W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > June 2006

TERMCAT -- revisió del glossari

From: Andreu Sulé <wcag.cat@ub.edu>
Date: Wed, 21 Jun 2006 14:13:35 +0200
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <449937EF.6090508@ub.edu>
Hola,

El TERMCAT ja ens ha fet arribar els seus comentaris al glossari de la 
traducció. A continuació reprodueixo el text del missatge i adjunto els 
dos fitxers relacionats amb aquesta part de la revisió. Ens han dit que 
la setmana vinent ens faran arribar les seves propostes al cos de les WCAG.

Esperem les vostres valoracions a les propostes del TERMCAT. Recordeu 
que el 30 de juny es tanca el període de la revisió.

Andreu Sulé Duesa

=======================

Benvolgut Andreu,

Tal com et vam comentar ahir, us fem arribar la versió revisada del 
glossari que apareix al final de les directrius. Un dels documents 
adjunts correspon al glossari revisat que, com podreu comprovar, conté 
alguns comentaris que posem a la vostra consideració. L’altre document 
que us adjuntem inclou els criteris metodològics que s’han aplicat a 
l’hora de dur a terme la revisió terminològica. La setmana vinent, us 
farem arribar tot el cos textual de les directrius resvisat.

Per a qualsevol qüestió no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Ben cordialment,

------------------------------------------------------------------

Glòria Fontova i Hugas
Àrea d'Assessorament
Nova adreça de correu: gfontova@termcat.cat <mailto:gfontova@termcat.cat>
www.termcat.cat <http://www.termcat.cat>
------------------------------------------------------------------
La informació inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i 
s'adreça exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu 
aquest missatge per error, us informem que no se'n permet la reproducció 
o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al remitent per aquesta 
mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies.

===========================Received on Wednesday, 21 June 2006 12:14:06 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:00 UTC