W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-da@w3.org > September 2019

SV: Formel høring af WCAG 2.1DIGST (Id nr.: 568680)

From: Berit Heer Henriksen <bhh@star.dk>
Date: Mon, 23 Sep 2019 08:36:30 +0000
To: "public-auth-trans-da@w3.org" <public-auth-trans-da@w3.org>
CC: Morten Joon Sørensen <MJS@star.dk>, Søren Bjerring <sbjer@digst.dk>
Message-ID: <765e6c77dcbc416982f131d462bd9803@star.dk>
Kære Søren Bjerring

No comments. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ingen kommentarer til den danske oversættelse af WCAG 2.1.

Venlig hilsen
Berit Heer Henriksen
Webredaktør
Ledelsessekretariatet
T 72 21 76 22 | bhh@star.dk<mailto:bhh@star.dk>
[cid:image001.png@01D3C5B1.8628CB20]
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A | 2300 København S
T 72 21 74 00 | star@star.dk<mailto:star@star.dk> | www.star.dk<https://www.star.dk/>
Danish Agency for Labour Market and Recruitment
Njalsgade 72A | DK-2300 Copenhagen
T +45 72 21 74 00 | star@star.dk<mailto:star@star.dk> | www.star.dk<https://www.star.dk/>
Følg os på LinkedIn<https://www.linkedin.com/company/s-t-a-r/>

Læs på star.dk om styrelsens håndtering af dine personoplysninger<https://www.star.dk/om-styrelsen/privatlivspolitik/>


Fra: Søren Bjerring <sbjer@digst.dk>
Sendt: 19. september 2019 12:47
Emne: Formel høring af WCAG 2.1DIGST (Id nr.: 568680)

Kære Netværk om webtilgængelighed

Nu er tiden kommet til den formelle W3C høring af den danske oversættelse af WCAG 2.1

Den danske oversættelse der er i høring kan ses på følgende link: http://www.w3.org/Translations/WCAG21-da-CAT/Overview.html

Høringssvar til oversættelsen skal give på følgende dedikerede mailingliste: public-auth-trans-da@w3.org<mailto:public-auth-trans-da@w3.org>
(Til orientering vil der ifølge W3C forekomme en anmodning om, at tilsendte mail til mailinglisten skal bekræftes af afsender)


Høringen forløber over de næste 30 dage, så giv gerne eventuelt kommentarer hertil. Selv hvis I ingen kommentarer har, så send MEGET gerne en kort tilkendegivelse i form af "ingen kommentarer" eller "ok til oversættelsen", så W3C kan registrere at den rent faktisk har været i høring (ellers risikerer vi at høringen skal gå om)

Med håb om at vi snart har en mere tilgængelig dansk udgave af WCAG 2.1, så håber jeg at høre fra jer:-)

P.s Blot til orientering, så for det første tak for mange af jeres indledende kommentarer jf. nedenstående pre-høring. Da en del kommentarer gik på at standarden er svært forståelig, og om oversættelsen ikke kunne fremgå mere forståelig, så må jeg "desværre" informere om, at oversættelsen skal være en så korrekt oversættelse af den engelske som muligt. Dvs. når selv mindre sproglige ændringer kan betyde at et succeskriterie får en anden betydning, så har arbejdsgruppen være meget opmærksom på at bibeholde præcis den mening som pågældende engelske succeskriterie er eksponent for.


Med venlig hilsen
________________________________

[cid:image002.png@01D571FA.C20B70B0]
Søren Bjerring
Chefkonsulent
BDK - Borger.dk

T: +45 20 27 32 59
M: +45 20 27 32 59
E: sbjer@digst.dk<mailto:sbjer@digst.dk>

www.digst.dk<http://www.digst.dk> - fordi hverdagen er digital.
________________________________
Til:

Cc:

Søren Bjerring (sbjer@digst.dk<mailto:sbjer@digst.dk>)

Fra:

Søren Bjerring (sbjer@digst.dk<mailto:sbjer@digst.dk>)

Titel:

Pre-høring af WCAG 2.1

Sendt:

02-07-2019 11:14:06
Kære netværk om webtilgængelighed

Jeg har sendt vedhæftede ud i pre-høring via forskellige kanaler, men skal selvfølgelig ud til vores betroede netværk om webtilgængelighed☺. Dette er ”kun” en uformel pre-høring, men vi vil alligevel gerne vil anmode om eventuelle input, så vi kan få afklaret den største indholdsmæssige input inden den skal videre til W3C i formel høring

