W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > July 2006

Comentaris revisions TERMCAT

From: Mireia Ribera <ribera@ub.edu>
Date: Sat, 08 Jul 2006 22:14:36 +0200
Message-ID: <44B0122C.9080608@ub.edu>
To: wcag cat <public-auth-trans-ca@w3.org>
Després de revisar atentament el glossari i les revisions del text 
proposades pel TERMCAT,

- acceptem tots els canvis de la segona versió del glossari
- en general acceptem tots els canvis i suggeriments al cos del text
    * revisarem els vincles i la bibliografia
    * només hi ha 3 punts on diferim:
		- 3.4 canvi d'em per pica
         - 7. proposta de traducció
         - 13.3 canvi maqueta per composició
    * en adjunt enviem l'arxiu Word comentat

Cordialment,

       Mireia Ribera
       Miquel TermensReceived on Saturday, 8 July 2006 20:15:35 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:11 UTC