W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > September 2010

unicorn commit: Translation in Slovak submitted by Stano

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 24 Sep 2010 14:30:21 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Oz9I5-0004jq-3x@blinky.w3.org>
changeset:  1517:011bad198504
tag:     tip
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Fri Sep 24 10:29:57 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties
description:
Translation in Slovak submitted by Stano


diff -r 79f108fa4f0b -r 011bad198504 WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties	Fri Sep 24 10:28:28 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties	Fri Sep 24 10:29:57 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Stano <Stano110@azet.sk>
-#Wed Sep 22 15:20:35 UTC 2010
+#Submitted by Stano
+#Fri Sep 24 13:30:25 UTC 2010
 anchor_message=Priama linka k tomuto oznámeniu
 anchor_observation=Priama linka ku týmto výsledkom
 anchor_uri=Priama linka ku tomuto URI
@@ -14,7 +14,7 @@
 documentation_title=Dokumentácia o tejto službe a jej softvéri
 donation_program=Darovací program validátora
 download=Stiahnuť
-download_title=Stiahnuť zdroj pre túto službu
+download_title=Stiahnuť zdrojový kód pre túto službu
 error_label=Chyby
 extra_options=Pokročilé voľby
 feedback=Spätná väzba
diff -r 79f108fa4f0b -r 011bad198504 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties	Fri Sep 24 10:28:28 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties	Fri Sep 24 10:29:57 2010 -0400
@@ -1,6 +1,6 @@
 #Submitted by Stano
-#Thu Sep 23 14:19:16 UTC 2010
-conformance=Všeobecná kontrola zhody
+#Fri Sep 24 13:30:25 UTC 2010
+conformance=Všeobecná kontrola prispôsobenosti
 conformance.description=Vykonáva toľko kontrol koľko je len možné
 custom=Užívateľská úloha
 custom.description=Dovoľuje ti vybrať, ktoré kontroly vykonať
Received on Friday, 24 September 2010 14:30:26 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:47 UTC