W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > February 2004

Bug in W3C Validator

From: Dijk, S. van <SvDijk@MINSZW.NL>
Date: Mon, 9 Feb 2004 07:52:46 +0100
Message-ID: <8F70913CFA04AB42B5A22D6E7E52FC6102986C46@MAILCL0101.MINSZW.NL>
To: <www-validator-css@w3.org>
Reacting on post on ListAPart:

<blockquote>
	Please write to the W3C <mailto:www-validator-css@w3.org>  and
ask them to fix the fifth bug mentioned in this October 2001 note
<http://lists.w3.org/Archives/Public/www-validator-css/2001Oct/0070.html
>  to the W3C 	validator mailing list.
</blockquote>

Thanx! I really liked the W3C "revamp of website" - competition. Lots of
good entries!

Groetjes,

Sebastiaan GMC Naafs - van Dijk
===========================
Directie C/WEB - Kamer V-1.03
Ontwikkelaar Afdeling Websystemen
Telefoon: 070 333 5664
E-mail: svdijk@minszw.nlHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ministry of Social Affairs and Employment is not liable for any incorrect or incomplete transmission of the information in this e-mail or for any delay in its receipt. 
This message shall not constitute any obligations.

This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please inform us immediately and delete its content.
Received on Monday, 9 February 2004 01:55:17 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:00:51 UTC