W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Wed, 28 Jul 2010 18:56:29 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OeBnp-000362-Qt@blinky.w3.org>
changeset:  1385:ecf4fd34b293
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Wed Jul 28 14:52:46 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties
description:
Submitter: Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>


diff -r 05f55a78c08f -r ecf4fd34b293 WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties	Wed Jul 28 15:47:47 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties	Wed Jul 28 14:52:46 2010 -0400
@@ -1,19 +1,19 @@
 #Submitted by Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>
-#Wed Jul 28 06:38:04 UTC 2010
+#Wed Jul 28 16:55:40 UTC 2010
 anchor_message=Enllaç directe al missatge
 anchor_observation=Enllaç directe als resultats
-anchor_uri=Enllaç directe a l'uri
+anchor_uri=Enllaç directe a l'URI
 column_token=Columna\:
 context_token=Context\:
 contexts_hide=Amaga els contextos
 contexts_show=%1 més
 direct_link_label=Enllaç directe\:
 direct_link_title_1=Torna a validar aquest document en el lloc web del validador
-direct_link_title_2=Enllaç a aquest lloc web del validador
+direct_link_title_2=Enllaç al lloc web d'aquest validador
 documentation=Documentació
 documentation_title=Documentació del servei i del programari que hi ha darrere
 donation_program=Programa de Donació dels Validadors
-download=Baixa
+download=Codi font
 download_title=Baixa el codi font d'aquest servei
 error_label=Errors
 extra_options=Opcions avançades
@@ -36,28 +36,41 @@
 message_empty_uploaded_file=El fitxer carregat és buit.
 message_empty_uri=Cal introduir un URI per validar.
 message_incomplete_language=Aquesta traducció és incomplerta. ${message_translation}
+message_input_changed=«%1» no accepta el mètode d'entrada «%2». L'Unicorn ha adaptat automàticament la sol·licitud, però els resultats de la comprocavació podria ser que no fossin acurats.
+message_input_changed_long=Poden haver-se perdut o canviat algunes capçaleres HTTP. La comprovació potser no pot seguir els enllaços que es troben el vostre document.
 message_invalid_mime_type=El tipus MIME especificat (%1) no és vàlid.
 message_invalid_url_syntax=L'URI especificat no és vàlid\: «%1».
+message_local_address_provided=La configuració de l'Unicorn prohibeix les adreces IP locals. Feu servir una adreça pública.
 message_mail=S'està enviant l'informe a\: %1.
 message_mail_date=S'ha executat la comprovació el %1.
 message_missing_email=No s'ha especificat cap adreça electrònica.
 message_missing_mime_type=No s'ha especificat el tipus MIME del vostre document.
 message_no_observation_done=No hi ha cap resultat per mostrar.
+message_no_referer=La vostra sol·licitud no té una capçalera HTTP amb referent.
+message_no_task=No s'ha especificat cap tasca. L'Unicorn ha utilitzat la tasca per defecte\: «%1»
 message_no_uploaded_file=Heu de carregar un fitxer.
 message_not_found_mime_type=No s'ha pogut determinar el tipus MIME del vostre document.
 message_nothing_to_validate=No s'ha tramès cap document.
 message_observer_connect_exception=No es pot arribar a «%1».
-message_translation=Ajuda'ns a <a href\="./translations%2">traduir Unicorn</a> a la teua llengua.
+message_observer_internal_error=«%1» ha informat d'un error intern. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=La sol·licitud «%1» ha acabat en un <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">error HTTP 404 (No s'ha trobat)</a>.
+message_observer_read_timeout=«%1» no ha generat una resposta a temps.
+message_response_invalid_schema=«%1» ha utilitzat un format de resposta no permès.
+message_response_validation_error=«%1» ha generat una resposta que no és vàlida.
+message_ssl_warning=El certificat SSL del document no és vàlid. Tingueu en compte que alguns validadors poden no acceptar certificats SSL que no són vàlids i notificaran d'errors.
