxer per validar
+submitted_file=Document tramès
 task_label=Tasca\:
+test_fail=Aquest document no ha passat el test\: %1
+test_ok=Aquest document ha passat el test\: %1
 test_undef=Resultats del test\: %1
 translations=Traduccions
 translations_title=Ajudeu-nos a traduir l'Unicorn
+unicorn_subtitle=Milloreu la qualitat del Web
+unicorn_title=Validador unificat del W3C
 uri_label=Adreça\:
-uri_title=Adreça de la pàgina a validar
+uri_title=Adreça de la pàgina per validar
 uri_token=URI\:
-validate-by-input=Per escriptura directa
-validate-by-upload=Per carrega d'arxiu
+validate-by-input=Per entrada directa
+validate-by-upload=Per carrega de fitxer
 validate-by-uri=Per URI
 warning_label=Avisos
diff -r f7cbb3ae8459 -r 00552a2afe99 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Wed Jul 28 11:38:35 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Wed Jul 28 11:44:24 2010 +0200
@@ -1,7 +1,12 @@
-#Submitted by Ramon Vilar Gavaldà <ramon.vilar@gmail.com>
-#Wed Jul 28 06:36:10 UTC 2010
+#Submitted by Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>
+#Wed Jul 28 06:38:04 UTC 2010
+conformance=Comprovació general del compliment
+conformance.description=Realitza tantes comprovacions com sigui possible
+custom=Tasca personalitzada
 custom.param.warning=Nivell d'avisos del CSS\:
 feed=Validador de canals
+feed.description=Comprova la sintaxi dels canals Atom o RSS
+full-css=Validació del perfil de CSS
 param.profile=Perfil CSS\:
 param.profile.css1=CSS Nivell 1
 param.profile.css2=CSS Nivell 2
@@ -10,6 +15,7 @@
 param.profile.mobile=Mòvil
 param.profile.svg=SVG
 param.profile.svgbasic=SVG Bàsic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
 param.profile.tv=Perfil TV
 param.tests=Proves\:
 param.tests.appc-checker=XHTML - Apèndix C
@@ -26,4 +32,9 @@
 param.usermedium.tty=TTY (tty)
 param.usermedium.tv=TV (tv)
 param.warning=Avisos\:
+param.warning.0=El més important
+param.warning.1=Informe normal
 param.warning.2=Tot
+param.warning.no=Sense avisos
+test=Tasca test
+test.description=Aquesta tasca permet als desenvolupadors fer un test de la sortida de l'Unicorn. Trameteu un fitxer de resposta de l'Unicorn i inspeccioneu-ne el resultat.
Received on Wednesday, 28 July 2010 09:54:16 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:45 UTC