W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2006

Resposta a les consideracions del SIDAR

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 24 Nov 2006 14:16:23 +0100
Message-ID: <4566F0A7.3090506@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org

[Catalan]
- texto castellano a continuación

Benvolguts col•laboradors en la traducció,

  En primer lloc volem agrair l'interès i dedicació del SIDAR en 
millorar la qualitat de la traducció de les WCAG al català.

  En segon lloc volem agrair la implicació de les altres organitzacions, 
que han participat en el procés de revisió ja sigui activament, ja sigui
de forma més passiva revisant i donant el vist-i-plau als aspectes 
millorats.

  Finalment també agrair el treball de l'Oficina Espanyola del Consorci 
i de l'equip de traductors del Consorci que ha donat tant suport a aquesta
primera traducció autoritzada, en tots aquells punts que per 
desconeixement han generat dubtes o confusions.

  Com a LTO el nostre interès és oferir una traducció de qualitat i a la
vegada consensuada, que segueixi estrictament la política de traduccions 
autoritzades del Consorci WWW.

   En aquest sentit, i amb una visió global de tots els interessos, 
participants i implicats en aquesta traducció, lamentem no poder 
incloure els darrers suggeriments proposats per SIDAR en el procés de 
revisió actualment en curs, que finalitzà el dia 3 de novembre i que 
està ja en mans del Consorci per a la seva aprovació definitiva, per 
haver-se produït fora de termini.

  Com a LTO ens comprometem a tenir en compte i a oferir a debat les 
darreres propostes rebudes de SIDAR en qualsevol nou procés de revisió 
de directrius W3C que iniciem. Així mateix, demanem a tots els 
col•laboradors que les tinguin en compte en les seves traduccions siguin 
autoritzades o no.

  Atentament,

  Mireia Ribera
  En nom de l'equip de traducció de la LTO.[Castellano]

Apreciados colaboradores en la traducción,

  En primer lugar queremos agradecer el interés y dedicación del SIDAR en
  mejorar la calidad de la traducción de las WCAG al catalán.

  En segundo lugar queremos agradecer la implicación de las demás
  organizaciones, que han participado en el proceso de revisión ya sea
  activamente ya sea de forma más pasiva revisando y dando el visto bueno
  a los aspectos mejorados.

  Finalmente también agradecer el trabajo de la Oficina Española del
  Consorcio y del equipo de traductores del Consorcio que ha dado tanto
  soporte a esta primera traducción autorizada, en todos aquellos puntos
  que por desconocimiento han generado dudas o confusiones.

  Como LTO nuestro interés es ofrecer una traducción de calidad y a la
  vez consensuada, siguiendo estrictamente la política de traducciones
  autorizadas del Consorcio WWW.

  En este sentido, y con una visión global de todos los intereses,
  participantes e implicados en esta traducción, lamentamos no poder
  incluir las últimas sugerencias propuestas por el SIDAR en el proceso
  de revisión actualmente en curso que se cerró el día 3 de noviembre y
  que está ya en manos del Consorcio para su aprobación definitiva, por
  haberse dado fuera de plazo.

  Como LTO nos comprometemos a tener en cuenta y a ofrecer a debate las
  últimas propuestas recibidas de SIDAR en cualquier nuevo proceso de
  revisión de directrices W3C que iniciemos. Así mismo, pedimos a todos
  los colaboradores que las tengan en cuenta en sus traducciones sean
  autorizadas o no.

  Atentamente,

  Mireia Ribera
  En nombre del equipo de traducción de la LTO.
Received on Friday, 24 November 2006 13:13:05 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC