Published Authorized Translation of WCAG 2.1 in Norwegian (bokmål)

Dear Sigbjørn,
Dear translators,

With many thanks to you, I am pleased to announce that we have published 
the Authorized Translation into Norwegian of Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.1.

Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1
W3C-anbefaling 5. juni 2018
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-no/

Lead Translation Organization: Digitaliseringsdirektoratet (Norwegian 
Digitalisation Agency)

cf. <https://www.w3.org/Translations/#s-WCAG21>

Best Regards,
Xueyuan Jia on behalf of W3C

On 5/11/21 10:27 PM, Råsberg, Sigbjørn wrote:
>
> Dear participants in the translation process and W3C
>
> On behalf of the Norwegian Digitalisation Agency, the LTO of the 
> translation of WCAG 2.1 to Norwegian (bokmål), I am proud to announce 
> that all the stakeholders have confirmed both their review of the CAT 
> and the translation’s accuracy.
>
> Throughout the review period, we discovered that NEK by a mistake had 
> been included in the list of stakeholders. We did however manage to 
> recruit two more organisations. The full and updated list of 
> stakeholders is:
>
>
>   Public sector
>
> 1.Trondheim municipality https://www.trondheim.kommune.no/ 
> <https://www.trondheim.kommune.no/>
> 2.The Equality and Anti-Discrimination Ombud (LDO) https://www.ldo.no/ 
> <https://www.ldo.no/>
> 3.The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs 
> (Bufdir) https://bufdir.no/ <https://bufdir.no/>
> 4.The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) 
> https://www.ks.no/ <https://www.ks.no/>
> 5.The Norwegian Communications Authority (Nkom) https://www.nkom.no/ 
> <https://www.nkom.no/>
>
>
>   Private Sector
>
> 1.Universell Utforming http://www.universell.no <http://www.universell.no>
> 2.Tingtun http://www.tingtun.no/ <http://www.tingtun.no/>
> 3.Media LT http://medialt.no/ <http://medialt.no/>
> 4.Finn.no https://www.finn.no/ <https://www.finn.no/>
>
>
>   Academia
>
> 1.Norwegian Computing Center https://www.nr.no/ <https://www.nr.no/>
> 2.Oslo Metropolitan University (OsloMet) https://www.oslomet.no/ 
> <https://www.oslomet.no/>
> 3.University of Agder (UiA) https://www.uia.no/ <https://www.uia.no/>
> 4.Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
> https://www.ntnu.no/ <https://www.ntnu.no/>
>
>
>   User organisation
>
> 1.The Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted 
> https://www.blindeforbundet.no/ <https://www.blindeforbundet.no/>
> 2.The Norwegian association for the hard of hearing (HLF) 
> https://www.hlf.no/ <https://www.hlf.no/>
> 3.The Norwegian Association of the Deaf http://www.doveforbundet.no 
> <http://www.doveforbundet.no>
>
> We will within short time provide you the translation in valid (X)HTML 
> with UTF-8 encoding, using the same presentation style as the original 
> document.
>
> Venleg helsing
>
> *Sigbjørn Råsberg*
>
> /Seniorrådgjevar/
>
> //
>
> Mob: 971 98 101
>
> Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger, NO
>
> Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo, NO
>
> uutilsynet.no 
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uutilsynet.no%2F&data=04%7C01%7C%7C2649752ab7b34ac050b508d8a3556b8a%7C008e560f08af4ceca056b35447503991%7C1%7C0%7C637438934560832026%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HrLq5oSkKsRts%2BlYmiFlfLk54hMN6R4m%2F7HvlPTLwrM%3D&reserved=0>
>
> *Frå:*Råsberg, Sigbjørn
> *Send:* torsdag 29. april 2021 15:30
> *Til:* w3c-translators@w3.org; public-auth-trans-no@w3.org
> *Kopi:* Rygg, Malin <Malin.Rygg@digdir.no>; Goksøyr, Margrethe Berg 
> <MargretheBerg.Goksoyr@digdir.no>; Sawicka, Agata <aga@nkom.no>; 
> xueyuan <xueyuan@w3.org>
> *Emne:* Summary of the CAT review period and the process prior
>
> Dear participants in the translation process and W3C
>
> The review period for the Candidate Authorized Translation (CAT) of 
