W3C home > Mailing lists > Public > w3c-translators@w3.org > October to December 2003

Could you please translate this?

From: Meeker <rkmeeker@lisco.com>
Date: Sun, 23 Nov 2003 22:06:15 -0600
Message-ID: <003901c3b240$4f256e10$941a1245@FAMILYROOM>
To: <w3c-translators@w3.org>med Karen Arnesdatter i 1834. Hun var fra Grobol. De fikk 7 barn innes hun dode i 1849. Sonnen Kristian Olsen, f. 1834, tok over. Kona hans her Pernille Torkildsdatter Skaramyten. De giftet seg i 1864 og fikk 14 barn. I 1865 hadde de 1 hest, 1 ku og 4 sauer. De sadde 1 tn. blandkorn, 1/2 tn. havre og 3 tn. poterter. I 1891 bodde fremdeles Kristian Olsen og familie der. Eiendommen heter na Haugland og eies av Gustav Nordseth.

BINGEN

Bingh 1667, Bingen 1723.                      Gnr. 5, bnr. 1--2.
                                         Eldre matr.nr 105/263.

Navnet Bingen ma ifolge O.R. bety ei flate (f.eks. golv) avdelt med vegger. Det skal vaere et relativt yngre navn, men her i Brandval fra for Svartedauen.  --- Bingen er sikkert delt fra Fjeld i middel-alderen og er sterkt avgrenset pa alle kanter av Fjeld og Agnaa.  Navnet kan saledes godt passe til O. R.s utleggelse. Garden har i nyere tid ligget til Breen som odeplass, helst fra Svartedauens tid.

I bind I (s. 107 ff.) horte vi om Gunder Breens kamp mot Herr Lars og finnene pa Holt og i Bingern, og vi husker at stattholderen sluttelig resolverte i hans favor i 1673. Gunder Breen og sosteren skulle hjelpes til a nytte plassene (Holt og Bingen). Disse finnene er de eldste oppsitterne en har stott pa i Bingen, slik de blir nevnt i aktene fra denne rettsfeiden i 1670-arene.

Skylda pa garden var 1 hud, men da la plassen Paulsrud (gnr. 11) under det med 2 sk. I 1768 sees at Ole Olsen Breen lot Bingen ga fra seg ved auksjon. Kjoperen var svogeren Mikel Torstensen Skara. Kjopesummen var 520 rd. Slett ikke lite etter tidens priser og under hensyntagen til at garden var odeplass under Breen og neppe velholdt. I 1772 solgte Mikel garden videre til Ole Arntzen, Grinder, for 534 rd., og i 1778 solgte Arntzen den igjen til Breens eier, Arne Olsen.

Oppsitterne i Bingen hadde i disse arene vaert meget skiftende, men hovedsakelig var de av Breen-aetten. Dette gjaldt f. eks. Kristoffer Helgesen, f. 1714. Han var sonn av oppsitter i Bingen, Helge Kristoffersen, f. 1692. Han var gift med Marthe Pedersdatter Ramsoyen og dermed sa mye i slekt at han stevner Ole Olsen pa odel. Ole Olsen hadde ogsa gifte fra Ramoyen og var dessuten i slekt med den gamle Ramsoy-familen. Hvor naert slektskapet til kona hans Kristoffer Helgesen var, vites likevel ikke. Videre finnes Gulbrand Olsen, bror til Arne Olsen Breen pa Bingen en tid. Arne Olsens sonn Ole Arnesen bodde ogsa der i mange ar for han flyttet til Hynden.
Received on Monday, 24 November 2003 23:05:52 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 20:27:35 UTC