W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > December 2009

Errada de picatge en el títol del document

From: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 11 Dec 2009 16:00:22 +0100
To: Arnau Siches <asiches@gmail.com>
Cc: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <1260543622.4b225e86eb959@webmail6.ub.edu>
Moltes gràcies Arnau. Ja hem corregit WC3 per W3C.

T'agrairem que ens facis arribar qualsevol altra errada detectada (dins i fora
de termini) per poder-la corregir. Si és fora de termini quedarà recollida a la
llista d'errades i també es corregirà.

Mireia Ribera
Facultat Biblioteconomia i Documentació.


-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
Received on Friday, 11 December 2009 15:01:06 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC