W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > May 2006

Wcag i adreces electròniques dels traductors

From: Miquel Térmens <termens@ub.edu>
Date: Tue, 23 May 2006 13:50:01 +0200
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <4472F6E9.3040907@ub.edu>

Hola,

A la versió actualment en procés de revisió, les adreces electròniques dels tres autors de la traducció no són vàlides, doncs ara en tenen d'altres. Les correctes han de ser:
   Mireia Ribera. ribera@ub.edu
   Andreu Sulé. sule@ub.edu
   Miquel Térmens. termens@ub.edu
També aprofito per indicar que ha canviat el domini de la Universitat de Barcelona, que ara és www.ub.edu.

Cordialment,

---------------------------------------------
Miquel Térmens Graells
termens@ub.edu - http://bd.ub.es/pub/termens/
Facultat de Biblioteconomia i Documentació UB
C/ Melcior de Palau, 140 - 08014 Barcelona
---------------------------------------------
Received on Tuesday, 23 May 2006 11:50:31 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:00 UTC