W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > October 2017

your own site

From: 250144 <250144@cursist.rockopnh.nl>
Date: Mon, 2 Oct 2017 11:47:27 +0000
To: "www-validator@w3.org" <www-validator@w3.org>
Message-ID: <VI1PR0701MB2400CB33B6DBCBEDF68537768B7D0@VI1PR0701MB2400.eurprd07.prod.outlook.com>
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fvalidator.w3.org


You might want to check this out.

I was messing around with the validator, checking random site’s.
When i checked your own site, it returned errors.

There is no need to respond to me, I just thought you would like to know.


Ieder e-mailbericht verzonden vanuit het ROC Kop van Noord-Holland (met eventuele bijlagen) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan het ROC Kop van Noord-Holland geen aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin kunnen aan de inhoud van het bericht (met eventuele bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van e-mailberichten verzonden vanuit het ROC Kop van Noord-Holland (met eventuele bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van een bericht bent, verzoekt het ROC Kop van Noord-Holland u het bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst het ROC Kop van Noord-Holland u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, dupliceren of verspreiden van de inhoud.
Received on Monday, 2 October 2017 12:43:41 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:00:01 UTC