W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > May 2006

Versió validada de la traducció al català de les WCAG

From: Andreu Sulé <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 19 May 2006 10:34:47 +0200
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <446D8327.7030105@ub.edu>

Hola a tothom,

Només us volia dir que ja hem penjat 
(http://www.ub.es/biblio/bid/06w3c.htm 
<http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?url=http://www.ub.es/biblio/bid/06w3c.htm&issn=1575-5886&numero=6>) 
la versió validada a  http://validator.w3.org/  de  la traducció. Hi 
havia un parell de petits errors que ja han estat resolts. Una cosa 
menys... :-))

-- 
Andreu Sulé Duesa
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Melcior de Palau 140
08014 Barcelona
Tel. 93 4035774
Fax  93 4035772
sule@ub.edu
Received on Friday, 19 May 2006 08:35:07 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:00 UTC