+message_translation=Ajudeu-nos a <a href\="./translations%2">traduir l'Unicorn</a> a la vostra llengua.
 message_unauthorized_access=L'URI especificat requereix autenticació.
 message_unavailable_language=L'Unicorn no es troba en la vostra llengua preferida (%1). ${message_translation}
 message_unavailable_requested_language=L'Unicorn no es troba en la llengua que heu demanat (%1). ${message_translation}
 message_unknown_host=Servidor central desconegut\: %1
+message_unknown_task=Tasca desconeguda\: «%1». L'Unicorn ha utilitzat la tasca per defecte\: «%2».
 message_unsupported_mime_type=Aquesta tasca no funciona amb el tipus MIME del vostre document (%1).
 message_unsupported_protocol=El servei en línia només funciona amb els URI «http\:» i «https\:». No funciona amb l'esquema «"%1».
 result_for=Resultat de %1
 result_for_upload=Resultats del document carregat
 select-a-task=Seleccioneu una tasca
 simple_options=Opcions
+stack_trace_text=S'ha produït un error crític. A continuació hi ha una traça de pila de l'Unicorn; copieu-la i <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">trameteu-la en un informe d'error</a> per ajudar-nos a resoldre el problema.
 submit=Comprova
 submit_title=Tramet un fitxer per validar
 submitted_file=Document tramès
diff -r 05f55a78c08f -r ecf4fd34b293 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Wed Jul 28 15:47:47 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Wed Jul 28 14:52:46 2010 -0400
@@ -1,30 +1,30 @@
 #Submitted by Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>
-#Wed Jul 28 06:38:04 UTC 2010
-conformance=Comprovació General de Comformitat
-conformance.description=Realitza tantes proves com sigui possible.
+#Wed Jul 28 16:55:40 UTC 2010
+conformance=Comprovaci general de comformitat
+conformance.description=Realitza tantes comprovacions com sigui possible.
 custom=Tasca personalitzada
-custom.description=Et permet escollir quines comprovacions realitzar
+custom.description=Us permet triar quines comprovacions es realitzaran
 custom.param.usermedium=Medi CSS de l'usuari\:
 custom.param.warning=Nivell d'avisos del CSS\:
 feed=Validador de canals
 feed.description=Comprova la sintaxis dels canals Atom i RSS.
-full-css=Validació de perfil CSS
+full-css=Validaci de perfil CSS
 full-css.description=Comprova la validesa dels perfils CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 i CSS 3.
 mobileok=Validador de MobileOK
-mobileok.description=Comprova la usabilitat mòbil
+mobileok.description=Comprova la usabilitat mbil
 param.profile=Perfil CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Perfil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS Nivell 1
 param.profile.css2=CSS Nivell 2
 param.profile.css21=CSS Nivell 2.1
 param.profile.css3=CSS Nivell 3
-param.profile.mobile=Mòbil
+param.profile.mobile=Mbil
 param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=SVG Bàsic
+param.profile.svgbasic=SVG Bsic
 param.profile.svgtiny=SVG Tiny
 param.profile.tv=Perfil TV
 param.tests=Proves\:
-param.tests.appc-checker=XHTML - Apèndix C
+param.tests.appc-checker=XHTML - Apndix C
 param.tests.css-validator=CSS
 param.tests.feed=RSS/Atom
 param.tests.markup-validator=(X)HTML
@@ -35,16 +35,16 @@
 param.usermedium.braille=Braille (braille)
 param.usermedium.embossed=Relleu (embossed)
 param.usermedium.handheld=Petits dispositius (handheld)
-param.usermedium.presentation=Presentació (presentation)
-param.usermedium.print=Impressió (print)
-param.usermedium.projection=Projecció (projection)
+param.usermedium.presentation=Presentaci (presentation)
+param.usermedium.print=Impressi (print)
+param.usermedium.projection=Projecci (projection)
 param.usermedium.screen=Pantalla (screen)
 param.usermedium.tty=TTY (tty)
 param.usermedium.tv=TV (tv)
 param.warning=Avisos\:
-param.warning.0=Les més importants
+param.warning.0=Els ms importants
 param.warning.1=Informe normal
-param.warning.2=Totes
+param.warning.2=Tots
 param.warning.no=Sense avisos
 test=Tasca de prova
-test.description=Aquesta tasca permet als desenvolupadors validar la seva sortida. Envieu un fitxer de resposta de l'Unicorn i mireu el resultat.
+test.description=Aquesta tasca permet als desenvolupadors validar la sortida de l'Unicorn. Envieu un fitxer de resposta de l'Unicorn i reviseu-ne el resultat.
Received on Wednesday, 28 July 2010 18:56:31 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:45 UTC