W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > June 2006

Comentaris revisió lingüística

From: Mireia Ribera <ribera@ub.edu>
Date: Tue, 27 Jun 2006 10:38:39 +0200
Message-ID: <44A0EE8F.3090601@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org

Comentaris a la revisió lingüística proposada pel Termcat

-	En primer lloc agraïr l’interès i el treball a fons fet en la revisió 
terminològica i l’adequació a la normativa i pràctica del català.  Penso 
que la participació del Termcat en la validació d’aquesta traducció és clau.
-	En segon lloc, jo com a docent, investigadora i professional en 
l’àmbit em permeto un seguit de comentaris, i que es basen en la 
pràctica diària però no en coneixements lingüístics. Les poso a la 
llista per a debatre-les.


En quant a les directrius:
-	Alguns dels termens normalitzats en català no són de pràctica habitual 
a la disciplina, i jo crec que poden generar confusió o dificultar la 
comprensió, per ex. No crec convenient substituir “applet” per 
miniaplicació; a més miniaplicació podria ser també servlet, o altres 
tipus de programes que no es corresponen a “applet”.
-	Introducció de descriptors. No penso que sigui correcte substituir la 
definició contextual d’accessible de l’original  per “accessible – Dit 
de la informació…” ja que estem restringint molt el significat 
d’accessible, que es pot aplicar a informació, espais, aplicacions…

En quant al glossari
-	agent d’usuari. Comentari programari, jo no hi veig cap problema. És 
un terme força introduit. Tampoc veuria cap problema a dir “programari 
de reconeixement de veu”.
-	Terminals braille dinàmics => proposo substituir per « linies braille 
dinàmiques ». Dinàmiques es refereix que els codis braille no són fixes, 
sinó que es van crear a mida que reben la informació de l’ordinador.
  -	Desfasat-ada  => Gràcies per notificar l’enllaç. Cal corregir-lo.
-	Equivalent => “subtítol” no és el mateix que “caption”. Subtítol sol 
ser només el text (per ex. Per canvis d’idiomes), en canvi “caption” 
inclou els sons, per ex. Lladrucs d’un gos... per persones sordes (si 
no, vegeu explicació detallada a http://joeclark.org/understanding.html).
En quant als diversos comentaris em sembla correcte el suggeriment de 
dir “transcripció textual combinada”. I proposo mantenir el terme 
“sordcegues”. No estic d’acord a canviar “les imatges en moviment” per 
“les imatges en moviment al seu ordinador”, ja que el terme ordinador 
tot i que genèric se sol assimilar amb ordinador personal i sembla que 
es deixi fora als mòbils, PDAs…
-	Fins que els agents d’usuari - Tecnologies d’ajuda: el terme d’ús més 
habitual és “tecnologies d’assistència”.
-	Fulls d’estil. Jo mantindria l’ús en plural, ja que sempre n’hi ha més 
d’un interactuant. A poder ser no usaria instrucció que se sol assimilar 
a ordre de programa si no “afirmacions”. El codi de les css està 
composat d’un selector i d’unes parelles propietat valor que regulen 
l’aparença de l’element dessignat pel selector, però no són instruccions 
de processament.
-	Etiquetatge de presentació – potser per coherència caldria dir 
“elements de presentació” .
-	Gràfic ASCII – estic d’acord a dir-li “art ASCII”.
-	HTML dinàmic : DHTML és de significat més restringit que HTML dinàmic, 
ja que en aquest segon s’hi podria incloure Ajax i algunes tecnologies 
més actuals, que no estan lligades (per història) a DHTML. Traduiria « 
scripting » en els dos casos per ús de scripts, tal i com suggeriu.
-	Imatge sensible. Crec que anomenar imatge sensible del costat del 
client /servidor és més entenedor que si suprimim “del costat”.
-	Independència del dispositiu : potser es podria substituir 
“dispositius braille” per "línies braille” ja que és el més habitual i 
la llista no pretén ser exhaustiva.
-	Informació tabular: si es creu necessari no veuria inconvenient a 
eliminar “informació” del terme sempre i quan es doni una definició 
contextual.
-	Miniaplicació : com a mínim posaria (applet) entre parèntesi per 
fer-ho més entenedor. Penso que molts dissenyadors web no sabran què vol 
dir una “miniaplicació”.
-	Tecnologies d’ajuda: proposo posar “tecnologies d’assistència” que és 
el terme d’ús més corrent.

Cordialment,

Mireia Ribera
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
http://bd.ub.es/pub/ribera
Received on Tuesday, 27 June 2006 08:38:54 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:00 UTC