W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > September 2009

Text modificat de les WCAG 2.0

From: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Date: Tue, 01 Sep 2009 08:40:36 +0200
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <1251787236.4a9cc1e470f1f@webmail3.ub.edu>
Hola a tothom,

a la plana de la traducció (http://bd.ub.es/twcag/) podeu trobar-hi ja el nou
esborrany de traducció amb els canvis proposats en la vostra revisió.

Concretament trobareu els següents documents Microsoft Word:

- el document de comentaris (http://bd.ub.es/twcag/WCAG20comentaris.doc)
- l'esborrany amb els canvis (http://bd.ub.es/twcag/WCAG20modificat.doc)
- l'esborrany amb els canvis i amb control de canvis (per si algú vol fer-ne el
seguiment) (http://bd.ub.es/twcag/WCAG20modificatcc.doc)

Esperem els vostres comentaris abans del 15 de setembre.

Gràcies,

LTO


-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
Received on Tuesday, 1 September 2009 06:41:28 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC