W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-da@w3.org > December 2019

SV: LTO Notification Summary of Review, Monitoring of Comments and Revision of Danish CAT

From: Søren Bjerring <sbjer@digst.dk>
Date: Mon, 9 Dec 2019 09:43:48 +0000
To: "w3c-translators@w3.org" <w3c-translators@w3.org>, "public-auth-trans-da@w3.org" <public-auth-trans-da@w3.org>
Message-ID: <13eef3fc4b594a409cfb02dc57b59d7c@digst.dk>
Dear participants in the translation process,

Hereby a clarification to a question about the meaning of "Minor changes in wording to better understanding in the local language".

To be more specific: "Minor changes in wording, when English is directly translated into Danish, to make it more understandable to a Danish reader"

Med venlig hilsen
_________________________

[DIGST_logo]<http://www.digst.dk/>

Søren Bjerring
Chefkonsulent
KDI - Kontor for Digital Inklusion

M  +45 2027 3259
E  sbjer@digst.dk<mailto:sbjer@digst.dk>


Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1017 København K

www.arkitektur.digst.dk<http://www.arkitektur.digst.dk/> - fordi hverdagen er digital

Du bedes venligst være opmærksom på, at Digitaliseringsstyrelsen ved modtagelsen af din meddelelse behandler de personoplysninger om dig, der fremgår af beskeden. Dette sker som led i Digitaliseringsstyrelsens myndighedsudøvelse. Du kan læse mere om, hvordan Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som registreret mv., i styrelsens privatlivspolitik https://digst.dk/om-os/privatlivspolitik/


Fra: Søren Bjerring
Sendt: 3. december 2019 23:05
Til: w3c-translators@w3.org; 'public-auth-trans-da@w3.org' <public-auth-trans-da@w3.org>
Emne: LTO Notification Summary of Review, Monitoring of Comments and Revision of Danish CAT

Dear participants in the translation process,

The purpose of this message is to send a summary of the Danish CAT WCAG 2.1 (as stated in §5.3 of the Policies for Authorized W3C Translations <http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy.html><http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy.html>)

All comments received during the public comment period in the 30 days review period, starting 19.9.2019 were reviewed and resolved. None of the comments/changes constitute substantial change (eg. change in meaning), which would require re-review. Most corrections were related to better adaptation to Danish, spelling corrections, typos and minor changes in wording to better understanding in the local language. A big part of the comments were related to the complexity and understanding of the WCAG -standard, and wish for a more "light-readable" version. This is unfortunately not in the power this translation, as the Danish-translation has to represent the direct meaning of the original English W3C-version.

The majority of contributions were consolidated and implemented in the document on September/November 2019. A considerable number of stakeholders have reviewed the translation (2 of government sector, 1 from the regional sector, 3 from the municipal sector, 3 from interest organizations/civil society organizations (e.g. Institute for the Blind and visually impaired/the Danish institute for Human rights/ The Danish Chamber of Commerce) and 5 from private sector/suppliers working with accessibility. It is important to mention that the reviewers are Danish and they all revised it on behalf of their respectable organization. The 14 reviews were overall distributed as follows:

-     Translation approved/no comments: 9
-     Language correction (Minor changes in wording, when English is directly translated into Danish, to make it more understandable to a Danish reader)/wording/typos: 3
-     Wish for a more understandable/easy-to-read WCAG version: 2

Only a few comments did not lead to changes in the CAT, as they had been debated earlier during the pre-review:
-     The translation of "Author": This word is in the English WCAG 2.1 "word explanation", and is given a direct translation to "Forfatter".
-     The translation of "pointer hover" in criterion 1.4.13. This sentence/word has been debated a lot, and ended on "svæve markør"
-     Section 0.2: The reference to WCAG 2.0 in the English version, and to 2.1 in the translation: This is a typo in the English version as the links refer to WCAG 2.1
-     Criterion 5.3.1: The request to change URI to URL. There is a difference between the two concepts, and the translation use "URI" as the original English version
-     Minor changes in wording, when English is directly translated into Danish, to make it more understandable to a Danish reader

-     Links to documents in English were retained, but with the word (Engelsk - "in English) after them. One stakeholder has commented, that it would be nice if all the references also were translated, but due to lack of resources this is unfortunately not a possibility.

In the response/wish for a more understandable/easy-to-read WCAG version, W3C refer to "Getting Started Tips" and "Tutorials" at: - https://www.w3.org/WAI/design-develop/

The relative limited amount of comment is believed to be because of the preliminary review, which was sent out from the 2.7.2019 to 2.8.2019 to a very large number of stakeholder representatives of public sector bodies, disability organizations, umbrella organizations, organizations evaluating accessibility, private sector, etc (over 400 recipients) where the majority of feed-back was handled and corrected.


In response to questions from the W3C, the Danish LTO confirms that:

#1. All of the 14 stakeholder organizations that participated in the final review of the translation were part of the list of reviewers that received the request to participate.

#2. There are no objections to the publication amongst those, who did not explicitly approve the translation, or those who did not comment in the reviewprocess.

#3. The pre-review and formal review have been sent out to over 400 stakeholder representatives which have been encouraged to participate. There is not believed to be any critical gabs, as the ones who have had the interest to participate has done so

The dedicated mailing list set up for the review process was:  public-auth-trans-da@w3.org<mailto:public-auth-trans-da@w3.org>

An errata page will be maintained by the LTO at the following address: https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/wcag-21-standarden/

In this page, a publicly archived mailing list containing correction suggestions will be at: https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-da/

The revised Danish CAT of WCAG 2.1 is available at :https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da-CAT/Overview.html

According to §5 of the Policies for Authorized W3C Translations <http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy.html><http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy.html> we consider that the translation is complete.

