Re: APORTACIONS FESOCA WCAG 2.1

Moltes gràcies Esther i tot l'equip de FESOCA.

Fem les consultes pertinents i passem a respondre-us les propostes en breu.

Ben cordialment,

Mireia

Mireia Ribera
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Institut Matemàtiques UB
Grup DataScience
Grup Adaptabit
Secretària Departament------ Mensaje original ------
De "Accessibilitat FESOCA" <accessibilitat@fesoca.org<mailto:accessibilitat@fesoca.org>>
Para "public-auth-trans-ca@w3.org<mailto:public-auth-trans-ca@w3.org>" <public-auth-trans-ca@w3.org<mailto:public-auth-trans-ca@w3.org>>
Fecha 14/11/2022 9:14:03
Asunto APORTACIONS FESOCA WCAG 2.1

Bon dia a totes i tots:

Adjuntem les aportacions de FESOCA en relació a les directrius WCAG 2.1. Farem una revisió final però, in short, aquestes son les nostres observacións. Les indico en el cos del mail i també les adjunto en 2 formats diferents. Qualsevol dubte, em contacte, gràcies.

Salutacions.

VERSIÓ TRADUÏDA AL CATALÀ:
https://www.ub.edu/adaptabit/wcag21/


VERSIÓ ORIGINAL ANGLÈS:
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (w3.org)<https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#text-alternatives>

1.- Apartat de resum i al llarg de les directrius:

Proposta: Substituir usuaris per persones usuàries per l’ús correcte del llenguatge inclusiu.
...but will not address every user need for people with these disabilities...
...tot i que no es tindran en compte totes les necessitats dels usuaris amb aquestes discapacitats...

Justificació: C:\Users\rrosels\AppData\Local\Temp\msoF704.tmp (chj.es)<https://www.chj.es/es-es/ciudadano/Atencionalciudadano/Documents/Tr%C3%ADptico%20Lenguaje%20Inclusivo%20CHJ.pdf>
A l’anglès els adjectius no tenen gènere per tant entenem que no és que a la versió original hagin volgut posar un adjectiu no inclusiu, és que és un aspecte gramatical de la llengua anglesa que no distingeix masculí i femení com a tals.

En el cas del català els adjectius sí que tenen gènere i per qüestions de llenguatge inclusiu proposem aquest canvi perquè per nosaltres no altera la traducció però ja decidiu.

Aquesta observació és aplicable a tot el text traduït quan aparegui la mateixa menció en el mateix sentit. Per economia del llenguatge escrit només farem referència a aquesta observació aquí.

Cal fer referència que a la versió oficial s’indica to this community i a la traducció en català s’afegeix a la comunitat d’usuaris, a tenir en compte, també.

2.- Apartat 0.2 Àmbits d'orientació de les WCAG 2
Proposta: Substituir usuaris o bé per persones usuàries, en la línia comentada o per audiència ja que el terme original és audience que significa audiència (tot i que també públic, que és masculí).

...In order to meet the varying needs of this audience...

...A fi de poder satisfer les diferents necessitats d'aquests usuaris...

Justificació: La mateixa que a l’apartat anterior i per considerar que seria una traducció més fidel indicar audiència (en el sentit de públic).


3.- Criteri de conformitat 1.2.6 Llenguatge de signes (preenregistrat)

Proposta 1: Substituir el terme Llenguatge per Llengua pel sentit pejoratiu i incorrecte del primer i perquè la Llengua de signes és un sistema lingüístic ple i ric, és una llengua explicitada i reconeguda tant a l’Estat espanyol, com a Catalunya amb les característiques pròpies d’una llengua.

Justificació: Normativa de referència + guia llenguatge inclusiu (al final)

•     Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas

•     Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 50.6)

•     Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana

•     Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat (gencat.cat)
Aquesta consideració és aplicable a totes les referències relatives a la llengua de signes i que per economia del llenguatge escrit no detallem de manera específica cada vegada que surt. Tot i així és molt important que vosaltres a la traducció definitiva reviseu totes les referències esmentades sense deixar-ne cap (ja sigui al propi contingut com per exemple al glossari o a les notes).

Cal remarcar, per exemple, que quan apareix el terme llenguatge natural (Directriu 3.1 Llegible o glossari) referit a la facultat humana per comunicar-se –de manera oral, escrita, visual, signada i tàctil- és correcte en tant que capacitat de comunicació però no en tota la resta de casos. Sí que és incorrecta la referència que hi ha a la nota que hi ha a sota del glossari que torna a indicar llenguatge de signes quan és llengua de signes, com hem dit.

