W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > September 2009

RE: Vist-i-plau canvis a la traducció catalana de les WCAG 2.0

From: Federico Botella <federico@umh.es>
Date: Wed, 16 Sep 2009 10:18:01 +0200
To: <public-auth-trans-ca@w3.org>
Message-ID: <002401ca36a6$353de400$9fb9ac00$@es>
Hola a tothom,

Disculpeu també el retard. Des de la UMH done la conformitat a la nova
traducció al català del WCAC 2.0

Salutacions cordials,

Federico Botella.
Universitat Miguel Hernández d'Elx.-----Mensaje original-----
De: public-auth-trans-ca-request@w3.org
[mailto:public-auth-trans-ca-request@w3.org] En nombre de Víctor (FCMC)
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2009 16:37
Para: public-auth-trans-ca@w3.org
Asunto: Vist-i-plau canvis a la traducció catalana de les WCAG 2.0

Benvolguts senyors,

  Únicament, des de la Fundació de Cecs Manuel Caragol, volem fer-los 
avinent la nostra total conformitat amb la nova versió de la traducció al 
català de les Web Content Accessibility Guidelines; lamentem molt el retard 
amb què enviem aquest missatge, degut a la sobrecàrrega de tasques que ens 
suposa l'inici de curs, i demanem en conseqüència les pertinents disculpes.
  Rebin una ben cordial salutació,

Víctor M. Maheux
Fundació de Cecs Manuel Caragol
Página Web / Website: <http://www.funcaragol.org/>. 
Received on Wednesday, 16 September 2009 12:04:35 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC