Typo in draft 2

Received on Thursday, 25 April 1996 05:24:18 UTC