Proposta 2:
Apartat Criteri de conformitat 1.2.6 Llenguatge de signes (preenregistrat)
Nivell AAA

Es proposa la substitució de terminologia interpretació en llenguatge de signes per interpretació de llengua de signes. La preposició correcta és de i no en (a més del comentari fet a l’ús incorrecte de llenguatge, ja esmentat).

Justificació: Normativa de referència + guia llenguatge inclusiu (al final)

•     Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas

•     Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana

•     Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat (gencat.cat)

4.- Glossari: Definició d’ajuda tècnica: Nota sobre Ampliadors de pantalla
Proposta: Consensuar el terme amb altres entitats especialitzades com la ONCE per indicar el terme més idoni ja que nosaltres, que hem fet i fem atenció a algunes persones amb sordceguesa, pel que fa a la seva pèrdua visual, quan aquesta és funcional per reconèixer, llegir i comprendre textos, per exemple, utilitzem el terme amplificadors de pantalla en comptes d’ampliadors de pantalla.

Si la resta està d’acord proposem la substitució d’ampliadors de pantalla pel de magnificadors de pantalla.

Justificació: Traducció més fidel de l’anglès screen magnifiers que és el terme original.

5.- Glossari: Definició d’interfície de teclat nota sobre intèrprets d'escriptura manual

Proposta: Substituir el terme intèrprets d'escriptura manual per transcriptors textuals.

Justificació: En el nostre àmbit el terme intèrpret es reserva als professionals i no a software/APPS per exemple que traspassin informació d’àudio o veu a text. Per nosaltres no trenca la fidelitat del terme original en anglès perquè fa referència als handwritting interpreters i el primer terme està relacional amb el suport textual. Acceptem transcriptors d’escriptura manual o programes de transcripció d’escriptura manual per respectar la fidelitat però motivem el perquè el terme ha de ser transcriptor i no intèrpret, ja que aquest es reserva a la figura professional humana. Ja valoreu la fidelitat però la nostra posició és aquesta.

6 .- Glossari: Definició interpretació del llenguatge de signes

interpretació del llenguatge de signes
Traducció d'un llenguatge, normalment un llenguatge parlat, a llenguatge de signes<https://www.ub.edu/adaptabit/wcag21/#dfn-sign-language>.
Hem volgut fer aquesta observació independent encara que ja hem fet referència genèrica a l’ús incorrecte de terminologia del nostre àmbit al llarg de les directrius.

Tot i que estem completament en desacord amb la definició o definicions entorn a la llengua de signes i a la interpretació de llengua de signes, no podem alterar el seu contingut perquè es tracta d’una tasca de traducció i no de revisió de les definicions. No obstant hem volgut manifestar-ho. No obstant fem una proposta a continuació de substitució de preposicions a continuació.

Proposta: En la línia exposada substituir els termes llenguatge de signes i interpretació en o del llenguatge de signes pel terme interpretació de llengua de signes. La partícula del denota que estem concretant una llengua de signes i aquesta no és única ni universal sinó que existeixen pluralitat de llengües de signes i aquí s’utilitza com un substantiu genèric.Esther Gálvez
Tècnica-assessora d’Accessibilitat
Intèrpret d’LSC
FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya)

C/ Pere Vergés, 1, 7a planta
08020 Barcelona
Tel. 93 278 18 42
http://www.fesoca.org<http://www.fesoca.org/>
Twitter: @fesocainfo
Instagram: @fesoca.info
Facebook:http: //Facebook..com/fesoca1979

[cid:image001.png@01D8F809.6BFEE290]
 Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial o privilegiada i està prohibit el tractament no autoritzat tal i com determina el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes així com la normativa complementària en aquesta matèria. Si no sou el/la destinatari/ària, si us plau, comuniqueu-ho al remitent i esborreu el missatge i el seu contingut.

Este correo electrónico puede contener información confidencial o privilegiada y está prohibido el tratamiento no autorizado tal y como determina el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstas, así como la normativa complementaria en esta materia. Si no es el/la destinatario/a, por favor, comuníqueselo al remitente y borre el mensaje y su contenido.

Abans d'imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. / Antes de imprimir este correo, piense si es realmente necesario.

Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.

Received on Monday, 14 November 2022 09:55:52 UTC