W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > July 2006

Revisions del TERMCAT

From: Miquel Térmens <termens@ub.edu>
Date: Tue, 04 Jul 2006 12:16:33 +0200
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <44AA4001.5040805@ub.edu>

Hola,

El TERMCAT ens ha fet noves i importants aportacions a la traducció de les WCAG. Des de l'equip de traducció vull agraïr el vostre esforç i anunciar-vos que a finals de setmana us donarem una resposta detallada des d'aquesta mateixa llista.

A reveure,

---------------------------------------------
Miquel Térmens Graells
termens@ub.edu - http://bd.ub.es/pub/termens/
Facultat de Biblioteconomia i Documentació UB
C/ Melcior de Palau, 140 - 08014 Barcelona
---------------------------------------------
Received on Tuesday, 4 July 2006 10:17:04 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:11 UTC