> WCAG 2.1 in Norwegian (bokmål) is now over. The Norwegian 
> Digitalisation Agency (Digdir) notified the stakeholder organisations 
> on March 25. Moreover, both Digdir and the Norwegian Communications 
> Authority (Nkom) have promoted the review through our channels. We 
> have however not received any comments on the CAT at the public 
> mailing list 
> <https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flists.w3.org%2FArchives%2FPublic%2Fpublic-auth-trans-no%2F&data=04%7C01%7Caga%40nkom.no%7Ca57dd808ada44b818f4008d90a45513b%7Cad83e65c03f64cfdb79947a2fafd7bce%7C0%7C0%7C637552115097648535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OS5HJgMwCMnnMXNf%2BCfCE6uCNUQ6UATHIzQpRXLC%2BsU%3D&reserved=0>. As 
> a result of this, Digdir has not made any changes in the 
> translation compared to the CAT.
>
> We believe the lack of comments has to do with the broad involvement 
> of the stakeholders in the process which lead to the CAT. All the 
> stakeholders took part in a series of meetings online and improved the 
> translation through 290 comments prior to the CAT review period. 
> Moreover, the stakeholders were chosen to be representative also for 
> others with an interest in the WCAG 2.1 translation.
>
> The quality assurance prior to the CAT review 
> period followed roughly these steps:
>
> 1.Rough translations on the new parts
>
> 2.The work group (WG) “washed” the translation in order to make it 
> more correct and understandable
>
> 3.Combination of written feedback and online meetings with the group 
> of stakeholders coordinated by the WG
>
> To ensure a consistent use of terms and phrases, both within the 
> document and referring to other relevant documents, we have aimed on 
> using the same translations as used for example in:
>
> ·EN 301549
>
> ·EU’s Web Accessibility Directive
>
> ·CRPD
>
> ·How certain words and phrases have been used in Norwegian legislation
>
> Moreover, we have aimed on using plain language to make the 
> translation as easy to understand as possible while at the same time 
> respecting the original wording and structure. To reach this goal, we 
> have tried to use Norwegian words where this is feasible. At the 
> same time the most important has been to make sure that the 
> translation is accurate and understandable. Some words have therefore 
> not been translated into Norwegians, since the English word is 
> commonly used also in Norwegian language although it can be 
> translated. In other cases, we have used the Norwegian phrasing, but 
> to make the translation more understandable, the English word has been 
> kept in brackets after the Norwegian translation.
>
> All the comments from the stakeholders (290 in total) are logged. Most 
> of the comments are related to accuracy in translation, grammar and 
> how similar words and phrases have been used elsewhere or can be 
> misunderstood. Some comments aimed on improving the translation in 
> order to make the requirements easier to understand. These comments 
> have only been implemented if they do not infringe the original text, 
> although the WG acknowledge that the English wording could be improved.
>
> A majority of the stakeholders have already formally confirmed their 
> review and the accuracy, and more confirmations will most likely come 
> throughout the week. Based on the above, Digdir recommends W3C to 
> promote the CAT to an Authorised Translation.
>
> 
>
> Once W3C has decided to promote, Digdir is ready to deliver a valid 
> (X)HTML with UTF-8 encoding, using the same presentation style as the 
> original document (via CSS style sheets predefined by W3C) and 
> following the guidelines of the W3C I18N Activity.
>
> 
>
> Kjære deltakarar i omsetjinga og W3C
>
> Høyringsfristen for kandidatomsetjinga av WCAG 2.1 til norsk (bokmål) 
> er no over. Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) varsla 
> referansegruppa om høyringa 25. mars. Vidare har både Digdir og 
> Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) nytta sine kanalar for 
> marknadsføre høyringa. Trass i dette, har det ikkje kome innspel i 
> høyringa via den offentlege epostlista 
> <https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flists.w3.org%2FArchives%2FPublic%2Fpublic-auth-trans-no%2F&data=04%7C01%7Caga%40nkom.no%7Ca57dd808ada44b818f4008d90a45513b%7Cad83e65c03f64cfdb79947a2fafd7bce%7C0%7C0%7C637552115097648535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OS5HJgMwCMnnMXNf%2BCfCE6uCNUQ6UATHIzQpRXLC%2BsU%3D&reserved=0>.
>
> Vi trur dette har å gjere med den breie involveringa av 
> nøkkelverksemder i prosessen fram mot kandidatomsetjinga. 
> Referansegruppa har teke del i ei rekkje nettmøte og styrka omsetjinga 
> gjennom 290 kommentarar i forkant av høyringa. Dette må vidare sjåast 
> i samanheng med at deltakarane i referansegruppa vart valt ut med det 
> føremål at dei også skulle vere representative for andre med interesse 
> i omsetjinga av WCAG 2.1.
>
> Kvalitetssikringa i forkant av høyringa har i hovudsak følgd desse stega:
>
> 1. Utarbeiding av eit grovutkast til omsetjing av dei nye delane
> 2. Arbeidsgruppa «vaska» omsetjinga for å gjere den betre og forståeleg
> 3. Kombinasjon av skriftlege tilbakemeldingar og digitale møte med
>   referansegruppa, koordinert av arbeidsgruppa
>
> For å sikre ein konsistent bruk av termar og frasar, både i dokumentet 
> og sett opp mot andre relevante dokument, har vi sett til andre 
> omsetjingar, til dømes:
>
>  * EN 301549
>  * EUs Webdirektiv
>  * CRPD
>  * Korleis ord og frasar er nytta i norsk lovgjeving
>
> Vidare har vi teke sikte på å bruke eit klart språk for slik å gjere 
> omsetjinga så enkel som mogleg å forstå, samstundes som at det ikkje 
> endrar på den opphavlege forståinga og strukturen. For å nå dette 
> målet har vi freista å bruke norske ord der det let seg gjere. 
> Samstundes har det viktigaste vore å sikre at omsetjinga er presis og 
> forståeleg. Nokre ord er difor ikkje omsett til norsk, sidan det 
> engelske omgrepet også er mykje brukt i norsk språk, sjølv om det kan 
> omsetjast til norsk. I andre tilfelle har vi nytta det norske 
> omgrepet, men teke inn det engelske omgrepet i parentes for å gjere 
> omsetjinga meir forståeleg.
>
> Alle innspela (totalt 290) frå referansegruppa er loggførde. Dei 
> fleste innspela knyter seg til omsetjingas presisjon, grammatikk og 
> korleis liknande ord og frasar er nytta andre stader eller kan 
> misforståast. Nokre innspel tek sikte på å forbetre omsetjinga for å 
> gjere det enklare å forstå krava. Desse innspela er berre 
> implementerte når dei ikkje bryt med den opphavlege teksten, sjølv om 
> arbeidsgruppa erkjenner at den opphavlege ordlyden kunne vore forbetra.
>
> Størsteparten av referansegruppa har allereie formelt stadfesta at dei 
> har gått gjennom omsetjinga og går god for presisjonen, og fleire 
> stadfestingar kjem truleg i nær framtid. Basert på det føregåande, 
> tilrår Digdir at W3C går vidare med kandidatomsetjinga i retning å 
> autorisere ho.
>
> Når W3C vel å gå vidare med omsetjinga, er Digdir klar til å levere 
> dokumentet i (X)HTML-format med UTF-8-koding som brukar den same 
> visningsmåte som det opphavlege dokumentet (med CSS-stilark 
> førehandsdefinert av W3C) og som følgjer retningslinene i W3C I18N 
> Activity.
>
> Kind regards,
>
> *Sigbjørn Råsberg*
>
> /Senior Advisor/
>
> //
>
> Mob: +47 971 98 101
>
> Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger, NO
>
> Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo, NO
>
> uutilsynet.no 
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uutilsynet.no%2F&data=04%7C01%7C%7C2649752ab7b34ac050b508d8a3556b8a%7C008e560f08af4ceca056b35447503991%7C1%7C0%7C637438934560832026%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HrLq5oSkKsRts%2BlYmiFlfLk54hMN6R4m%2F7HvlPTLwrM%3D&reserved=0>
>

Received on Friday, 18 June 2021 07:53:53 UTC