................................................................................
Kære deltagere i oversættelsen af WCAG 2.1 til dansk
Dette er en opsummering af høringsproces for den danske oversættelser af WCAG 2.1 (som er påkrævet i W3C's oversættelsesproces §5 stk 3: http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy.html)
Præ-høring af blev sendt ud til d 2.7.2019 til + 400 modtagere fra forskellige offentlige og private organisationer. Udkast til oversættelse blev herefter tilrettet ud fra diverse kommentarer og ændringsforslag.
Den formelle høringsperiode på 30 dage blev herefter igangsat d 19.9.2029 - med samme høringsliste af interessenter. Ingen af de indkomne høringssvar har betydet substantielle ændringer, dvs. ændringer som skulle afstedkomme en fornyet høringsproces. De fleste rettelsesforslag har omhandlet mindre sprogtilpasninger fra engelsk til dansk, stavefejl samt slåfejl.
Flere kommentarer i både pre-høring samt endelig høring har omhandlet kompleksiteten og forståelsesvanskeligheder ved WCAG 2.1 standarden, og ønsket om en mere læsevenlig version. Dette er desværre ikke opdraget i denne oversættelse, idet nærværende danske oversættelse er at repræsentere den direkte mening af den engelske version. Som det fremgår øverste i den danske oversættelse, så er det ved tvivlstilfælde i den danske version, altid den engelske der gælder.
Størstedelen af indkomne kommentarer er blevet indarbejdet i udkast til endelig oversættelse. Kommentarer i den endelig høring har fordelt sig som følger:

-     Oversættelse godkendt/ingen kommentarer:9

-     Sproglige tilretninger, stavefejl, slåfejl: 3

-     Ønske om mere læsevenlig version: 2

Overordnet har kun få kommentarer ikke ført til ændringer i den endelige oversættelse, bl.a. fordi de har været drøftet i den tidligere præ-høring og besluttet dér.

-     Ordet "author" står i den engelske ordforklaring, og er direkte oversat til "forfatter"

-     Oversættelsen af "pointer hover" I successkriterie 1.4.13. Denne sætning/ord har tidligere været drøftet en del af arbejdsgruppen, og er endt med "svæve markør"

-     Afsnit 0.2: Der er en reference til WCAG 2.0 I den engelske version, og 2.1 i den danske. Dette er en slåfejl I den engelske, idet linket henviser til 2.1

-     Kriterie 5.3.1: Et kommentar om at ændre URI til URL. Den engelske version bruger URI, og da URI og URL ikke er identisk, oversættes der direkte til URI.

-     Enkelte sproglige ændringer som potentielt ville ændre et succeskriteries betydning

-     Links til dokumenter påengelsk er bibeholdt, men med ordet "engelsk" efter dem. Det har pga. af ressourcespørgsmål ikke muligt at oversætte samtlige henvisninger i oversættelsen.

Jf. ønsket om en mere læsevenlig og håndgribelig version, henviser W3C til følgende: "Getting Started Tips" and "Tutorials" at: - https://www.w3.org/WAI/design-develop/

I henhold til ønske fra W3C, kan den danske oversættelsesgruppe bekræfte at:
#1. Alle de 14 interessentorganisationer, der deltog i den endelige gennemgang af oversættelsen, var en del af listen over interessenter, der modtog anmodningen om at deltage.
#2. Der er ingen indvendinger mod offentliggørelsen blandt dem, der ikke eksplicit godkendte oversættelsen, eller dem, der ikke kommenterede i gennemgangsprocesserne.
#3. Både pre-høring samt endelig høring er sendt til over 400 repræsentanter for interessenter, som er blevet opfordret til at deltage. Det antages ikke, at der er nogen kritiske huller, da de, der har haft interesse for at deltage, har gjort det
Den dedikerede mailingliste til høringsprocessen var: public-auth-trans-da@w3.org<mailto:public-auth-trans-da@w3.org>
En "errata page" vil blive vedligeholdt af Lead translation organization (Digitaliseringsstyrelsen) på følgende adresse: https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/wcag-21-standarden/
På denne side, vil en offentlig arkivmailingliste være tilgængelig: https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-da/

Den tilrettede danske oversættelse er tilgængelig her: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da-CAT/Overview.html


Med venlig hilsen
_________________________
[DIGST_logo]<http://www.digst.dk/>

Søren Bjerring
Chefkonsulent
KDI - Kontor for Digital Inklusion

M  +45 2027 3259
E  sbjer@digst.dk<mailto:sbjer@digst.dk>


Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1017 København K

www.arkitektur.digst.dk<http://www.arkitektur.digst.dk/> - fordi hverdagen er digital

Du bedes venligst være opmærksom på, at Digitaliseringsstyrelsen ved modtagelsen af din meddelelse behandler de personoplysninger om dig, der fremgår af beskeden. Dette sker som led i Digitaliseringsstyrelsens myndighedsudøvelse. Du kan læse mere om, hvordan Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som registreret mv., i styrelsens privatlivspolitik https://digst.dk/om-os/privatlivspolitik/image001.jpg
(image/jpeg attachment: image001.jpg)

image003.jpg
(image/jpeg attachment: image003.jpg)

Received on Monday, 9 December 2019 09:43:56 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:23 UTC