W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > September 2009

Vist-i-plau canvis a la traducció catalana de les WCAG 2.0

From: FCMC <victor@funcaragol.org>
Date: Tue, 15 Sep 2009 15:36:40 +0100
Message-ID: <D6020B51A6954CBE989109FFF4CF83CB@DESARROLLO>
To: <public-auth-trans-ca@w3.org>
Benvolguts senyors,

  Únicament, des de la Fundació de Cecs Manuel Caragol, volem fer-los 
avinent la nostra total conformitat amb la nova versió de la traducció al 
català de les Web Content Accessibility Guidelines; lamentem molt el retard 
amb què enviem aquest missatge, degut a la sobrecàrrega de tasques que ens 
suposa l'inici de curs, i demanem en conseqüència les pertinents disculpes.
  Rebin una ben cordial salutació,

Víctor M. Maheux
Fundació de Cecs Manuel Caragol
Página Web / Website: <http://www.funcaragol.org/>. 
Received on Wednesday, 16 September 2009 07:01:04 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC