Re: Aportacions Aprenem Autisme

Moltes gràcies Mireia!


Marta Romero

*Responsable àrea Gestió Projectes, Innovació i accessibilitat*

*CRAB Fundació Aprenem Autisme*
 [image: www.aprenemautisme.org] <http://www.aprenemautisme.org>
*CRAB Fundació*
C/ Consell de Cent, 616
08026 Barcelona
T. 931 824 938
*www.aprenemautisme.org <http://www.aprenemautisme.org/>*
<https://twitter.com/AprenemAutisme>
<https://www.facebook.com/AutismeAprenem>
<https://www.instagram.com/aprenemautisme/>

*La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s),
enviada des de CRAB FUNDACIÓ, és confidencial/privilegiada i està destinada
a ser llegida només per la(es) persona(es) a la(es) que va dirigida. Li
recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de dades
de tractament de CRAB FUNDACIÓ i que sempre que  es compleixin els
requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets
d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en
matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a la direcció
postal C/ Consell de Cent, 616, 08026 BARCELONA o bé a través de correu
electrònic **crab.gestio@gmail.com* <crab.gestio@gmail.com>

*Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat,
l'empleat o l'agent responsable d'entregar el missatge al destinatari, o ha
rebut aquesta comunicació per error, l'informem que està totalment
prohibida, i potser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o
reproducció d'aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui
immediatament i ens retorni el missatge original a la direcció a dalt
esmentada. Gràcies.*

*Política protección de datos en castellano*
<https://www.dropbox.com/s/6l2o9zl305lbhl6/Clausula%20mails%20castellano%20CRAB%202022_V1.pdf?dl=0>
Missatge de Mireia Isabel Ribera Turro <ribera@ub.edu> del dia dv., 11 de
nov. 2022 a les 11:04:

> Benvolguda Marta i equip d'Aprenem Autisme,
>
> en primer lloc agrair-vos la vostra contribució a la traducció i els
> vostres comentaris.
>
> Passem a respondre'ls punt per punt:
>
> - En referència a la inclusió de les persones amb Trastorn de l'Espectre
> Autista (TEA) en el resum, coincidim plenament amb el vostre comentari.
>
> Malauradament el que estem fent en aquest cas és només una traducció d'un
> document prèviament aprovat, i no podem canviar el text original.
>
> La nostra pretensió és, al final del procés, fer arribar les diferents
> sensibilitats detectades i no resoltes en el document original al W3C per a
> la seva consideració, especialment en les WCAG 3.0 molt més respectuoses
> amb una major diversitat de perfils.
>
> - En referència a la frase "usuaris amb discapacitats en dispositius
> mòbils.” és una tradució de la frase original "users with disabilities on
> mobile devices" però és veritat que resulta confús.
>
> Després de comentar-ho amb el TERMCAT ens han proposat una traducció
> igualment fidel però més afortunada: "usuaris amb discapacitats
> cognitives o d'aprenentatge, usuaris amb baixa visió i usuaris amb
> discapacitats en *l’ús de* dispositius mòbils”, que ja hem incorporat a
> la traducció candidata.
>
> - En referència a la proposta d'incloure "Lectura Fàcil" a la directriu
> 1.1, la resposta seria la mateixa que en el primer punt. Aquest tipus de
> canvis no té cabuda en aquesta traducció però la recollim per fer un
> missatge addicional al final d'aquest procés recollint propostes i
> sensibilitats.
>
> Gràcies de nou i seguim treballant, entre totes i tots per a una traducció
> de la més alta qualitat.
>
> Mireia Ribera
>
>
> Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir
> informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la
> persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no
> teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo,
> modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si
> l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant
> el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.
>
> Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener
> información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente
> dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como
> destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está
> autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a
> revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al
> remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos
> que pueda contener.
>
> This email message and any attachments it carries may contain confidential
> or legally protected material and are intended solely for the individual or
> organization to whom they are addressed. If you are not the intended
> recipient of this message or the person responsible for processing it, then
> you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any
> part of it. If you have received the message by mistake, please inform the
> sender of this and eliminate the message and any attachments it carries
> from your account.
>
>

Received on Friday, 11 November 2022 10:11:02 UTC