Baggrund
Som det fremgår af DIGST’s Q&A under ”Hvilke standarder for webtilgængelighed glæder<https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/spoergsmaal-og-svar-qa/>”, er det WCAG 2.1 som henviser til den standard som skal overholdes med loven om webtilgængelighed. Som der også fremgår, findes der endnu ikke en officiel dansk oversættelse, men dét som vedhæftede gerne skal råde bod på. Via DIGST’s nyhedsbrev samt ”Digitale gruppe om webtilgængelighed på digitalisér.dk”, har DIGST tidligere anmodet om deltagelse i en arbejdsgruppe, som i fællesskab skulle udarbejde en oversættelse af WCAG 2.1 til dansk. Efter denne oversættelse har været til pre-høring hos udvalgte interessenter for at få afklaret de største indholdsmæssige spørgsmål, skal denne i 30 dages formel høring hos den internationale organisation W3C, som til slut skal godkende den som en officielt dansk oversættelse

Arbejdsgruppen er efter flere intense arbejdsgruppemøder nu færdig med et 1. udkast til oversættelse af WCAG 2.1, og vi vil derfor gerne anmode om jeres eventuelle kommentarer/rettelser inden den skal videre i videre i formel høring i W3C-regi.

Pre-høring og deadline
Såfremt I har kommentarer eller rettelser, så bedes I sende retur senest fredag d.2 august kl 12.00

For de af jer der gerne vil sammenligne udkastet til den danske oversættelse med den originale engelsk version, så er den her (https://www.w3.org/TR/WCAG21)

Da denne pre-høring sendes ud til en bred kreds af interessenter, så bedes I give eventuel feed-back retur i vedhæftede word-skabelon.

I skrivende stund kan jeg fx se, at der i kap 1 ”Perceivable” i teksten mangler oversættelsen ”Opfattelig (perceivable)”, hvilket fx vil blive tilføjet en samlet rettelsesliste

Jeg beklager at denne uformelle høring ligger lige pladask i sommerferien, men pga. tidspres er vi nødt til at bruge al tid til rådighed inden den skal videre i W3C-høring primo august.

På forhånd god sommer


P.s. Udover nævnte tekst på DIGST’ Q&A, så her et kort resumé af, hvad WCAG er for en størrelse:
”Det fremgår af webtilgængeligheds-direktivets artikel 4, at principperne for tilgængelighed er opfattelighed, anvendelighed, forståelighed og robusthed. Disse termer stammer fra de fire hovedprincipper i WCAG, som er inkorporeret i EN 301 549 V1. 1.2 (2015-04), hvor WCAG samler relevante krav, teknikker og succeskriterier under de forskellige principper. Disse principper bliver i opdaterede WCAG 2.1 standard omsat til testbare succeskriterier, der gør det muligt at gøre indhold på websteder og mobilapplikationer mere tilgængeligt. Med tilgængelighed forstås de principper og teknikker, der skal tages højde for i udformning, udvikling, vedligehold og opdatering af websteder og mobilapplikationer med henblik på at gøre disse mere tilgængelige for brugerne”


Med venlig hilsen
_________________________
[DIGST_logo]<http://www.digst.dk/>

Søren Bjerring
Chefkonsulent
BDK – Kontor for borger.dk

M   +45 2027 3259
E   sbjer@digst.dk<mailto:sbjer@digst.dk>


Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1017 København K

www.arkitektur.digst.dk<http://www.arkitektur.digst.dk/> – fordi hverdagen er digital

Du bedes venligst være opmærksom på, at Digitaliseringsstyrelsen ved modtagelsen af din meddelelse behandler de personoplysninger om dig, der fremgår af beskeden. Dette sker som led i Digitaliseringsstyrelsens myndighedsudøvelse. Du kan læse mere om, hvordan Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som registreret mv., i styrelsens privatlivspolitik https://digst.dk/om-os/privatlivspolitik/


image001.png
(image/png attachment: image001.png)

image002.png
(image/png attachment: image002.png)

image003.jpg
(image/jpeg attachment: image003.jpg)

Received on Monday, 23 September 2019 13:43:17 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:23 UTC